Procedură : 2018/2752(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0361/2018

Texte depuse :

B8-0361/2018

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Voturi :

PV 12/09/2018 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0341

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 411kWORD 49k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sistemele de arme autonome (2018/2752(RSP))  
B8-0361

Parlamentul European,

–  având în vedere studiul său din 3 mai 2013 intitulat „Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare” („Implicațiile pentru drepturile omului ale utilizării în război a dronelor și a roboților autonomi”),

–  având în vedere diversele sale poziții, recomandări și rezoluții prin care a solicitat să fie interzise sistemele de arme autonome, cum ar fi mandatul de începere a negocierilor adoptat în plen la 13 martie 2018 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1), Recomandarea sa adresată Consiliului din 7 iulie 2016 privind cea de a 71-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite(2) și Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la utilizarea dronelor înarmate(3),

–  având în vedere raportul din 9 aprilie 2013 al Raportorului special al ONU privind execuțiile extrajudiciare, sumare și arbitrare, Christof Heyns (UN A/HRC/23/4),

–  având în vedere declarațiile UE privind sistemele de arme autonome letale (LAWS) făcute în fața Grupului de experți guvernamentali ai părților la Convenția privind anumite tipuri de arme convenționale, cu ocazia reuniunilor sale de la Geneva în perioadele 13-17 noiembrie 2017(4), 9-13 aprilie 2018(5) și 27-31 aprilie 2018(6),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(7) în care se solicită adoptarea unei abordări bazate pe controlul uman în domeniul inteligenței artificiale și interzicerea armelor autonome,

–  având în vedere contribuțiile(8) aduse de diverse state, inclusiv de statele membre ale UE, înainte de reuniunile Grupului de experți guvernamentali din 2017 și 2018,

–  având în vedere scrisoarea deschisă din iulie 2015(9) semnată de peste 3 000 de cercetători din domeniul inteligenței artificiale și roboticii și cea din 21 august 2017(10) semnată de 116 fondatori ai unor companii de prim rang din domeniul roboticii și inteligenței artificiale,

–  având în vedere declarațiile Comitetului Internațional al Crucii Roșii(11) și inițiativele societății civile, cum ar fi Campania Opriți roboții ucigași(12), la care participă 70 de organizații din 30 de țări, inclusiv Human Rights Watch, Article 36 și Amnesty International,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unor informații, unele țări și întreprinderi dezvoltă sisteme de armament cu diverse funcții autonome;

B.  întrucât sistemele de arme autonome letale (LAWS) pot să schimbe din temelii modul de desfășurare a războaielor, să accelereze în mod dramatic viteza și frecvența interacțiunilor militare ostile și să declanșeze curse ale înarmării fără precedent;

C.  întrucât utilizarea sistemelor LAWS ridică întrebări fundamentale de ordin etic și juridic privind controlul uman, mai ales în ceea ce privește funcțiile de importanță critică, precum identificarea și atacarea țintelor;

D.  întrucât utilizarea sistemelor LAWS ridică și întrebări cruciale privind aplicabilitatea dreptului internațional al drepturilor omului, a dreptului internațional umanitar și a normelor și valorilor europene în ceea ce privește viitoarele acțiuni militare;

E.  întrucât, în august 2017, 116 fondatori ai unor companii de prim rang din domeniul roboticii și inteligenței artificiale au trimis Convenției Organizației Națiunilor Unite privind anumite tipuri de arme convenționale o scrisoare deschisă în care guvernele sunt chemate să evite o cursă a înarmării cu astfel de arme și efectele destabilizatoare ale acestor tehnologii; întrucât în scrisoarea menționată se afirmă, de asemenea, că „armele autonome letale pot duce la cea de a treia revoluție în domeniul acțiunilor armate”, care „va permite desfășurarea de conflicte armate la o scară fără precedent și cu un ritm mai rapid, care va depăși capacitatea de înțelegere a oamenilor”,

1.  subliniază necesitatea unor acțiuni urgente pentru a se evita proliferarea sistemelor LAWS; subliniază că întreprinderea unor acțiuni comune la nivelul UE poate consolida poziția UE de furnizor de securitate, garantând influența sa asupra unei provocări majore în domeniul militar și al securității;

2.  invită vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), statele membre și Consiliul să elaboreze și să adopte de urgență o poziție comună privind sistemele de arme autonome, care să asigure controlul uman asupra funcțiilor critice în timpul utilizării lor; regretă faptul că reuniunea referitoare la armele autonome letale a Grupului de experți guvernamentali ai părților la Convenția privind anumite tipuri de arme convenționale, care a avut loc la Geneva între 27 și 31 august, nu s-a finalizat cu o declarație clară privind interzicerea totală a armelor autonome;

3.  își exprimă regretul profund că unele state membre, precum Franța și Germania, nu sprijină și nu depun eforturi pentru interzicerea strictă și totală a armelor autonome;

4.  îndeamnă VP/ÎR, statele membre și Consiliul să depună eforturi în vederea interzicerii la nivel internațional a sistemelor de arme a căror funcție critică de identificare și atacare a țintelor nu este supusă controlului uman efectiv, așa cum a solicitat Parlamentul în mai multe ocazii; subliniază importanța determinantă, de asemenea, a prevenirii cercetărilor, dezvoltării și fabricării de sisteme de arme care nu sunt prevăzute cu un control uman, mai ales în ceea ce privește funcțiile de importanță critică, precum identificarea și atacarea țintei;

5.  își reiterează poziția din 13 martie 2018 referitoare la Regulamentul privind programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, în special în ceea ce privește articolul 6 (acțiuni eligibile) din acesta, și își subliniază disponibilitatea de a adopta o poziție similară în contextul apropiatelor programe de cercetare în domeniul apărării, de dezvoltare industrială în domeniul apărării și al altor acțiuni relevante din cadrul Fondului european de apărare după 2020;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0494.

(2)

JO C 101, 16.3.2018, p. 166.

(3)

JO C 285, 29.8.2017, p. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_ro

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_ro

(7)

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/51904

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Ultima actualizare: 7 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate