Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0362/2018

Внесени текстове :

B8-0362/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0341

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 503kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))


Ана Гомеш, Арне Лиц, Клеър Муди, Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид дял V, член 21 и член 21, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като се има предвид клаузата Мартенс, включена към протокол 1 от 1977 г. в допълнение към Женевските конвенции,

–  като взе предвид част IV от Програмата на ООН от 2018 г. за разоръжаване, озаглавена „Да обезопасим общото ни бъдеще“(1),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 3 юли 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната(2), своята резолюция 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г.(3) и политиката на Европейския съюз в тази област, както и своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати(4),

–  като взе предвид своята препоръка до Съвета от 05 юли 2018 г. относно 73-тата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г., съдържаща препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката(6),

–  като взе предвид проучването си от 3 май 2013 г., озаглавено „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“, както и проучването си от 2017 г., озаглавено „Към общата позиция на ЕС относно употребата на въоръжени безпилотни летателни апарати“,

–  като взе предвид изложените от ЕС съображения относно автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS) в рамките на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия по време на нейните заседания в Женева на 9 – 13 април(7) и 27 – 31 август 2018 г.(8), както и резюмето от обсъжданията на тези заседания,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г. относно изкуствения интелект(9), в което се призовава за забрана на автономните оръжия,

–  като взе предвид откритото писмо от 28 юли 2015 г. относно изкуствения интелект(10), подписано от над 3 900 изследователи в областта на изкуствения интелект и на роботиката, с което се призовава за забрана на офанзивните автономни оръжия извън значим човешки контрол, отвореното писмо от 21 август 2017 г.(11), подписано от 116 основатели дружества от областта на роботиката и изкуствения интелект от 26 държави, с което се призовава за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването в областта на автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS), и ангажимента за смъртоносните автономни оръжия, подписан от 240 организации и 3 049 лица, обещаващи никога да не участват или да подкрепят разработването, производството и използването на смъртоносни автономни оръжия(12),

–  като взе предвид изявленията на Международния комитет на Червения кръст, както и инициативи на гражданското общество, като кампанията за спиране на роботите убийци, зад която стоят 70 организации в 30 държави, включително „Хюман Райтс Уоч“, „Член 36“, PAX и „Амнести Интернешънъл“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че политиките и действията на Съюза се ръководят от принципите на правата на човека и на зачитане на човешкото достойнство, принципите на хартата на ООН и международното право; като има предвид, че горепосочените принципи следва да се прилагат, за да се опази мирът, да се предотвратят конфликтите и да се засили международната сигурност;

Б.  като има предвид, че нововъзникващите технологии, които не са обхванати от международното право, следва да се преценяват според принципа на хуманност и да се съобразяват с публичната съвест;

В.  като има предвид, че ако на машините се даде право на преценка и правомощие да прекратяват човешкия живот, това ще породи сериозни правни, етични и морални проблеми; като има предвид, че машините и роботите не могат да вземат решения, подобни на човешките, които включват правни принципи като разграничение, пропорционалност и предпазливост;

Г.  като има предвид, че потенциалното използване на LAWS повдига въпроси относно приложимостта и зачитането на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право; като има предвид, че контролът върху оръжията следва да бъде оставен на хората, които да се държат отговорни за използването на смъртоносна сила и за вземането на решения, свързани с живота и смъртта;

Д.  като има предвид, че Парламентът отправи многократно призиви за спешно разработване и приемане на обща позиция относно автономните оръжейни системи, за забрана на разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, които позволяват осъществяването на удари без значима човешка намеса, и за започване на ефективни преговори за тяхната забрана;

Е.  като има предвид, че все по-голям брой държави са призовали за превантивна забрана на LAWS и за мораториуми върху използването и производството на такива автономни системи;

Ж.  като има предвид, че учени, инженери, изследователи в областта на роботиката и изкуствения интелект и предприемачи издигат глас срещу военната надпревара и изтъкват опасностите, свързани с милитаризирането на изкуствения интелект и на автономните системи;

1.  припомня амбицията на ЕС да бъде световен фактор за мир и призовава за разширяване на ролята му в усилията за глобално разоръжаване и неразпространение на оръжия, както и за действия и политики от негова страна за поддържане на международния мир и сигурност, като се гарантира спазването на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, както и защитата на цивилните лица и на гражданската инфраструктура;

2.  подчертава необходимостта от международно съгласувано работно определение за LAWS и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Европейския съвет да приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи, която да гарантира значим човешки контрол над критични функции на оръжейните системи, включително по време на разгръщането, като това стане преди заседанието на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия през ноември 2018 г.; отправя искане за започване на международни преговори за правно обвързващ инструмент, с който напълно да се забранят автономните оръжия;

3.  отново заявява своята подкрепа за работата на Групата на правителствените експерти на страните по Конвенцията за някои конвенционални оръжия във връзка с LAWS, която е съответният международен форум за обсъждане и договаряне на социалните, етичните и правните предизвикателства, породени от автономните оръжейни системи; насърчава ООН да стимулира диалога между държавите членки, изследователите, академичните среди, хуманитарните участници в гражданското общество и частния сектор, за да се изградят приобщаващи процеси на разработване на политики за нови международни разпоредби, за да се предотврати развитието, употребата и разпространението на LAWS; призовава за ускоряване на всички съществуващи многостранни усилия, така че нормативните и регулаторните рамки да не бъдат изпреварени от технологичното развитие и от новите методи за водене на война;

4.  припомня позицията си за забрана на разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на удари без значима човешка намеса;

5.  подчертава недопустимостта на продукти или технологии, чието използване, разработване или производство е забранено от международното право в рамките на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната; изтъква необходимостта, до приемането на правно обвързващ международен инструмент, от превантивна забрана на изследванията върху отбранителни продукти и технологии, специално проектирани за осъществяване на смъртоносни удари без човешки контрол върху решенията за атакуване;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, държавите членки, НАТО и ООН.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Приети текстове, P8_TA(2018)0275.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(4)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2018)0312.

(6)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/bg/node/53890

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност