Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0361/2018

Внесени текстове :

B8-0361/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0341

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 503kWORD 50k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))


Сабине Льозинг, Патрик Льо Ярик, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Меря Кюльонен, Николаос Хундис, Денис де Йонг, Ане‑Мари Миньор от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))  
B8‑0361/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето изследване от 3 май 2013 г., озаглавено „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, в които призовава за забрана на автономните оръжейни системи, например мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, резолюцията си от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(1), препоръката си до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(2), както и резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно въоръжените безпилотни летателни апарати(3),

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Кристоф Хайнс от 9 април 2013 г. (UN А/HRC/23/4),

–  като взе предвид изявленията на ЕС относно смъртоносните автономни оръжейни системи (САОС), направени в рамките на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия по време на нейните заседания в Женева на 13 – 17 ноември 2017 г.(4), 9 – 13 април 2018 г.(5) и 27 – 31 август 2018 г.(6),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(7), в което се призовава за прилагането на подход, при който човекът да запази своя контрол над изкуствения интелект, и за забрана на автономните оръжия,

–  като взе предвид забележките(8) на различните държави, включително държави – членки на Европейския съюз, преди заседанията за 2017 г. и 2018 г. на групата от правителствени експерти,

–  като взе предвид отвореното писмо от юли 2015 г.(9), подписано от над 3 000 изследователи в областта на изкуствения интелект и роботиката, както и отвореното писмо от 21 август 2017 г.(10), подписано от 116 основатели на водещи дружества, развиващи дейност в областта на роботиката и изкуствения интелект,

–  като взе предвид изявленията на Международния комитет на Червения кръст(11), както и инициативи на гражданското общество, като кампанията за спиране на роботите убийци(12), зад която стоят 70 организации в 30 държави, включително „Хюман Райтс Уоч“, „Член 36“ и „Амнести Интернешънъл“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид съобщенията, че някои държави и сектори на икономиката разработват оръжейни системи с различни автономни функции;

Б.  като има предвид, че смъртоносните автономни оръжейни системи може да променят из основи начина на водене на военни действия, като ускорят драстично скоростта и честотата на военните сблъсъци и задействат безпрецедентна надпревара във въоръжаването;

В.  като има предвид, че използването на смъртоносни автономни оръжейни системи поставя фундаментални въпроси от етично и правно естество относно контрола от страна на човека, по-специално по отношение на функциите от решаващо значение, като например избор и атакуване на цели;

Г.  като има предвид, че използването на смъртоносни автономни оръжейни системи повдига въпроси относно приложимостта на международното право в областта на правата на човека, международното хуманитарно право и европейските разпоредби и ценности по отношение на бъдещите военни действия;

Д.  като има предвид, че през август 2017 г. беше изпратено отворено писмо от 116 основатели на водещи дружества, развиващи дейност в областта на роботиката и изкуствения интелект, до Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия, в което правителствата се призовават да „предотвратят надпревара във въоръжаването с такива оръжия“ и „да избегнат дестабилизиращото въздействие на тези технологии“; като има предвид, че в това писмо също така се заявява, че „смъртоносните автономни оръжия заплашват да се превърнат в третата революция във воденето на военни действия“, което „ще позволи воденето на въоръжени конфликти в безпрецедентно големи мащаби и с бързина, която не може да бъде осъзната от човека“;

1.  подчертава, че е необходимо да се предприемат спешни действия за предотвратяване на разпространението на смъртоносни автономни оръжейни системи; подчертава, че общите действия на равнището на ЕС могат да укрепят позицията на Съюза като гарант на сигурността, като осигурят неговото въздействие по отношение на ключов въпрос от областта на военната дейност и сигурността;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията / върховен представител по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Съвета спешно да разработят и приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи, която гарантира контрола на човека по отношение на функциите от решаващо значение при използването на тези системи; изразява съжаление във връзка с факта, че заседанието на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия по въпроса за смъртоносните автономни оръжейни системи, проведена в Женева в периода 27 – 31 август 2018 г., не завърши с ясно изявление за пълна забрана на автономните оръжия;

3.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че някои държави членки, например Франция и Германия, не подкрепят стриктната и пълна забрана на автономните оръжия и не полагат усилия в тази насока;

4.  настоятелно призовава ЗП/ВП, държавите членки и Съвета да работят за приемането на международна забрана на оръжейните системи, при които не е налице значим контрол от страна на човека по отношение на функциите от решаващо значение за избор и атакуване на цели, както поиска нееднократно Парламентът; подчертава, че също така е от ключовото значение да се предотвратят научните изследвания и разработването и производството по отношение на оръжейни системи, при които липсва контрол от страна на човека, по-специално по отношение на функциите от решаващо значение, например избор и атакуване на цели;

5.  припомня своята позиция от 13 март 2018 г. относно регламента за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, и по-специално член 6 от него (допустими действия), и подчертава своята готовност да приеме сходна позиция с оглед на предстоящата програма за научни изследвания в областта на отбраната, програмата за промишлено развитие в областта на отбраната и други имащи отношение елементи на Европейския фонд за отбрана за периода след 2020 г.;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Европейската служба за външна дейност, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(2)

ОВ C 101, 16.3.2018 г, стр. 166.

(3)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност