Procedura : 2018/2752(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0361/2018

Teksty złożone :

B8-0361/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Głosowanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0341

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 250kWORD 49k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia (2018/2752(RSP))  
B8‑0361

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją analizę z dnia 3 maja 2013 r. zatytułowaną „Wpływ wykorzystywania dronów i zdalnie sterowanych robotów w działaniach wojennych na prawa człowieka”,

–  uwzględniając swoje różne stanowiska, zalecenia i rezolucje, w których domagał się wprowadzenia zakazu stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia, np. przyjęty na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 marca 2018 r. mandat do rozpoczęcia negocjacji w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady ustanawiającego Europejski program rozwoju przemysłu obronnego, rezolucja z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie w 2016 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie(1), zalecenie dla Rady z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych(2) oraz rezolucja z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów(3),

–  uwzględniając sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji Christofa Heynsa z dnia 9 kwietnia 2013 r. (UN A/HRC/23/4),

–  uwzględniając oświadczenia UE w sprawie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia wygłoszone na forum grupy ekspertów rządowych stron konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych w Genewie na jej posiedzeniach w dniach 13-17 listopada 2017 r.(4), 9-13 kwietnia 2018 r.(5) oraz 27-31 sierpnia 2018 r.(6),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(7), w której zaapelowano o stosowanie podejścia do sztucznej inteligencji opartego na ludzkiej kontroli oraz o zakaz stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia,

–  uwzględniając oświadczenia(8) różnych państw, w tym państw członkowskich UE, wydane przed posiedzeniami grupy ekspertów rządowych w latach 2017 i 2018,

–  uwzględniając list otwarty z lipca 2015 r.(9), podpisany przez ponad 3000 badaczy z dziedziny sztucznej inteligencji i robotyki, a także list otwarty z dnia 21 sierpnia 2017 r.(10), podpisany przez 116 założycieli czołowych firm z dziedziny robotyki i sztucznej inteligencji,

–  uwzględniając oświadczenia Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża(11), a także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, takie jak kampania przeciwko stosowaniu robotów-zabójców(12), w którą zaangażowało się 70 organizacji w 30 krajach, w tym Human Rights Watch, Article 36 oraz Amnesty International,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według doniesień w niektórych krajach i sektorach przemysłu trwają pracę nad systemami uzbrojenia wyposażonymi w różne autonomiczne funkcje;

B.  mając na uwadze, że autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia mogą znacząco zmienić sposób prowadzenia wojen, dramatycznie przyspieszyć wrogie działania wojskowe i wywołać bezprecedensowy wyścig zbrojeń;

C.  mając na uwadze, że stosowanie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia rodzi podstawowe pytania o charakterze etycznym i prawnym dotyczące ludzkiej kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych funkcji, takich jak wybór celu czy rozpoczęcie ostrzału;

D.  mając na uwadze, że stosowanie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia prowadzi również do podstawowych pytań o możliwość zastosowania międzynarodowego prawa praw człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz europejskich norm i wartości w odniesieniu do przyszłych działań militarnych;

E.  mając na uwadze, że w sierpniu 2017 r. 116 założycieli czołowych firm z dziedziny robotyki i sztucznej inteligencji wysłało list otwarty do stron konwencji ONZ o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, zawierający apel do rządów o „zapobieganie wyścigowi zbrojeń z użyciem takiej broni” i o „unikanie destabilizujących skutków takich technologii”; mając na uwadze, iż w liście tym stwierdzono również, że „autonomiczne śmiercionośne systemy uzbrojenia mogą okazać się źródłem trzeciej rewolucji, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia wojen”, która „umożliwi prowadzenie walk zbrojnych na o wiele większą skalę niż dotychczas i o wiele szybciej niż ludzie są w stanie pojąć”;

1.  podkreśla potrzebę podjęcia pilnych działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia; podkreśla, że wspólne działanie na szczeblu UE może przyczynić się do wzmocnienia UE jako gwaranta bezpieczeństwa dzięki zapewnieniu jego wpływu na kluczowe wyzwania w dziedzinie wojskowości i bezpieczeństwa;

2.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę do pilnego opracowania i przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie autonomicznych systemów uzbrojenia, które zapewni ludzką kontrolę nad kluczowymi funkcjami podczas ich stosowania; ubolewa, że posiedzenie grupy ekspertów rządowych stron konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które odbyło się w Genewie w dniach od 27 do 31 sierpnia 2018 r., nie zakończyło się wydaniem jasnego oświadczenia w sprawie całkowitego zakazu stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia;

3.  wyraża głębokie ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie, takie jak Francja i Niemcy, nie popierają ścisłego i całkowitego zakazu stosowania autonomicznych systemów uzbrojenia i nie podejmują działań w tym kierunku;

4.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwa członkowskie i Radę do podjęcia działań na rzecz wprowadzenia międzynarodowego zakazu stosowania systemów uzbrojenia, w których ludzie nie posiadają znaczącej kontroli nad kluczowymi funkcjami, jakimi są wybór celu i rozpoczęcie ostrzału, o co Parlament apelował przy różnych okazjach; podkreśla, że równie ważne jest zapobieganie działalności badawczej, projektowej i produkcyjnej dotyczącej systemów uzbrojenia, nad którymi ludzie nie posiadają znaczącej kontroli, w szczególności w odniesieniu do kluczowych funkcji, takich jak wybór celu i rozpoczęcie ostrzału;

5.  przypomina swoje stanowisko z dnia 13 marca 2018 r. dotyczące rozporządzenia w sprawie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, w szczególności jego art. 6 („Kwalifikujące się działania”), i podkreśla swoją gotowość do przyjęcia podobnego stanowiska w kontekście zbliżającego się programu badań w dziedzinie obronności, programu rozwoju przemysłu obronnego i innych istotnych elementów Europejskiego Funduszu Obronnego po 2020 r.;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0494.

(2)

Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 166.

(3)

Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności