Procedūra : 2018/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0362/2018

Pateikti tekstai :

B8-0362/2018

Debatai :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0341

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 416kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))  
B8-0362/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 21 straipsnį ir į 21straipsnio 2 dalies c punktą,

–  atsižvelgdamas į 1977 m. Ženevos konvencijų papildomame protokole Nr. 1 pateiktą Martenso nuostatą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. JT Nusiginklavimo darbotvarkės IV dalį „Mūsų bendros ateities užtikrinimas“(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. liepos 3 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa(2), savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m.(3) ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ir į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. liepos 5 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. tyrimą „Bepiločių orlaivių ir žmogaus nevaldomų robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“ ir 2017 m. tyrimą „Siekis priimti ES bendrą poziciją dėl ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo“,

–  atsižvelgdamas į ES padarytą pareiškimą dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų (LAWS), padarytą 2018 m. balandžio 27 – 13 d.(7) ir 2018 m. rugpjūčio 27–31 d. Ženevoje vykusių tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos šalių vyriausybių ekspertų grupės posėdžių metu(8) ir į šių posėdžių metu vykusių diskusijų rezultatus,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl dirbtinio intelekto(9), kuria raginama uždrausti autonominius ginklus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 28 d. atvirą laišką dėl dirbtinio intelekto(10), kurį pasirašė daugiau kaip 3 900 dirbtinio intelekto ir robotikos srityje dirbančių mokslininkų, kuriame raginama uždrausti naudoti žmogaus nekontroliuojamus puolamuosius autonominius ginklus, 2017 m. rugpjūčio 21 d.(11) 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių iš 26 šalių steigėjų pasirašytą atvirą laišką, kuriame raginama užkirsti kelią tokio tipo ginkluotės varžyboms ir 240 organizacijų bei 3 049 asmenų pasirašytą Įsipareigojimą dėl mirtinų autonominių ginklų, kuriuo jie įsipareigoja niekada nedalyvauti ir neprisidėti kuriant arba gaminant, prekiaujant arba naudojant mirtinus autonominius ginklus(12),

–  atsižvelgdamas į atitinkamus Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto pareiškimus ir pilietinės visuomenės iniciatyvas, pavyzdžiui, kampaniją „Sustabdykime robotus žudikus“, kuri atstovauja 70 organizacijų iš 30 šalių, įskaitant organizacijas „Human Rights Watch“, „Article 36“ ir „Amnesty International“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES politika ir veiksmai grindžiami pagarba žmogaus teisėms ir orumui, JT Chartijos ir tarptautinės teisės principais; kadangi šie principai turėtų būti taikomi siekiant išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti tarptautinį saugumą;

B.  kadangi naujos technologijos, kurioms netaikomi tarptautiniai teisės aktai, turėtų būti vertinamos remiantis žmogiškumo principu ir visuomenės sąžine;

C.  kadangi technikai suteikiant teisę veikti savo nuožiūra ir atimti žmogaus gyvybę iškyla rimtų teisinių, etinių ir moralinių klausimų; kadangi mašinos ir robotai negali priimti sprendimų kaip žmogus, vadovaujantis teisiniais atskyrimo, proporcingumo ir atsargumo principais;

D.  kadangi dėl galimo mirtinų autonominių ginklų sistemų (LAWS) naudojimo kyla klausimų dėl tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės taikomumo ir jos laikymosi; kadangi žmonės turėtų išlaikyti ginklų kontrolę ir būti atskaitingi už mirtinos jėgos panaudojimą bei sprendimus dėl gyvybės ir mirties;

E.  kadangi Parlamentas ne kartą ragino skubiai parengti ir priimti bendrąją poziciją dėl autonominių ginklų sistemų, kad būtų uždrausta kurti, gaminti ir naudoti visiškai autonominius ginklus, kuriais užpuolimai galėtų būti vykdomi be žmogaus įsikišimo bei ragino pradėti faktines derybas dėl jų uždraudimo;

F.  kadangi didėjantis valstybių skaičius ragino taikyti prevencinį (LAWS) draudimą ir moratoriumą dėl tokių autonominių sistemų naudojimo ir gamybos;

G.  kadangi mokslininkai, inžinieriai, robotikos ir dirbtinio intelekto tyrėjai bei verslininkai išreiškė savo nusistatymą prieš dirbtinio intelekto ginkluotės varžybas, pabrėžiant tokio dirbtinio intelekto suteikimo ginkluotei ir autonominių sistemų keliamą pavojų;

1.  primena ES ambicijas būti pasaulinio masto veikėju siekiant taikos dalyviu ir ragina išplėsti savo vaidmenį pasaulinėje nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo veikloje bei vykdyti savo politiką siekiant išlaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, užtikrinti pagarbą tarptautinėms humanitarinėms ir žmogaus teisėms bei civilių ir civilinės infrastruktūros apsaugą;

2.  pabrėžia, kad reikia tarptautiniu mastu sutartos darbinės LAWS apibrėžties, ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai priimti bendrąją poziciją dėl autonominių ginklų sistemų, kuria būtų užtikrinta reikšminga ypač svarbių ginklų sistemų funkcijų kontrolė, įskaitant ir dislokavimo laikotarpiu, dar iki 2018 m. lapkričio mėn. vyksiančio JT konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų (KTĮG) šalių susitikimo; prašo pradėti tarptautines derybas dėl teisiškai privalomos priemonės, kuria būtų draudžiami visiškai autonominiai ginklai;

3.  dar kartą patvirtina savo paramą KTĮG šalių vyriausybių ekspertų grupės veiklai, kuri išlieka svarbiu tarptautiniu forumu, skirtu diskusijoms ir deryboms dėl visuomeninių, etinių ir teisinių iššūkių, kylančių dėl autonominių ginklų sistemų; ragina JT skatinti valstybių narių, mokslininkų, akademikų, pilietinės visuomenės humanitarinių subjektų ir privačiojo sektoriaus dialogą, kad būtų galima formuoti įtraukius politikos formavimo procesus, susijusius su naujomis tarptautinėmis nuostatomis, siekiant užkirsti kelią LAWS kūrimui, naudojimui ir platinimui; ragina paspartinti visas šiuo metu dedamas daugiašales pastangas, kad normatyvinės ir reguliavimo sistemos neatsiliktų nuo technologijų plėtros ir naujų karybos metodų;

4.  dar kartą primena savo poziciją dėl visiškai autonominių ginklų kūrimo, gamybos ir naudojimo, kurie suteiktų galimybę vykdyti atakas be reikšmingo žmogaus įsikišimo;

5.  pabrėžia, kad pagal Europos gynybos pramonės plėtros programą produktai ar technologijos, kuriuos pagal tarptautinę teisę draudžiama naudoti, tobulinti ar gaminti, laikomi neatitinkančiais reikalavimų; pabrėžia, kad iki tol, kol bus priimtas teisiškai privalomas tarptautinis sprendimas, reikia prevencinio draudimo vykdyti mokslinius tyrimus gynybos produktų ir technologijų srityje, kurios yra skirtos mirtinoms atakoms be žmogaus kontrolės atlikti;

6.  paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms, NATO ir Jungtinėms Tautoms.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0275.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0494.

(4)

OL C 285, 2017 8 29, p. 110.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0312.

(6)

OL C 252, 2018 7 18, p. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_lt

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika