Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0361/2018

Ingivna texter :

B8-0361/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 175kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.070v01-00
 
B8-0361/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Nikolaos Chountis, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0361

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare (konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring),

–  med beaktande av sina olika ståndpunkter, rekommendationer och resolutioner som efterfrågar ett förbud mot autonoma vapensystem, såsom det mandat att inleda förhandlingar som antogs i plenum den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(1), sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(2) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(3),

–  med beaktande av rapporten av den 9 april 2013 från FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, Christof Heyns, (UN A/HRC/23/4),

–  med beaktande av EU:s uttalanden om dödliga autonoma vapensystem inför gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar, vid dess sammanträden i Genève den 13‑17 november 2017(4), 9–13 april 2018(5) och 27–31 augusti 2018(6),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(7) där man efterlyser en strategi med mänsklig kontroll (”human‑in‑command”) över AI såväl som ett förbud mot autonoma vapen,

–  med beaktande av de bidrag(8) som olika länder, inklusive EU:s medlemsstater, gjorde inför sammanträdena 2017 och 2018 i gruppen av regeringsexperter,

–  med beaktande av det öppna brev från juli 2015(9) som skrevs under av fler än 3 000 forskare på området robotteknik och artificiell intelligens, samt det öppna brev av den 21 augusti 2017(10) som skrevs under av 116 grundare av ledande företag på området robotteknik och artificiell intelligens,

–  med beaktande av uttalandena från Internationella rödakorskommittén(11) och av initiativ från det civila samhället, såsom kampanjen för att stoppa mördarrobotar(12) som företräder 70 organisationer i 30 länder, däribland Human Rights Watch, Article 36 och Amnesty International,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vissa länder och industrier utvecklar enligt uppgift vapensystem med olika autonoma funktioner.

B.  Dödliga autonoma vapensystem kan drastiskt ändra hur krig förs, avsevärt påskynda takten och förloppet vid fientliga militära interaktioner och utlösa oöverträffade kapprustningar.

C.  Användningen av dödliga autonoma vapensystem ger upphov till grundläggande etiska och juridiska frågor om mänsklig kontroll, särskilt i fråga om kritiska funktioner såsom målval och insatsbeslut.

D.  Användningen av dödliga autonoma vapensystem väcker också viktiga frågor om hur internationell människorättslagstiftning, internationell humanitär rätt och europeiska normer och värderingar är tillämpliga på framtida militära insatser.

E.  I augusti 2017 skickade 116 grundare av ledande företag på området robotteknik och artificiell intelligens ett öppet brev till FN:s konvention om vissa konventionella vapen med en uppmaning till regeringar att förhindra en kapprustning med dessa vapen och undvika de destabiliserande effekter som denna teknik skulle ha. I brevet hävdas också att dödliga autonoma vapen skulle kunna starta en tredje revolution för krigföring, som skulle möjliggöra väpnade konflikter i större skala än någonsin tidigare och i snabbare takt än vad människor kan förstå.

1.  Europaparlamentet understryker att man behöver agera snabbt för att förhindra att dödliga autonoma vapensystem sprids. Parlamentet betonar att ett gemensamt agerande på EU-nivå kan stärka EU:s position som säkerhetsgarant genom att säkerställa dess inflytande på en betydande militär och säkerhetsmässig utmaning.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna och rådet att snarast utarbeta och anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem som säkerställer mänsklig kontroll över kritiska funktioner när de används. Parlamentet beklagar att sammanträdet om dödliga autonoma vapensystem i gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen om vissa konventionella vapen, som hölls i Genève den 27–31 augusti 2018, inte resulterade i ett tydligt uttalande för ett totalförbud mot autonoma vapen.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att vissa medlemsstater, såsom Frankrike och Tyskland, inte stöder eller arbetar för ett strikt totalförbud mot autonoma vapen.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den höga representanten, medlemsstaterna och rådet att arbeta för ett internationellt förbud mot sådana vapensystem där det inte finns någon egentlig mänsklig kontroll över de kritiska funktionerna målval och insatsbeslut, vilket parlamentet har begärt vid flera tillfällen. Parlamentet betonar att man också måste förhindra forskning om och utveckling och tillverkning av vapensystem som saknar mänsklig kontroll, särskilt för kritiska funktioner som t.ex. målval och insatsbeslut.

5.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt av den 13 mars 2018 angående förordningen om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, särskilt artikel 6 (Stödberättigande åtgärder), och betonar sin vilja att inta en liknande ståndpunkt i samband med det kommande försvarsforskningsprogrammet, det försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och andra relevanta delar av Europeiska försvarsfonden efter 2020.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

(4)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en

(5)

http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf

(6)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en

(7)

https://www.eesc.europa.eu/sv/node/51904

(8)

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5

(9)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/

(10)

https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf

(11)

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf

(12)

https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy