Procedure : 2018/2752(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0359/2018

Ingediende teksten :

B8-0359/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 254kWORD 50k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))  
B8‑0359/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn studie van 3 mei 2013 over de gevolgen voor de mensenrechten van de inzet van drones en onbemande robots bij oorlogvoering,

–  gezien zijn diverse standpunten, aanbevelingen en resoluties waarin wordt aangedrongen op een verbod op autonome wapensystemen, zoals het mandaat voor het starten van onderhandelingen dat tijdens de plenaire vergadering van 13 maart 208 werd aangenomen met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, zijn resolutie van 13 december 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake(1), zijn aanbeveling aan de Raad van 7 juli 2016 over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(2) en zijn resolutie van 27 februari 2014 over de inzet van gewapende drones(3),

–  gezien de verklaringen van de EU over dodelijke autonome wapensystemen (LAWS) in de Groep regeringsdeskundigen van de partijen bij het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève tijdens de vergaderingen van 13 t/m 17 november 2017, 9 t/m 13 april 2018 en 27 t/m 31 augustus 2018,

–  gezien de conclusies van de bijeenkomst van de Groep regeringsdeskundigen van 2017 over dodelijke autonome wapensystemen (LAWS),

–  gezien de bijdragen van verschillende staten, waaronder lidstaten van de EU, voorafgaande aan de bijeenkomsten van de Groep van regeringsdeskundigen in 2017 en 2018,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat er geen overeengekomen definitie van "dodelijke autonome wapensystemen" (LAWS) bestaat en dat systemen zoals automatische, op afstand bediende systemen in het algemeen hoe dan ook niet als LAWS worden beschouwd;

B.  overwegende dat automatische wapensystemen jarenlang met succes voor defensiedoeleinden gebruikt zijn en het leven van zowel burgers als militairen beschermen;

C.  overwegende dat de Russische strijdkrachten volgens onbevestigde berichten experimenteren met LAWS in het conflict in Oost-Oekraïne;

D.  overwegende dat de technologische vooruitgang, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, er in de toekomst toe kan leiden dat er volledig autonome wapensystemen worden ontwikkeld die zonder enige menselijke controle of inbreng kunnen functioneren;

E.  overwegende dat betrokkenheid van en controle door mensen in principe essentieel zijn voor elk besluitvormingsproces dat betrekking heeft op het gebruik van dodelijk geweld tegen mensen;

F.  overwegende dat het internationaal recht, waaronder ook het internationaal humanitair en mensenrechtenrecht valt, volledig van toepassing is op alle wapensystemen en degenen die daar gebruik van maken en dat naleving van het internationaal recht een cruciaal vereiste is waaraan staten moeten voldoen, met name wanneer het om de bescherming van de burgerbevolking gaat;

G.  overwegende dat LAWS het voorwerp zijn van beraadslagingen en analyses in de Geneefse Groep regeringsdeskundigen over dodelijke autonome wapensystemen (LAWS);

1.  benadrukt dat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van LAWS op de voet moeten worden gevolgd en dat moet worden gestreefd naar een zo breed mogelijke internationale overeenkomst om het gebruik ervan te beperken;

2.  herinnert eraan dat veel automatische wapensystemen met succes zijn ingezet voor defensiedoeleinden en dat zij het leven van militairen en burgers hebben gered bij zowel gewapende conflicten als terroristische aanslagen;

3.  waarschuwt dat een prohibitieve aanpak ten aanzien van LAWS ertoe kan leiden dat het technologisch vermogen om zich tegen dergelijke wapens te verdedigen wanneer die in vijandelijke handen zijn, verloren gaat;

4.  benadrukt dat er met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen op het gebied van LAWS bepalingen moeten worden vastgesteld met betrekking tot betekenisvolle menselijke controle en dat de toekomstige en potentiële technologische ontwikkelingen regelmatig moeten worden geëvalueerd;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en de parlementen van de lidstaten en de secretaris-generaal van de NAVO.

 

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0494.

(2)

PB C 101 van 16.3.2018, blz. 166.

(3)

PB C 285 van 29.8.2017, blz. 110.

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid