Päätöslauselmaesitys - B8-0360/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0360/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS autonomisista asejärjestelmistä

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0308/2018

Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0360/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0360/2018
Hyväksytyt tekstit :

B8-0360/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma autonomisista asejärjestelmistä

(2018/2752(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa, joka koskee miehittämättömien ilma-alusten ja robottien käytön vaikutuksia ihmisoikeuksiin sodankäynnin aikana (”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”),

–  ottaa huomioon eri kantansa, suosituksensa ja päätöslauselmansa, joissa kehotetaan kieltämään autonomiset asejärjestelmät, kuten täysistunnossa 13. maaliskuuta 2018 vahvistetut valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamista koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,[1] 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta[2] sekä 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[3],

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[4], jossa kehotettiin tarkastelemaan tekoälyä ”ihminen komentaa” -näkökulmasta ja kieltämään autonomiset aseet;

–  ottaa huomioon Pyhän istuimen vetoomuksen, joka koskee autonomisten aseiden kieltämistä[5];

–  ottaa huomioon asiaa koskevat lausunnot, joita ovat antaneet esimerkiksi Punaisen ristin kansainvälinen komitea[6],[7] ja kansalaisyhteiskunnan aloitteet, kuten tappajarobottien pysäyttämistä vaativa kampanja[8], jossa on edustettuina 70 organisaatiota 30 maasta, mukaan lukien Human Rights Watch, Article36 ja Amnesty International,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että tekoälyn kehittyminen vaikuttaa puolustukseen ja avaa uusia tutkimusaloja, jotka saattavat johtaa myös tappavien täysin automaattisten puolustusjärjestelmien kehittämiseen;

B.  toteaa, että näistä uusista asejärjestelmistä aiheutuu erinäisiä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä ja että ne vaikuttavat myös teollisuudessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä ja sotilasalalla; toteaa, että nämä teknologiset järjestelmät kykenevät täysin itsenäiseen toimintaan, sillä ne voivat paikantaa minkä tahansa kohteen ja iskeä siihen olematta ihmisen valvonnassa;

C.  katsoo tällaisen järjestelmän kehittämisen vievän puolustusalan tutkimusta ja kehittämistä uuteen suuntaan ja johtavan vaiheittain asejärjestelmien, kuten panssarivaunujen, ilma-alusten, miehittämättömien ilma-alusten ja merialusten automaattisuuteen, mikä vaikuttaa nykyisen sodankäynnin kaikkiin osa-alueisiin;

D.  katsoo, että täysin automaattisen puolustusjärjestelmän toiminta aiheuttaa erittäin vakavan vastuuongelman, koska järjestelmä saattaa toimia silloinkin, kun se ei ole ihmisen valvonnassa;

E.  katsoo, että näiden järjestelmien kehittäminen johtaa sotaa ja ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten sääntöjen heikkenemiseen tai uudelleenarviointiin;

F.  toteaa, että useat kansalaisyhteiskunnan toimijat (niin EU:n jäsenvaltioissa kuin muualla) ovat jo alkaneet vastustaa ”tappajarobottien” kehittämistä; toteaa tämän kysymyksen huolestuttavan myös alan tieteentekijöitä ja tutkijoita;

G.  toteaa, että kyberalan tuleva kehitys saattaa heikentää myös tekoälyyn perustuvien asejärjestelmien käyttövarmuutta ja turvallisuutta;

1.  muistuttaa, että on käynnistettävä pikaisesti kattava keskustelu tappavien autonomisten asejärjestelmien leviämisestä, ja korostaa, että vitkastelu asian suhteen saattaa voimistaa niiden vaikutuksia kansainväliseen turvallisuuteen;

2.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa kehittämään ja hyväksymään kiireellisenä asiana yhteisen kannan autonomisiin asejärjestelmiin ja varmistamaan, että eettiset ja moraaliset näkökohdat otetaan tällöin asianmukaisesti huomioon; muistuttaa vaarana olevan, että kehitetään asejärjestelmiä, jotka pystyvät toimimaan ja erityisesti iskemään kohteisiin ilman minkäänlaista ihmisten harjoittamaa valvontaa;

3.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa laatimaan yhteistyössä ulkomaisten kumppaneiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa kansainvälisen kiellon sellaisille asejärjestelmille, jotka kykenevät poimimaan kohteensa ja iskemään siihen ilman minkäänlaista valvontaa, kuten parlamentti on toistuvasti pyytänyt; tähdentää, että on erittäin tärkeää valvoa ja säännellä tiukasti ilman ihmisen valvontaa toimimaan pystyvien asejärjestelmien tutkimusta, kehittämistä ja valmistamista, etenkin kun on kyse kriittisistä toiminnoista, kuten kohteen valitsemisesta ja siihen iskemisestä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneille Kansakunnille.

 

Päivitetty viimeksi: 6. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö