Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0360/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0360/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 47k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))  
B8‑0360/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 3ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες θέσεις, συστάσεις και ψηφίσματά του για την απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, όπως την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1), τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(2), και το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017(4), η οποία ζητεί μια προσέγγιση ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο (human-in-command) και την απαγόρευση των αυτόνομων όπλων,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση της Αγίας Έδρας για την απαγόρευση των αυτόνομων όπλων(5),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού(6),(7) και τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, όπως η εκστρατεία «Stop Killer Robots»(8), η οποία εκπροσωπεί 70 οργανώσεις σε 30 χώρες, μεταξύ άλλων τη Human Rights Watch, την Article36 και τη Διεθνή Αμνηστία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις στον κλάδο της τεχνικής νοημοσύνης επηρεάζουν την άμυνα και αναδεικνύουν νέους τομείς έρευνας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένων αμυντικών συστημάτων, μεταξύ άλλων και με φονικές λειτουργίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα αυτά οπλικά συστήματα θα εγείρουν ευρύ φάσμα ηθικών και δεοντολογικών ερωτημάτων και θα έχουν επίσης βιομηχανικές και στρατιωτικές συνέπειες, καθώς και αντίκτυπο στην Ε&Α· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα τεχνολογικά συστήματα θα έχουν τη δυνατότητα στόχευσης και πλήγματος οποιουδήποτε αντικειμένου χωρίς κανένα είδος ανθρώπινης εποπτείας, δηλαδή με πλήρως αυτόνομο τρόπο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων θα δημιουργήσει νέο κλάδο Ε&Α για τον τομέα της άμυνας, που θα οδηγήσει στην σταδιακή αυτοματοποίηση οπλικών συστημάτων όπως τα άρματα μάχης, τα αεροσκάφη, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και τα πλοία, με αντίκτυπο σε κάθε πεδίο των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από ένα πλήρως αυτοματοποιημένο αμυντικό σύστημα προκύπτουν σοβαρά προβλήματα λογοδοσίας για τις ενέργειές του, λόγω της πιθανής έλλειψης ανθρώπινου ελέγχου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση ή στην επαναξιολόγηση των διεθνών κανόνων που αφορούν τον πόλεμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών (εντός και εκτός των κρατών μελών της ΕΕ) ήδη αντιτίθενται στην ανάπτυξη «φονικών ρομπότ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις ανησυχίες αυτές συμμερίζονται επιστήμονες και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περαιτέρω εξελίξεις στον κυβερνοχώρο θα μπορούσαν επίσης να αποδυναμώσουν την ασφάλεια και την προστασία των βασιζόμενων στην τεχνητή νοημοσύνη οπλικών συστημάτων·

1.  υπενθυμίζει την ανάγκη να δρομολογηθεί κατεπειγόντως εκτεταμένος διάλογος σχετικά με τη διάδοση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων, και τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους στη διεθνή ασφάλεια·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να εκπονήσουν και να εγκρίνουν κατεπειγόντως κοινή θέση σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα και να διασφαλίσουν ότι θα συνεκτιμώνται δεόντως οι δεοντολογικές και ηθικές πτυχές· υπενθυμίζει τον κίνδυνο της ανάπτυξης οπλικών συστημάτων που είναι εντελώς ανεξάρτητα από κάθε είδος ανθρώπινου ελέγχου, ιδιαίτερα όσον αφορά το πλήγμα στόχων·

3.  καλεί επιτακτικά την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να συντονιστούν με ξένους εταίρους και διεθνείς οργανώσεις, για τη διεθνή απαγόρευση οπλικών συστημάτων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο όσον αφορά τις κρίσιμες λειτουργίες της επιλογής και του πλήγματος στόχων, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο· τονίζει επίσης ότι είναι καίριας σημασίας να εποπτεύεται και να ρυθμίζεται αυστηρά η έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστημάτων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο, ιδιαίτερα όσον αφορά κρίσιμες λειτουργίες όπως η επιλογή και το πλήγμα στόχων·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Έθνη.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.

(2)

ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 166.

(3)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/el/node/51904

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου