Forslag til beslutning - B8-0361/2018Forslag til beslutning
B8-0361/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om autonome våbensystemer

  5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0308/2018

  Procedure : 2018/2752(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0361/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0361/2018
  Vedtagne tekster :

  B8‑0361

  Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer

  (2018/2752(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 med titlen "de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig",

  –  der henviser til sine forskellige holdninger, henstillinger og beslutninger med opfordring til et forbud mod autonome våbensystemer, som f.eks. mandatet til at indlede forhandlinger, der blev vedtaget på plenarmødet den 13. marts 2018, med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, beslutningen af 13. december 2017 om den årlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden 2016 og Den Europæiske Unions politik på området[1], henstillingen til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling[2] og beslutningen af 27. februar 2014 om væbnede droner[3],

  –  der henviser til rapporten af 9. april 2013 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Christof Heyns, (UN/HRC/23/4),

  –  der henviser til de EU-erklæringer om dødbringende autonome våbensystemer (LAWS), som blev fremsat til gruppen af regeringseksperter, der er nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben, på møderne i Genève den 13.-17. november 2017[4], den 9.-13. august 2018[5] og den 27.-31. august 2018[6];

  –  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017[7] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvori der opfordres til en menneskestyret tilgang til kunstig intelligens og et forbud mod fuldautomatiske våben,

  –  der henviser til bidragene[8] fra forskellige stater, herunder EU-medlemsstater, forud for Gruppen af Regeringseksperters møder i 2017 og 2018,

  –  der henviser til åbent brev af juli 2015[9] underskrevet af over 3 000 forskere i kunstig intelligens og robotteknologi og til åbent brev af 21. august 2017[10] underskrevet af 116 stiftere af førende virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens,

  –  der henviser til erklæringer fra Den Internationale Røde Kors Komité[11] og initiativer fra civilsamfundet såsom kampagnen for at standse dræberrobotter[12], der repræsenterer 70 organisationer i 30 lande, herunder Human Rights Watch, artikel 36 og Amnesty International,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at nogle lande og industrier ifølge rapporter er i gang med at udvikle våbensystemer med forskellige selvstændige funktioner;

  B.  der henviser til, at dødbringende autonome våbensystemer (LAWS) har potentiale til fundamentalt at ændre krigsførelse, markant at fremskynde hastigheden og forløbet af fjendtlig militær interaktion og udløse hidtil usete våbenkapløb;

  C.  der henviser til, at anvendelsen af autonome våbensystemer rejser grundlæggende etiske og retlige spørgsmål om menneskelig kontrol, navnlig for så vidt angår kritiske funktioner, som f.eks. måludvælgelse og kamphandlinger;

  D.  der henviser til, at anvendelsen af dødbringende autonome våbensystemer rejser centrale spørgsmål om anvendelsen af den internationale menneskerettighedslovgivning, den humanitære folkeret og europæiske normer og værdier, for så vidt angår fremtidige militære aktioner;

  E.  der henviser til, at 116 stiftere af førende virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens i august 2017 har sendt et åbent brev til FN-konferencen om konventionen om visse konventionelle våben, hvori regeringer opfordres til at "forhindre et våbenkapløb med denne type våben" og "undgå de destabiliserende konsekvenser af disse teknologier"; der henviser til, at det også fremgik af dette brev, at "dødbringende fuldautomatiske våben risikerer at blive til den tredje revolution inden for krigsførelse", som "vil gøre det muligt at udkæmpe væbnede konflikter i en målestok, der er større end nogensinde, og i et tidsperspektiv, der er hurtigere, end mennesker kan begribe",

  1.  fremhæver nødvendigheden af en omgående indsats for at forhindre udbredelsen af autonome våbensystemer; understreger, at en fælles indsats på EU-plan har potentiale til at styrke EU som en sikkerhedsskabende aktør ved at sikre dets indflydelse på en af de største militære og sikkerhedsmæssige udfordringer;

  2.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), medlemsstaterne og Rådet til omgående at udforme og vedtage en fælles holdning om autonome våbensystemer, der sikrer menneskelig kontrol over de kritiske funktioner under anvendelsen; beklager, at det møde i gruppen af regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben, der fandt sted i Genève den 27.-31. august 2018, ikke mundede ud i en klar erklæring om et totalforbud mod autonome våben;

  3.  beklager dybt, at nogle medlemsstater, såsom Frankrig og Tyskland, ikke støtter og ikke arbejder hen imod et strengt og totalt forbud mod autonome våben;

  4.  opfordrer indtrængende NF/HR, medlemsstaterne og Rådet til at arbejde hen imod et internationalt forbud mod våbensystemer, der mangler meningsfuld menneskelig kontrol i den kritiske funktion med at udvælge og angribe mål, som Parlamentet har opfordret til ved adskillige lejligheder; understreger den afgørende betydning af også at forhindre forskning i og udvikling og produktion af våbensystemer, der mangler menneskelig kontrol, især hvad angår de kritiske funktioner med udvælgelse og angreb af mål;

  5.  minder om sin holdning af 13. marts 2018 om forordning om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP), navnlig artikel 6 (støtteberettigede foranstaltninger) og understreger sin vilje til at vedtage en tilsvarende holdning i forbindelse med det kommende forsvarsforskningsprogram og andre relevante dele af Den Europæiske Forsvarsfond i perioden efter 2020;

  6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

   

  Seneste opdatering: 6. september 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik