Procedure : 2018/2752(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0361/2018

Ingediende teksten :

B8-0361/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0341

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 175kWORD 49k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur namens de GUE/NGL-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))  
B8‑0361

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn studie van 3 mei 2013 over de gevolgen voor de mensenrechten van de inzet van drones en onbemande robots bij oorlogvoering,

–  gezien zijn diverse standpunten, aanbevelingen en resoluties waarin wordt aangedrongen op een verbod op autonome wapensystemen, zoals het mandaat voor het beginnen van onderhandelingen dat tijdens de plenaire vergadering van 13 maart 2018 werd goedgekeurd met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, zijn resolutie van 13 december 2017 over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake(1), zijn aanbeveling aan de Raad van 7 juli 2016 over de 71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(2) en zijn resolutie van 27 februari 2014 over de inzet van gewapende drones(3),

–  gezien het verslag d.d. 9 april 2013 van Christof Heyns, speciaal rapporteur van de VN inzake buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies (UN A/HRC/23/4),

–  gezien de verklaringen van de EU over dodelijke autonome wapensystemen (LAWS) in de Groep regeringsdeskundigen van de partijen bij het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève tijdens de bijeenkomsten van 13 t/m 17 november 2017(4), 9 t/m 13 april 2018(5) en 27 t/m 31 augustus 2018(6),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(7) waarin wordt aangedrongen op een human in command-benadering van kunstmatige intelligentie en een verbod op autonome wapens,

–  gezien de bijdragen(8) van de verschillende staten, waaronder de lidstaten van de EU, voorafgaande aan de bijeenkomsten van de Groep van regeringsdeskundigen in 2017 en 2018,

–  gezien de open brief van juli 2015(9) die werd ondertekend door meer dan 3 000 onderzoekers op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica en de open brief van 21 augustus 2017(10) die werd ondertekend door 116 oprichters van toonaangevende bedrijven op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie,

–  gezien de verklaringen van het Internationale Comité van het Rode Kruis(11) en de initiatieven van maatschappelijke organisaties, zoals de campagne tegen killerrobots(12), die gesteund wordt door 70 organisaties in 30 verschillende landen, waaronder Human Rights Watch, Article 36 en Amnesty International,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een aantal landen en bedrijven naar verluidt wapensystemen ontwikkelen met diverse autonome functies;

B.  overwegende dat dodelijke autonome wapensystemen (LAWS) het potentieel hebben de oorlogvoering fundamenteel te veranderen, de snelheid en opeenvolging van vijandelijke militaire interacties ingrijpend te versnellen en een ongekende wapenwedloop te ontketenen;

C.  overwegende dat de inzet van LAWS fundamentele ethische en juridische vragen over menselijke tussenkomst opwerpen, met name ten aanzien van kritische taken, zoals het uitkiezen van doelwitten en het inzetten van een aanval;

D.  overwegende dat de inzet van LAWS ook cruciale vragen opwerpt over de toepasselijkheid van het internationaal recht inzake de mensenrechten, het internationaal humanitair recht en de Europese normen en waarden inzake toekomstige militaire acties;

E.  overwegende dat 116 oprichters van toonaangevende bedrijven op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie in augustus 2017 een open brief aan het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens hebben gestuurd waarin de regeringen ertoe werden opgeroepen een wedloop met deze wapens te voorkomen en de destabiliserende uitwerking van deze technologieën te verhinderen; overwegende dat in deze brief tevens werd verklaard dat dodelijke autonome wapens de derde revolutie in oorlogvoering dreigen te ontketenen waardoor gewapende conflicten op een ongekende schaal kunnen worden uitgevochten en met tijdspannes die sneller zijn dan de mens kan bevatten;

1.  onderstreept dat dringend actie moet worden ondernomen om de proliferatie van LAWS te voorkomen; onderstreept dat de EU dankzij gezamenlijk optreden haar positie als veiligheidsverstrekker kan versterken door haar invloed op een fundamentele militaire en veiligheidsuitdaging te waarborgen;

2.  doet een beroep op de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid (VV/HV), de lidstaten en de Raad om onverwijld een gemeenschappelijk standpunt over autonome wapensystemen te ontwikkelen en vast te leggen waarmee de menselijke tussenkomst bij kritische taken tijdens de inzet wordt gewaarborgd; betreurt het feit dat de bijeenkomst van de Groep regeringsdeskundigen van de partijen bij het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens over dodelijke autonome wapensystemen in Genève van 27 t/m 31 augustus 2018 niet is afgesloten met een duidelijke verklaring over een totaal verbod op autonome wapens;

3.  betreurt het ten zeerste dat sommige lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland, zich niet inzetten voor een strikt en totaal verbod op autonome wapens en dit evenmin ondersteunen;

4.  verzoekt de vv/hv, de lidstaten en de Raad zich in te zitten voor een internationaal verbod op wapensystemen die zonder beduidende menselijke tussenkomst de kritische taak van het kiezen en aanvallen van doelwitten verrichten, waarop het Parlement herhaaldelijk heeft aangedrongen; onderstreept dat het van cruciaal belang is ook het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van wapensystemen zonder menselijke tussenkomst te verhinderen, met name ten aanzien van kritische taken, zoals het kiezen van doelwitten en het inzetten van een aanval;

5.  herinnert aan zijn standpunt van 13 maart 2018 over de verordening inzake een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, met name artikel 6 (subsidiabele acties), en onderstreept zijn bereidheid een soortgelijk standpunt in te nemen in het kader van het komende onderzoeksprogramma voor defensie, het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de defensie en andere relevante onderdelen van het Europees Defensiefonds in de periode na 2020;

6.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor externe optreden en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0494.

(2)

PB C 101 van 16.3.2018, blz. 166.

(3)

PB C 285 van 29.8.2017, blz. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid