Postup : 2018/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0362/2018

Předložené texty :

B8-0362/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH USNESENÍ
PDF 280kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))  
B8-0362/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na hlavu V, článek 21 a čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Martensovu doložku, která je součásti Dodatkového protokolu 1 z roku 1977 k Ženevským úmluvám,

–  s ohledem na část IV programu OSN pro odzbrojení z roku 2018, která nese název „Zajištění naší společné budoucnosti“(1),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 3. července 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu(2), na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016(3) a o politice Evropské unie v této oblasti a na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi(4),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 5. července 2018 k 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku(6),

–  s ohledem na svou studii s názvem „Dopad používání bezpilotních letounů a robotů ve válečných konfliktech na lidská práva“ z roku 2013 a na svou studii s názvem „Na cestě k vytvoření společného postoje EU k používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi“ z roku 2017,

–  s ohledem na prohlášení EU o smrtících autonomních zbraňových systémech učiněné v Ženevě na zasedání vládních expertů stran, které podepsaly Úmluvu o některých konvenčních zbraních, jež proběhlo ve dnech 9.–13. dubna(7) a 27.–31. srpna 2018(8), a na shrnutí diskuzí vedených v rámci těchto zasedání,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017 o umělé inteligenci(9), v němž vyzval k zákazu autonomních zbraní,

–  s ohledem na otevřený dopis o umělé inteligenci ze dne 28. července 2015(10), který podepsalo více než 3 900 vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti umělé inteligence a robotiky, v němž vyzývají k zákazu útočných autonomních zbraní, které člověk nemůže rozumným způsobem řídit, na otevřený dopis ze dne 21. srpna 2017(11), jenž podepsalo 116 zakladatelů společností v oblasti robotiky a umělé inteligence z 26 zemí, v němž vyzvali k zabránění závodům ve zbrojení, pokud jde o smrtící autonomní zbraňové systémy, a na závazek týkající se smrtících autonomních zbraní, který podepsalo 240 organizací a 3 049 osob, které se zavázaly, že se nikdy nezapojí do vývoje a výroby smrtících autonomních zbraní, do obchodování s nimi ani do jejich používání a nikdy je nebudou podporovat(12),

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního výboru Červeného kříže a iniciativy občanské společnosti, jako je kampaň Zastavte roboty zabijáky (Stop Killer Robots), která zastupuje 70 organizací ze 30 zemí včetně organizací Human Rights Watch, Article 36, PAX a Amnesty International,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se politika a činnost Evropské unie řídí zásadami v oblasti lidských práv a respektem k lidské důstojnosti, zásadami Listiny OSN a mezinárodním právem; vzhledem k tomu, že tyto zásady by se měly uplatňovat, aby bylo možné dosáhnout míru, zabránit konfliktům a posílit mezinárodní bezpečnost;

B.  vzhledem k tomu, že nové technologie, na něž se nevztahuje mezinárodní právo, je nutné posuzovat z hlediska zásady lidskosti a obecně platných etických norem;

C.  vzhledem k tomu, že obdaření strojů schopností rozhodovat a mocí ukončit lidský život vede k závažným právním, etickým a morálním problémům; vzhledem k tomu, že stroje a roboti nemohou přijímat rozhodnutí jako lidé, kteří se rozhodují na základě právní zásady rozlišování mezi civilními a vojenskými cíli a zásady proporcionality a obezřetnosti;

D.  vzhledem k tomu, že potenciální používání útočných autonomních zbraňových systémů vede k otázkám týkajícím se možností uplatňování mezinárodních lidských práv a humanitárního práva a jejich dodržování; vzhledem k tomu, že člověk by neměl být zbaven kontroly nad zbraněmi a měl by i nadále odpovídat za použití smrtící síly a za rozhodování o životě a smrti;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval k urychlenému vypracování a přijetí společného postoje k autonomním zbraňovým systémům, k zákazu vývoje, výroby a používání zcela autonomních zbraní, které by umožňovaly provádět útoky bez významného zásahu ze strany člověka, a k zahájení účinných jednání o jejich zákazu;

F.  vzhledem k tomu, že k preventivnímu zákazu útočných autonomních zbraňových systémů a k zavedení moratoria na používání a výrobu těchto autonomních systémů vyzývá stále větší počet států;

G.  vzhledem k tomu, že proti závodům ve zbrojení, které by se týkaly zbraní založených na umělé inteligenci, vystupují vědci, inženýři, vědecko-výzkumní pracovníci v oblasti robotiky a umělé inteligence a podnikatelé, kteří poukazují na nebezpečí, jež představuje využívání umělé inteligence a autonomních systémů k výrobě zbraní;

1.  připomíná, že EU má ambice stát se celosvětovým obhájcem míru, a vyzývá Unii, aby se usilovněji zasazovala o odzbrojení a nešíření zbraní na celém světě a k tomu, aby v rámci své činnosti a svých opatření usilovala o zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, o dodržování mezinárodního humanitárního práva a práva v oblasti lidských práv a o ochranu civilistů a civilní infrastruktury;

2.  poukazuje na to, že je nutné vypracovat na základě mezinárodní dohody pracovní definici útočných autonomních zbraňových systémů, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Evropskou radu, aby ještě před setkáním stran Úmluvy OSN o některých konvenčních zbraních, které se má konat v listopadu 2018, přijaly společný postoj k autonomním zbraňovým systémům, který by zajistil přiměřenou kontrolu nad životně důležitými funkcemi zbraňových systémů ze strany člověka, mj. v průběhu jejich rozmísťování; požaduje, aby bylo zahájeno mezinárodní jednání o právně závazném nástroji, který by zcela autonomní systémy zakázal;

3.  znovu poukazuje na svou podporu činnosti skupiny vládních expertů stran, které podepsaly Úmluvu o některých konvenčních zbraních, v oblasti útočných autonomních zbraňových systémů, jež je i nadále významným mezinárodním fórem pro diskuzi a jednání o společenských, etických a právních problémech, které tyto zbraňové systémy představují; vybízí OSN, aby podporovala dialog mezi členskými státy, vědecko-výzkumnými pracovníky, akademickou obcí, humanitárními pracovníky v rámci občanské společnosti a soukromým sektorem, aby bylo možné vypracovat inkluzivní rozhodovací postupy týkající se mezinárodních ustanovení, která by zabránila vývoji útočných autonomních zbraňových systémů, jejich používání a šíření; vyzývá k zintenzivnění stávajících multilaterálních snah, tak aby technický vývoj a nové metody vedení boje nepředběhly vytvoření normativního a regulačního rámce;

4.  připomíná svůj postoj k zákazu vývoje, výroby a používání zcela autonomních zbraní, které umožňují vést útok bez přiměřeného lidského zásahu;

5.  poukazuje na to, že výrobky či technologie, jejichž používání, vývoj a výrobu zakazuje mezinárodní právo, nemají nárok na podporu v rámci Programu rozvoje evropského obranného průmyslu; zdůrazňuje, že dokud nebude přijat závazný mezinárodní nástroj, je nutné preventivně zakázat výzkum obranných výrobků a technologií, které jsou navrženy tak, aby prováděly smrtící útoky, aniž by o jejich použití rozhodoval člověk;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům, NATO a OSN.

 

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0275.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(4)

Úř. věst C 285, 29.8.2017, s. 110.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0312.

(6)

Úř. věst C 252, 18.7.2018, s. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en.

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf.

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence.

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1.

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0.

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/.

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí