Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0360/2018

Ingivna texter :

B8-0360/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 241kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.069v01-00
 
B8-0360/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0360/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–  med beaktande av sina olika ståndpunkter, rekommendationer och resolutioner som efterfrågar ett förbud mot autonoma vapensystem, såsom ett mandat för att inleda förhandlingar som antogs i plenum den 13 mars 2018 i syfte att anta Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(1), sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(2) och sin resolution av den 27 februari 2014 om väpnade drönare(3),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(4) som efterlyser en strategi där människan har kontrollen (”human‑in‑command”) över artificiell intelligens såväl som ett förbud mot autonoma vapen,

–  med beaktande av uppmaningen från Heliga stolen om ett förbud mot autonoma vapen(5),

–  med beaktande av relevanta uttalanden från Internationella rödakorskommittén(6),(7) och initiativ från det civila samhället såsom kampanjen för att stoppa mördarrobotar(8) som företräder 70 organisationer i 30 länder, däribland Human Rights Watch, Artikel36 och Amnesty International,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) påverkar försvaret och öppnar upp nya forskningsområden som skulle kunna göra att nya helautomatiska försvarssystem skapas, även system med dödliga funktioner.

B.  Dessa nya vapensystem kommer att ge upphov till en mängd moraliska och etiska frågor och även påverka industrin, FoU och det militära området. Dessa tekniska system kommer att kunna riktas mot och anfalla mål utan någon form av mänsklig tillsyn, dvs. på ett helt autonomt sätt.

C.  Utvecklingen av sådana system kommer att öppna upp ett nytt område för FoU inom försvarssektorn, vilket kommer att leda till en gradvis automatisering av vapensystem, såsom stridsvagnar, flygplan, drönare och fartyg, och i princip påverka all form av modern krigföring.

D.  Ett helt automatiserat försvarssystem innebär ett allvarligt problem vad gäller ansvaret för dess vidtagna åtgärder, eftersom systemet kan fungera utan mänsklig kontroll.

E.  Utvecklingen av dessa system kommer att innebära en försvagning eller omprövning av internationella regler som rör krig och mänskliga rättigheter.

F.  Olika aktörer i det civila samhället (i och utanför EU:s medlemsstater) håller redan på att motarbeta utvecklingen av mördarrobotar. De vetenskapsmän och forskare som är verksamma på området känner samma oro.

G.  Ny utveckling på it-området skulle också kunna innebära att säkerheten hos AI-baserade vapensystem försämrades.

1.  Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att snabbt få till stånd en bred debatt om spridningen av dödliga autonoma vapensystem, och betonar att eventuella förseningar i detta avseende kan öka konsekvenserna för den internationella säkerheten.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (VP/HR), medlemsstaterna och rådet att snarast möjligt utarbeta och anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem, och samtidigt säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till etiska och moraliska aspekter. Parlamentet erinrar om risken med att utveckla vapensystem som är helt utom all typ av mänsklig kontroll, särskilt i syfte att anfalla mål.

3.  Europaparlamentet uppmanar enträget EU:s utrikesrepresentant, medlemsstaterna och rådet att, också i samordning med utländska partner och internationella organisationer, utveckla ett internationellt förbud mot vapensystem som inte har någon fungerande mänsklig kontroll när det gäller att välja ut och anfalla mål, vilket parlamentet begärt vid flera tillfällen. Parlamentet betonar hur viktigt det också är att övervaka och strikt reglera forskning, utveckling och tillverkning av vapensystem som saknar mänsklig kontroll, särskilt när det gäller kritiska funktioner som t.ex. att välja ut och anfalla mål.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt FN.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://www.eesc.europa.eu/sv/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(5)

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/

(6)

https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems#

(7)

 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(8)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy