Päätöslauselmaesitys - B8-0361/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0361/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS autonomisista asejärjestelmistä

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0308/2018

Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0361/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0361/2018
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0361

Euroopan parlamentin päätöslauselma autonomisista asejärjestelmistä

(2018/2752(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”,

–  ottaa huomioon eri kantansa, suosituksensa ja päätöslauselmansa, joissa kehotetaan kieltämään automaattiset asejärjestelmät, kuten täysistunnossa 13. maaliskuuta 2018 vahvistetut valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamista koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[1], 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n yleiskokouksen 71. istunnosta[2] sekä 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[3],

–  ottaa huomioon laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan Christof Heynsin 9. huhtikuuta 2013 päivätyn raportin (UN A/HRC/23/4),

–  ottaa huomioon EU:n julkilausumat tappavista autonomisista asejärjestelmistä eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten hallitusten asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle tämän kokouksissa Genevessä 13.–17. marraskuuta 2017[4], 9–13. huhtikuuta 2018[5] ja 27.–31. elokuuta 2018[6];

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[7], jossa kehotettiin tarkastelemaan tekoälyä ”ihminen komentaa” -näkökulmasta ja kieltämään autonomiset aseet,

–  ottaa huomioon eri valtioiden, myös EU:n jäsenvaltioiden, ennen hallitustenvälisen asiantuntijaryhmän vuosien 2017 ja 2018 kokouksia toimittamat asiakirjat[8],

–  ottaa huomioon yli 3 000:n tekoäly- ja robotiikkatutkijan heinäkuussa 2015 allekirjoittaman avoimen kirjeen[9] sekä 116 johtavan robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen perustajan 21. elokuuta 2017 allekirjoittaman avoimen kirjeen[10],

–  ottaa huomioon asiaa koskevat Punaisen ristin kansainvälisen komitean lausunnot[11] ja kansalaisyhteiskunnan aloitteet, kuten tappajarobottien pysäyttämistä vaativa kampanja[12], jossa on edustettuina 70 organisaatiota 30 maasta, mukaan lukien Human Rights Watch, Article 36 ja Amnesty International,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että joidenkin maiden ja teollisuudenalojen on raportoitu kehittävän asejärjestelmiä, joihin kuuluu erilaisia autonomisia toimintoja;

B.  toteaa, että tappavat autonomiset asejärjestelmät voivat muuttaa sodankäyntiä oleellisesti, nopeuttaa merkittävästi hyökkäyksellisten sotatoimien ja niiden vastatoimien toteutusta ja etenemistä ja käynnistää ennenkuulumattoman kilpavarustelun;

C.  toteaa, että tappavien autonomisten asejärjestelmien käyttö herättää perustavanlaatuisia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, jotka koskevat ihmisen suorittamaa valvontaa erityisesti kriittisten toimintojen osalta, kuten kohteen valinta ja kohteeseen iskeminen;

D.  toteaa tappavien autonomisten asejärjestelmien käytön nostavan esiin myös tärkeitä kysymyksiä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja unionin normien ja arvojen sovellettavuudesta tuleviin sotilastoimiin;

E.  ottaa huomioon, että 116 johtavan robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen perustajat lähettivät elokuussa 2017 eräitä tavanomaisia aseita koskevan YK:n yleissopimuksen sopimuspuolille avoimen kirjeen, jossa kehotettiin hallituksia estämään näitä aseita koskeva kilpavarustelu, jotta vältetään tällaisen teknologian vakautta horjuttavat vaikutukset; ottaa huomioon kirjeen toteamuksen, että tappavista autonomisista aseista uhkaa tulla sodankäynnin kolmas vallankumous, joka mahdollistaa aseelliset konfliktit laajemmassa mittakaavassa kuin koskaan aiemmin ja nopeammassa tahdissa kuin ihmiset kykenevät ymmärtämään;

1.  korostaa, että tappavien autonomisten asejärjestelmien leviämisen estämiseksi on toimittava nopeasti; painottaa, että EU:n tason yhteisillä toimilla voitaisiin lujittaa EU:n asemaa turvallisuuden takaajana, sillä ne antaisivat sille mahdollisuuden vaikuttaa keskeiseen sotilaalliseen ja turvallisuushaasteeseen;

2.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa kiireellisesti määrittämään ja hyväksymään sellaisen yhteisen kannan autonomisiin asejärjestelmiin, jossa varmistetaan ihmisen suorittama kriittisten toimintojen valvonta käytön aikana; pitää valitettavana, että eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten hallitustenvälinen asiantuntijaryhmä ei Genevessä 27.–31. elokuuta 2018 pitämänsä kokouksen päätteeksi antanut selkeää julkilausumaa autonomisten aseiden täydellisestä kieltämisestä;

3.  pitää erittäin valitettavana, että eräät jäsenvaltiot, kuten Ranska ja Saksa, eivät tue eivätkä edistä autonomisten aseiden tiukkaa ja täydellistä kieltämistä;

4.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa työskentelemään kansainvälisen kiellon aikaansaamiseksi sellaisille asejärjestelmille, joissa ihminen ei merkityksellisesti valvo kohteiden valitsemiseen ja niihin iskemiseen liittyvää kriittistä toimintoa, mitä Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt; tähdentää, että on erittäin tärkeää myös estää sellaisten asejärjestelmien tutkimus, kehittäminen ja tuotanto, joihin ei sisälly ihmisen suorittamaa valvontaa etenkin kriittisten toimintojen, kuten kohteen valitsemisen ja siihen iskemisen, osalta;

5.  palauttaa mieliin 13. maaliskuuta 2018 vahvistamansa kannan Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa koskevasta asetuksesta, erityisesti sen 6 artiklasta (tukikelpoiset toimet), ja korostaa olevansa valmis hyväksymään samanlaisen kannan tulevan puolustusalan tutkimusohjelman, puolustusteollisen kehittämisohjelman ja vuoden 2020 jälkeiseen Euroopan puolustusrahastoon liittyvien muiden asiaa koskevien seikkojen yhteydessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

 

Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö