Procedura : 2018/2752(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0360/2018

Teksty złożone :

B8-0360/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0341

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 242kWORD 46k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP))  
B8-0360/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją analizę z dnia 3 maja 2013 r. zatytułowaną „Wpływ wykorzystywania dronów i zdalnie sterowanych robotów w działaniach wojennych na prawa człowieka”,

–  uwzględniając szereg swoich stanowisk, zaleceń i rezolucji, w których domagał się wprowadzenia zakazu stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia, np. przyjęty na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 marca 2018 r. mandat do rozpoczęcia negocjacji w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie w 2016 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie(1), zalecenie dla Rady z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych(2) oraz rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów(3),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.,(4) w której zaapelowano o stosowanie podejścia do sztucznej inteligencji opartego na ludzkiej kontroli oraz o zakaz stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia,

–  uwzględniając apel Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie zakazu stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia(5),

–  uwzględniając odnośne oświadczenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża(6)(7), a także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, takie jak kampania przeciwko stosowaniu robotów zabójców(8), w którą zaangażowało się 70 organizacji w 30 krajach, w tym Human Rights Watch, Article 36 oraz Amnesty International,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rozwój sztucznej inteligencji ma wpływ na obronność i otwiera nowe dziedziny nauki, które mogą prowadzić do utworzenia w pełni zautomatyzowanych systemów obronnych, w tym również systemów śmiercionośnych;

B.  mając na uwadze, że te nowe systemy uzbrojenia spowodują szereg pytań natury moralnej i etycznej, a także będą miały skutki dla przemysłu, sektora badań i rozwoju oraz wojskowości; mając na uwadze, że te systemy technologiczne będą w stanie namierzyć i zaatakować każdy obiekt bez jakiejkolwiek kontroli człowieka, tj. w całkowicie autonomiczny sposób;

C.  mając na uwadze, że rozwój takich systemów otworzy nowy obszar badań i rozwoju i dla sektora obronnego, prowadząc do stopniowej automatyzacji takich systemów uzbrojenia jak czołgi, samoloty, drony i statki morskie, co będzie miało wpływ na wszystkie aspekty nowoczesnych działań wojennych;

D.  mając na uwadze, że w pełni zautomatyzowany system obronny stanowi poważny problem pod względem rozliczalności za jego działania ze względu na ewentualny brak kontroli człowieka;

E.  mając na uwadze, że rozwój takich systemów doprowadzi do osłabienia lub rewizji międzynarodowych przepisów dotyczących wojny i praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że szereg podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (w państwach członkowskich UE oraz poza nimi) jest już zaangażowanych w przeciwdziałanie rozwojowi „robotów zabójców”; mając na uwadze, że obawy te podzielają również naukowcy i badacze działający na tym polu;

G.  mając na uwadze, że dalsze postępy w cyberprzestrzeni mogą także osłabić bezpieczeństwo systemów uzbrojenia opartych na sztucznej inteligencji;

1.  przypomina o potrzebie pilnego rozpoczęcia debaty na temat rozprzestrzeniania autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia i podkreśla, że wszelkie opóźnienia w tym względzie mogą spotęgować ich skutki dla bezpieczeństwa międzynarodowego;

2.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę do pilnego opracowania i przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że aspekty etyczne i moralne zostaną należycie wzięte pod uwagę; przypomina o zagrożeniu związanym z rozwojem systemów uzbrojenia, które są całkowicie niezależne od wszelkiej kontroli człowieka, zwłaszcza w celu atakowania obiektów;

3.  wzywa wiceprzewodniczącą  / wysoką przedstawiciel, państwa członkowskie i Radę – również we współpracy z partnerami zagranicznymi i organizacjami międzynarodowymi – do wprowadzenia międzynarodowego zakazu stosowania systemów uzbrojenia, w których ludzie nie mają istotnej kontroli nad takimi kluczowymi funkcjami jak wybór i zaatakowanie celu, o co Parlament apelował przy różnych okazjach; podkreśla, że równie ważne jest monitorowanie i ścisłe regulowanie działalności badawczej, projektowej i produkcyjnej dotyczącej systemów uzbrojenia niekontrolowanych przez człowieka, w szczególności w odniesieniu do takich kluczowych funkcji jak wybór i zaatakowanie celu;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz ONZ.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0494.

(2)

Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 166.

(3)

Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności