Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0360/2018

Внесени текстове :

B8-0360/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0341

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 492kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Дарио Тамбурано, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))  
B8-0360/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г., озаглавено „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, с които призовава за забрана на автономните оръжейни системи, например мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, резолюцията си от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(1), препоръката си до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(2), както и резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно въоръжени безпилотни летателни апарати(3),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(4), в което се призовава за прилагането на подход, при който човекът да може да запази своя контрол над изкуствения интелект, и за забрана на автономните оръжия,

–  като взе предвид призива на Светия престол за забрана на автономните оръжия(5),

–  като взе предвид съответните изявления на Международния комитет на Червения кръст(6),(7) и инициативи на гражданското общество, като кампанията за спиране на роботите убийци(8), което представлява 70 организации в 30 държави, включително Хюман Райтс Уоч, Член 36 и Амнести Интернешънъл,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че развитието на изкуствения интелект (ИИ) влияе на отбраната и открива нови научноизследователски области, които биха могли да доведат до създаването на напълно автоматизирани системи за отбрана, включително такива със смъртоносни свойства;

Б.  като има предвид, че тези нови оръжейни системи ще повдигнат широк спектър от морални и етични въпроси, и че ще имат последствия също за промишлеността, научните изследвания и развойната дейност, както и за военнопромишления комплекс; като има предвид, че такива технологични системи ще бъдат в състояние да преследват и да атакуват всяка цел без никакъв вид контрол от страна на човека, т.е. по напълно автономен начин;

В.  като има предвид, че разработването на такива системи ще отвори нова област на научноизследователска и развойна дейност за отбранителния сектор, което ще доведе до постепенна автоматизация на оръжейни системи като танкове, самолети, безпилотни летателни апарати и морски плавателни съдове с въздействие върху всяка сфера на съвременната война;

Г.  като има предвид, че напълно автоматизираната отбранителна система създава сериозен проблем за отчетността на своите действия поради възможната липса на контрол от страна на човека;

Д.  като има предвид, че разработването на тези системи ще доведе до отслабване или преразглеждане на международните правила, свързани с войната и правата на човека;

Е.  като има предвид, че редица представители на гражданското общество (в държавите – членки на ЕС, и извън тях) вече са се ангажирали да противодействат на разработването на „роботи убийци“; като има предвид, че тези опасения се споделят също от учени и изследователи, работещи в тази област;

Ж.  като има предвид, че по-нататъшното развитие в областта на кибернетиката също биха могли да отслабят сигурността и безопасността на оръжейните системи, основани на изкуствения интелект;

1.  припомня необходимостта от незабавно започване на всеобхватен дебат относно разпространението на автономните оръжейни системи със смъртоносно действие и подчертава, че всяко забавяне в това отношение би могло да увеличи тяхното въздействие върху международната сигурност;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Съвета спешно да разработят и приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи, като същевременно гарантират, че етичните и моралните аспекти са надлежно взети под внимание; припомня риска от разработването на оръжейни системи, които са напълно независими от всякакъв човешки контрол, особено на предназначените за атакуване на цели;

3.  настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Съвета, също в сътрудничество с чуждестранни партньори и международни организации, да работят за международна забрана на оръжейни системи, при които липсва значителен човешки контрол на критични функции като избирането и атакуването на цели, както беше поискано от Парламента при различни поводи; подчертава ключовото значение също на контролирането и на стриктното регулиране на научните изследвания, разработването и производството на оръжейни системи, при които липсва значителен човешки контрол, по-специално по отношение на критични функции като избирането и атакуването на цели;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на ООН.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(2)

ОВ C 101, 16.3.2018 г, стр. 166.

(3)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/bg/node/51904

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност