Procedure : 2018/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0360/2018

Indgivne tekster :

B8-0360/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0341

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 170kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))  
B8‑0360/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 med titlen "de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig",

–  der henviser til sine forskellige holdninger, henstillinger og beslutninger med opfordring til at forbyde autonome våbensystemer som f.eks. mandatet til at indlede forhandlinger, der blev vedtaget på plenarmødet den 13. marts 2018, med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, beslutningen af 13. december 2017 om den årlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden 2016 og Den Europæiske Unions politik på området(1), henstillingen til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling(2) og beslutningen af 27. februar 2014 om væbnede droner(3),

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4), hvori der opfordres til en menneskestyret tilgang til kunstig intelligens og et forbud mod autonome våben,

–  der henviser til opfordringen fra Den Hellige Stof til at forbyde autonome våben(5),

–  der henviser til relevante erklæringer fra Den Internationale Røde Kors Komité(6),(7)og initiativer fra civilsamfundet såsom kampagnen for at standse dræberrobotter(8), der repræsenterer 70 organisationer i 30 lande, herunder Human Rights Watch, Artikel 36 og Amnesty International,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at udviklingen inden for kunstig intelligens påvirker forsvaret og åbner op for nye forskningsområder, der kunne føre til skabelse af fuldautomatiske forsvarssystemer, herunder forsvarssystemer med dødbringende egenskaber;

B.  der henviser til, at disse nye våbensystemer rejser en bred vifte af moralske og etiske spørgsmål, og at de også har industrielle, forskning- og udviklingsmæssige og militære konsekvenser; og til, at disse teknologiske systemer vil være i stand til at rette sig mod og angribe et hvilket som helst objekt uden nogen form for menneskeligt tilsyn, dvs. fuldstændig autonomt;

C.  der henviser til, at udvikling af sådanne systemer vil åbne op for et nyt forsknings- og udviklingsområde for forsvarssektoren, hvilket fører til gradvis automatisering af våbensystemer såsom tanks, fly, droner og maritime fartøjer, og vil påvirke hvert eneste område af moderne krigsførelse;

D.  der henviser til, at et fuldt automatiseret forsvarssystem udgør et alvorligt problem for så vidt angår det at stille nogen til ansvar for dets aktioner på grund af det mulige fravær af menneskelig kontrol;

E.  der henviser til, at udviklingen af disse systemer vil føre til en svækkelse eller revurdering af internationale regler, der vedrører krig og menneskerettigheder;

F.  der henviser til, at forskellige civilsamfundsaktører (i EU, i medlemsstaterne og andre steder) allerede har engageret sig i at kæmpe mod udviklingen af "dræberrobotter"; der henviser til, at disse bekymringer også deles af videnskabsfolk og forskere, der arbejder inden for dette område;

G.  der henviser til, at yderligere udvikling på cyberområdet også vil kunne svække sikkerheden ved våbensystemer baseret på kunstig intelligens;

1.  gør opmærksom på, at det er nødvendigt omgående at indlede en omfattende debat om spredning af dødbringende autonome våbensystemer, og understreger, at en hvilken som helst udsættelse heraf vil kunne øge deres indvirkning på den internationale sikkerhed;

2.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (næstformanden/den højtstående repræsentant), medlemsstaterne og Rådet til som en hastesag at udarbejde og vedtage en fælles holdning om autonome våbensystemer og samtidig sikre, at etiske og moralske aspekter tages behørigt i betragtning; minder om risikoen for, at der udvikles våbensystemer, som er fuldstændig uafhængige af menneskelig kontrol af enhver art, særlig med det formål at angribe mål;

3.  opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant, medlemsstaterne og Rådet til, også i samarbejde med udenlandske partnere og internationale organisationer, at udarbejde et internationalt forbud mod våbensystemer, som ikke har meningsfuld menneskelig kontrol i den kritiske funktion med at udvælge og angribe mål, hvilket Parlamentet har opfordret til ved flere lejligheder; understreger, at det er af afgørende betydning også at overvåge og sikre streng regulering af forskning i og udvikling og produktion af våbensystemer, der mangler menneskelig kontrol, især hvad angår de kritiske funktioner med at udvælge og angribe mål;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt De Forenede Nationer.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101 af 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik