Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0359/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0359/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 472kWORD 51k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))  
B8-0359/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 3ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες θέσεις, συστάσεις και ψηφίσματά του, όπως την εντολή για έναρξη διαπραγματεύσεων που εγκρίθηκε στην ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1), τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(2) και το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(3),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα (LAWS) προς την ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων των μερών της Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα, στη Γενεύη, κατά τις συνεδριάσεις της στις 13-17 Νοεμβρίου 2017, 9-13 Απριλίου 2018 και 27-31 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της συνεδρίασης του 2017 της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Φονικά Αυτόνομα Οπλικά Συστήματα (LAWS),

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές διαφόρων κρατών, μεταξύ άλλων και κρατών μελών της ΕΕ, πριν από τις συνεδριάσεις της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων το 2017 και 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συμφωνημένος ορισμός για τα «θανατηφόρα αυτόνομα συστήματα όπλων» (LAWS) και, σε κάθε περίπτωση, συστήματα όπως τα αυτοματοποιημένα, τα εξ αποστάσεως χειριζόμενα ή τα τηλεχειριζόμενο συστήματα δεν θεωρούνται γενικά ως LAWS·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα όπλων εφαρμόστηκαν με επιτυχία εδώ και χρόνια σε αμυντικό ρόλο, προστατεύοντας τις ζωές τόσο αμάχων όσο και στρατιωτικού προσωπικού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές σχετικά με την πειραματική χρήση των LAWS από τις ρωσικές δυνάμεις στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος στο μέλλον, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων συστημάτων όπλων ικανών να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο ή συμμετοχή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καταρχήν, η ανθρώπινη συμμετοχή και η εποπτεία είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων που συνεπάγεται τη χρήση θανατηφόρου ισχύος κατά των ανθρώπων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα οπλικά συστήματα και τους χειριστές τους και ότι η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο αποτελεί βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν τα κράτη, ιδίως στην περίπτωση προστασίας του άμαχου πληθυσμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα LAWS αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και ανάλυσης στο πλαίσιο της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τα θανατηφόρα συστήματα αυτόματων όπλων της Γενεύης (LAWS)·

1.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρακολουθούνται στενά οι νέες εξελίξεις στον τομέα των LAWS και να αναζητείται η ευρύτερη δυνατή διεθνής συμφωνία που θα περιορίζει τη χρήση τους·

2.  υπενθυμίζει ότι πολλά αυτοματοποιημένα συστήματα όπλων χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία σε αμυντικό ρόλο, σώζοντας τη ζωή στρατιωτικού προσωπικού και αμάχων κατά τη διάρκεια τόσο ένοπλων συγκρούσεων όσο και τρομοκρατικών επιθέσεων·

3.  επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι μια απαγορευτική προσέγγιση των νόμων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια τεχνολογικών ικανοτήτων και ικανότητας υπεράσπισης έναντι τέτοιων όπλων που βρίσκονται σε εχθρικά χέρια·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με τον ουσιαστικό έλεγχο του ανθρώπου στις μελλοντικές εξελίξεις των LAWS και την διενέργεια τακτικών επανεξετάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές και οι δυνητικές τεχνολογικές εξελίξεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.

(2)

ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 166.

(3)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου