Päätöslauselmaesitys - B8-0362/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0362/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS autonomisista asejärjestelmistä

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0308/2018

Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0362/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0362/2018
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0362/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma autonomisista asejärjestelmistä

(2018/2752(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) V osaston 21 artiklan sekä 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–  ottaa huomioon Martensin lausekkeen, joka sisältyy Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjaan vuodelta 1977 (pöytäkirja I),

–  ottaa huomioon vuonna 2018 hyväksytyn YK:n aseidenriisuntaohjelman osan IV ”Yhteisen tulevaisuutemme turvaaminen”[1],

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2018 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta[2], 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[3] ja 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[4],

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta[5],

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä[6],

–  ottaa huomioon vuonna 2013 julkaistun tutkimuksensa ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare” ja vuonna 2017 julkaistun tutkimuksensa ”Towards an EU common position on the use of armed drones”,

–  ottaa huomioon EU:n julkilausumat tappavista autonomisista asejärjestelmistä eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten hallitusten asiantuntijoista koostuvalle ryhmälle tämän kokouksissa Genevessä 9.–13. huhtikuuta[7] ja 27.–31. elokuuta 2018[8] sekä näiden kokousten keskustelujen yhteenvedon;

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 tekoälystä annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[9], jossa kehotettiin kieltämään autonomiset aseet,

–  ottaa huomioon yli 3 900:n tekoäly- ja robotiikkatutkijan 28. heinäkuuta 2015 allekirjoittaman tekoälyä käsittelevän avoimen kirjeen[10], jossa vaaditaan kieltämään autonomiset hyökkäysaseet, jotka toimivat ilman merkityksellistä ihmisen suorittamaa valvontaa, sekä 26 eri maassa toimivan johtavan robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen 116 perustajan 21. elokuuta 2017 allekirjoittaman avoimen kirjeen[11], jossa vaaditaan estämään autonomisten aseiden kilpavarustelu, sekä tappavia autonomisia aseita koskevan sitoumuksen[12], jonka on allekirjoittanut 240 organisaatiota ja 3 049 yksittäistä ihmistä, jotka lupaavat olla osallistumatta tai tukematta tappavien autonomisten aseiden kehittämistä, valmistusta, kauppaa tai käyttöä,

–  ottaa huomioon asiaa koskevat Punaisen ristin kansainvälisen komitean lausunnot ja kansalaisyhteiskunnan aloitteet, kuten tappajarobottien pysäyttämistä vaativan kampanjan, jossa on edustettuina 70 organisaatiota 30 maasta, mukaan lukien Human Rights Watch, Article 36, PAX ja Amnesty International,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n politiikkaa ja toimia ohjaavat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen periaatteet sekä YK:n peruskirjan periaatteet ja kansainvälinen oikeus; korostaa, että näitä periaatteita on sovellettava, jotta voidaan säilyttää rauha, estää konfliktit ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta;

B.  katsoo, että uutta tekniikkaa, jota ei säännellä kansainvälisessä oikeudessa, olisi arvioitava ihmisyyden periaatteen ja sosiaalisen omantunnon sanelemien velvoitteiden mukaisesti;

C.  katsoo, että koneille annettavaan päätösvaltaan ihmiselämän lopettamisesta liittyy vakavia oikeudellisia, eettisiä ja moraalisia ongelmia; toteaa, että koneet ja robotit eivät pysty ihmisen lailla tekemään päätöksiä, joihin sisältyy erotteluun, suhteellisuuteen ja varotoimiin liittyviä oikeusperiaatteita;

D.  toteaa tappavien autonomisten asejärjestelmien potentiaalisen käytön nostavan esiin myös kysymyksiä kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan ja humanitaarisen oikeuden sovellettavuudesta ja noudattamisesta; katsoo, että aseiden on pysyttävä ihmisten valvonnassa ja ihmisten on edelleen oltava vastuussa tappavan voiman käytöstä sekä elämää ja kuolemaa koskevista päätöksistä;

E.  toteaa vaatineensa toistuvasti, että määritellään ja hyväksytään kiireellisesti autonomisia asejärjestelmiä koskeva yhteinen kanta ja kielletään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien asejärjestelmien kehittäminen, tuotanto ja käyttö, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten merkityksellistä osallistumista, sekä aloittamaan tosiasialliset neuvottelut niiden kieltämisestä;

F.  toteaa, että yhä useammat valtiot ovat vaatineet tappavien autonomisten asejärjestelmien ennaltaehkäisevää kieltoa ja niiden käytön ja tuotannon keskeyttämistä toistaiseksi;

G.  toteaa, että tieteenharjoittajat, insinöörit sekä robotiikka- ja tekoälytutkijat ja -yrittäjät ovat ryhtyneet vastustamaan kilpavarustelua sotilaskäyttöön tarkoitetuilla tekoälysovelluksilla ja korostaneet tekoälyn ja autonomisten järjestelmien asekäyttöön ottamisen vaaroja;

1.  muistuttaa EU:n kunnianhimoisesta tavoitteesta toimia kansainvälisenä rauhan edistäjänä ja vaatii sitä laajentamaan rooliaan kansainvälisissä aseidenriisunta- ja asesulkutoimissa ja pyrkimään toiminnassaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseen ja varmistamaan kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan ja humanitaarisen oikeuden noudattamisen sekä siviilien ja siviili-infrastruktuurin suojelun;

2.  korostaa, että tappaville autonomisille asejärjestelmille on sovittava kansainvälisesti työmääritelmä, ja kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa hyväksymään ennen marraskuussa 2018 pidettävää eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen korkeiden sopimuspuolten kokousta autonomisia asejärjestelmiä koskevan yhteisen kannan, jolla varmistetaan, että asejärjestelmien kriittiset toiminnot ovat ihmisten merkityksellisessä valvonnassa myös käytön aikana; vaatii kansainvälisten neuvottelujen aloittamista oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla kiellettäisiin täysin autonomiset aseet;

3.  korostaa tukevansa eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten hallitusten asiantuntijoista koostuvan ryhmän tappaviin autonomisiin asejärjestelmiin liittyvää työtä ja toteaa, että ryhmä on edelleen asianmukainen kansainvälinen foorumi keskusteluille ja neuvotteluille autonomisten asejärjestelmien yhteiskunnallisista, eettisistä ja oikeudellisista ongelmista, kannustaa YK:ta edistämään vuoropuhelua jäsenvaltioidensa, tutkijoiden, tiedeyhteisön edustajien, kansalaisyhteiskunnan humanitaaristen toimijoiden ja yksityissektorin välillä, jotta voidaan käynnistää eri osapuolet mukaan ottavia menettelyjä, jotka johtavat uusiin kansainvälisiin määräyksiin, jotta estetään tappavien autonomisten asejärjestelmien kehittäminen, käyttö ja leviäminen; kehottaa tehostamaan kaikkia nykyisiä monenvälisiä toimia, jotta normi- ja sääntelykehykset eivät jäisi jälkeen tekniikan kehityksestä ja uusista sodankäyntitavoista;

4.  muistuttaa kehotuksestaan kieltää sellaisten täysin autonomisten aseiden kehittäminen, tuotanto ja käyttö, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten merkityksellistä osallistumista;

5.  korostaa, että tuotteet tai teknologiat, joiden käyttö, kehittäminen tai tuotanto on kansainvälisen oikeuden nojalla kielletty, eivät ole oikeutettuja Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman mukaiseen tukeen; korostaa, että oikeudellisesti sitovan kansainvälisen välineen hyväksymiseen saakka on kiellettävä ennaltaehkäisevästi sellaisten puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimus, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu tappavien iskujen tekemiseen ilman, että ihmiset valvovat päätöksiä niiden käyttämisestä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille, Natolle ja Yhdistyneille kansakunnille.

Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö