Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0359/2018

Ingivna texter :

B8-0359/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 253kWORD 50k
5.9.2018
PE624.067v01-00
 
B8-0359/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0359/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–  med beaktande av sina olika ståndpunkter, rekommendationer och resolutioner, såsom det mandat att inleda förhandlingar som antogs i plenum den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(1), sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(2) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(3),

–  med beaktande av EU:s uttalanden om dödliga autonoma vapensystem till gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen i Genève om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar, vid dess sammanträden den 13–17 november 2017, 9–13 april 2018 och 27–31 augusti 2018,

–  med beaktande av slutsatserna från 2017 års sammanträde i gruppen av regeringsexperter på dödliga autonoma vapensystem,

–  med beaktande av de bidrag som olika länder, inklusive EU:s medlemsstater, gjorde inför sammanträdena 2017 och 2018 i gruppen av regeringsexperter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det finns ingen överenskommen definition av ”dödliga autonoma vapensystem” och dessutom räknas i allmänhet inte automatiska, fjärrstyrda eller telestyrda system som ”dödliga autonoma vapensystem”.

B.  Automatiska vapensystem har i åratal använts framgångsrikt för försvar och för skydd av både civil och militär personal.

C.  Det finns obekräftade uppgifter om att ryska styrkor har gjort försök med dödliga autonoma vapensystem i konflikten i östra Ukraina.

D.  Tekniska framsteg i framtiden, i synnerhet inom artificiell intelligens, kan leda till helt autonoma vapensystem som kan verka utan mänsklig kontroll eller styrning.

E.  I princip krävs att människor agerar och kontrollerar alla beslut som innebär användning av dödligt våld mot människor.

F.  Internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, är tillämplig på alla vapensystem och deras användare, och efterlevnaden av internationell rätt är ett grundläggande krav som stater måste uppfylla, särskilt när det gäller skydd av civila.

G.  Dödliga autonoma vapensystem diskuteras och analyseras i Genèvegruppen av regeringsexperter på dessa vapensystem.

1.  Europaparlamentet understryker att man måste ha en noggrann bevakning av den fortsatta utvecklingen av dödliga autonoma vapensystem och söka bredast möjliga internationella överenskommelse för att begränsa användningen av dem.

2.  Europaparlamentet påminner om att många automatiserade vapensystem framgångsrikt har använts för försvar, och därmed räddat livet på såväl militärer som civila under väpnade konflikter och terroristattacker.

3.  Europaparlamentet varnar för att ett förbud mot automatiserade vapensystem kan medföra att man förlorar teknisk kapacitet och möjlighet att försvara sig om fienden använder sådana system.

4.  Europaparlamentet understryker att man måste inkludera bestämmelser om att människor måste ha verklig kontroll vid utvecklingen av framtida autonoma vapensystem, samt regelbundet se över sådana bestämmelser för att beakta den potentiella tekniska utvecklingen i framtiden.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Natos generalsekreterare.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy