Procedure : 2018/2752(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0362/2018

Ingediende teksten :

B8-0362/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0341

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 268kWORD 49k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over autonome wapensystemen (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 21 en artikel 21, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

–  gezien de Martens-clausule, opgenomen in het eerste aanvullend protocol van 1977 bij de Verdragen van Genève,

–  gezien deel IV van de ontwapeningsagenda van de VN van 2018 over het veiligstellen van onze gezamenlijke toekomst(1),

–  gezien zijn wetgevingsresolutie van 3 juli 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie(2), zijn resolutie van 13 december 2017 over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld 2016 en het beleid van de Europese Unie ter zake(3) , en zijn resolutie van 27 februari 2014 over de inzet van gewapende drones(4),

–  gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 5 juli 2018 over de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties(5),

–  gezien zijn resolutie van 16 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica(6),

–  gezien zijn studie uit 2013 over de gevolgen voor de mensenrechten van de inzet van drones en onbemande robots bij oorlogvoering en zijn studie uit 2017 over de totstandbrenging van een gemeenschappelijk standpunt van de EU over het gebruik van gewapende drones,

–  gezien de verklaringen van de EU over dodelijke autonome wapensystemen (LAWS) in de Groep regeringsdeskundigen van de partijen bij het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève tijdens de vergaderingen van 9 t/m 13 april(7) en 27 t/m 31 augustus 2018(8), en de samenvattingen van de discussies tijdens die vergaderingen,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017 inzake kunstmatige intelligentie(9), waarin dit comité pleit voor een verbod op autonome wapens,

–  gezien de open brief van 28 juli 2015 over kunstmatige intelligentie(10), ondertekend door meer dan 3 900 onderzoekers op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie (AI), waarin wordt opgeroepen tot een verbod op autonome aanvalswapens zonder beduidende menselijke controle, de open brief van 21 augustus 2017(11), ondertekend door 116 oprichters van ondernemingen die actief zijn op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie, afkomstig uit 26 verschillende landen, waarin zij ertoe oproepen een wapenwedloop op het gebied van LAWS te voorkomen, en gezien de plechtige verklaring inzake dodelijke autonome wapens, ondertekend door 240 organisaties en 3 049 personen, met daarin de toezegging om nooit te zullen deelnemen aan of steun te zullen verlenen aan de ontwikkeling of de productie van, de handel in of de inzet van dodelijke autonome wapens(12),

–  gezien de verklaringen van het Internationale Comité van het Rode Kruis en de initiatieven van maatschappelijke organisaties, zoals de campagne tegen killerrobots, die gesteund wordt door 70 organisaties in 30 verschillende landen, waaronder Human Rights Watch, Article 36, PAX en Amnesty International,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het beleid en het optreden van de EU gebaseerd zijn op de eerbiediging van de mensenrechten, eerbied voor de menselijke waardigheid en de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationale recht; overwegende dat deze beginselen geëerbiedigd moeten worden om de vrede te handhaven, conflicten te voorkomen en de internationale veiligheid te versterken;

B.  overwegende dat opkomende technologieën die niet binnen het internationale recht gereguleerd zijn, getoetst moeten worden aan het beginsel van menselijkheid en aan algemeen geldende ethische normen;

C.  overwegende dat het toekennen aan machines van de bevoegdheid en macht om over leven en dood van mensen te beslissen in juridisch, ethisch en moreel opzicht grote problemen oplevert; overwegende dat machines en robots niet in staat zijn om menselijke beslissingen te nemen, dus geen rekening kunnen houden met het onderscheid tussen burgerdoelen en militaire doelen, het evenredigheidsbeginsel of het voorzorgsbeginsel;

D.  overwegende dat de mogelijke inzet van LAWS vragen oproept over de toepasselijkheid en eerbiediging van het internationale recht inzake mensenrechten en het internationaal humanitair recht; overwegende dat wapens niet zonder menselijke controle moeten kunnen worden ingezet en dat er te allen tijde mensen aansprakelijk moeten zijn voor het gebruik van dodelijke wapens en besluiten over leven en dood;

E.  overwegende dat het Parlement bij herhaling heeft aangedrongen op de ontwikkeling en vaststelling, op korte termijn, van een gemeenschappelijk standpunt over autonome wapensystemen, op een verbod op de ontwikkeling, de productie en het gebruik van volledig autonome wapensystemen waarmee aanvallen kunnen worden uitgevoerd zonder beduidende menselijke controle, en op het openen van doeltreffende onderhandelingen over een verbod op dergelijke systemen;

F.  overwegende dat steeds meer staten aandringen op een preventief verbod op LAWS en op een moratorium op het gebruik en de productie van dergelijke autonome systemen;

G.  overwegende dat wetenschappers, ingenieurs en onderzoekers en ondernemers op het gebied van robotica en AI waarschuwen voor een militaire wapenwedloop op het gebied van AI, en wijzen op de gevaren van bewapening met AI- en autonome systemen;

1.  herinnert aan de ambitie van de EU om zich in te zetten voor de vrede in de wereld en dringt erop aan dat de EU haar rol op het gebied van ontwapening en inspanningen op het gebied van non-proliferatie versterkt en wenst dat de EU zich met haar optreden en beleid inzet voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid, de eerbiediging van het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de mensenrechten en de bescherming van de burgers en de civiele infrastructuur;

2.  wijst erop dat het belangrijk is dat er op internationaal niveau overeenstemming wordt bereikt over een werkdefinitie van LAWS en verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), de lidstaten en de Europese Raad om voorafgaand aan de bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens (CCW) die in november 2018 zal plaatsvinden, een gemeenschappelijk standpunt over autonome wapensystemen vast te stellen, waarin beduidende menselijke controle over kritische functies van wapensystemen, ook tijdens de inzet ervan, gewaarborgd wordt; vraagt om het starten van internationale onderhandelingen over een juridisch instrument om volledig autonome wapens te verbieden;

3.  spreekt nogmaals zijn steun uit voor de werkzaamheden die op het gebied van LAWS verricht worden door de Groep regeringsdeskundigen van de partijen bij het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens, het relevante internationale forum voor discussie en onderhandelingen over de maatschappelijke, ethische en juridische kwesties in verband met autonome wapensystemen; spoort de VN aan om de dialoog tussen de lidstaten, onderzoekers, wetenschappers, humanitaire actoren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de particuliere sector te bevorderen, om er op die manier voor te zorgen dat via inclusieve beleidsvormingsprocessen nieuwe afspraken op internationaal niveau ter voorkoming van de ontwikkeling, de inzet en de verspreiding van LAWS worden gemaakt; dringt aan op intensivering van alle bestaande multilaterale inspanningen op dit gebied, zodat de normatieve en regelgevingskaders niet worden ingehaald door technologische ontwikkelingen en nieuwe methoden van oorlogsvoering;

4.  herinnert aan zijn standpunt dat er een verbod moet komen op de ontwikkeling, productie en inzet van volledig autonome wapens waarmee aanvallen kunnen worden uitgevoerd zonder beduidende menselijke tussenkomst;

5.  wijst erop dat in het kader van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie geen steun kan worden toegekend voor producten of technologieën waarvan de toepassing, ontwikkeling en productie krachtens het internationale recht verboden zijn; benadrukt dat er, zolang er nog geen juridisch bindend internationaal instrument is vastgesteld, een preventief verbod moet worden ingevoerd op onderzoek op het gebied van defensieproducten en -technologieën die specifiek zijn ontworpen om dodelijke aanvallen uit te voeren zonder dat mensen invloed kunnen uitoefenen op de inzet ervan;

6.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de lidstaten, de NAVO en de Verenigde Naties.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0275.

(3)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0494.

(4)

PB 285 van 29.8.2017, blz. 110.

(5)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0312.

(6)

PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid