Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0362/2018

Ingivna texter :

B8-0362/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.071v01-00
 
B8-0362/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Ana Gomes, Arne Lietz, Clare Moody, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0362/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avdelning V artiklarna 21 och 21.2 c i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av Martensklausulen som tagits med i protokoll 1 från 1977, vilket bifogats Genèvekonventionerna,

–  med beaktande av del IV i FN:s nedrustningsagenda för 2018 Securing Our Common Future(1),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 3 juli 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram(2), sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(3), och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(4),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 5 juli 2018 till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik(6),

–  med beaktande av sin studie från 2013 Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare och sin studie från 2017 Towards an EU common position on the use of armed drones,

–  med beaktande av EU:s uttalanden om dödliga autonoma vapensystem till gruppen av myndighetsexperter för parterna i konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) vid dess möten den 9–13 april(7) och 27–31 augusti 2018(8) och av sammanfattningen av diskussionerna vid dessa möten,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017 över artificiell intelligens(9), med dess upprop om ett förbud mot autonoma vapen,

–  med beaktande av det öppna brevet av den 28 juli 2015 om artificiell intelligens(10), som undertecknats av över 3 900 forskare inom artificiell intelligens och robotteknik och innehåller ett yrkande på ett förbud mot offensiva autonoma vapen utan meningsfull mänsklig kontroll, det öppna brevet av den 21 augusti 2017(11), som undertecknats av 116 grundare av företag inom robotteknik och artificiell intelligens från 26 länder och innehåller ett yrkande på stopp för kapprustningen med dödliga autonoma vapensystem, samt av utfästelsen mot dödliga autonoma vapensystem, som undertecknats av 240 organisationer och 3 049 enskilda personer, vilka utfäst sig att aldrig delta i eller stödja utveckling och tillverkning av, handel med eller användning av dödliga autonoma vapensystem(12),

–  med beaktande av uttalandena från Internationella rödakorskommittén och initiativ från det civila samhället såsom kampanjen för att stoppa mördarrobotar som företräder 70 organisationer i 30 länder, däribland Human Rights Watch, Artikel 36, PAX och Amnesty International,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s politiska strategier och åtgärder styrs av principerna för mänskliga rättigheter samt respekt för människovärdet och principerna i FN:s stadga och i folkrätten. Dessa principer bör tillämpas i fredsbevarande och konfliktförebyggande syfte och för att stärka den internationella säkerheten.

B.  Framväxande teknik som inte omfattas av folkrätten bör bedömas utgående från humanitetsprincipen och folksamvetets bud.

C.  Att maskiner ges förmåga att träffa avgöranden och beröva människor livet ger upphov till svåra juridiska, etiska och moraliska frågeställningar. Maskiner och robotar kan inte, likt människor, fatta beslut som berör de rättsliga principerna om urskillning, rimlighet och omsorg.

D.  Att dödliga autonoma vapensystem kan komma till insats ger upphov till frågeställningar om tillämpligheten och respekten för internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt. Människan bör få kvarstå som vapnens herre och fortsatt kunna ställas till svars för insats av dödligt våld och för beslut om liv och död.

E.  Europaparlamentet har gång på gång uppmanat till ett skyndsamt framtagande och antagande av en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem, tillsammans med att utveckling, tillverkning och insats av helt autonoma vapen, som kan anfalla utan meningsfull medverkan av människor förbjuds och att det inleds effektiva förhandlingar om ett förbud mot sådana vapen.

F.  Allt fler stater har efterfrågat ett förbud i förebyggande syfte mot dödliga autonoma vapensystem och ett tillfälligt stopp för användning och tillverkning av dem

G.  Vetenskapsmän, ingenjörer samt forskare och företagare inom områdena robotteknik och artificiell intelligens har uttalat sig mot en militär kapprustning om artificiell intelligens och framhållit farorna med att artificiell intelligens och autonoma system görs till vapen.

1.  Europaparlamentet erinrar om EU:s ambition att verka för fred i världen och vill att EU ska få en utökad roll i arbetet för nedrustning och icke-spridning på det globala planet, samt att EU med sina åtgärder och politiska strategier ska sträva efter att bevara internationell fred och säkerhet samt säkerställa respekten för internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning och skyddet av civilbefolkningen och civil infrastruktur.

2.  Europaparlamentet understryker att vi måste få en internationellt överenskommen och fungerande definition av dödliga autonoma vapensystem och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, samt medlemsstaterna och Europeiska rådet att anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem där det säkerställs meningsfull mänsklig kontroll över vapensystemens kritiska funktioner, även i samband med insatser av dem, vilket bör ske innan de stater som är parter i CCW sammankommer i november 2018. Parlamentet yrkar på att det inleds internationella förhandlingar om ett rättsligt bindande instrument med förbud mot helt autonoma vapen.

3.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till den FN-grupp med myndighetsexperter som inom ramen för CCW arbetar med frågor om dödliga autonoma vapensystem och kvarstår som det relevanta internationella forum där man kan diskutera och förhandla om de samhällsutmaningar samt etiska och juridiska utmaningar som autonoma vapensystem innebär. Parlamentet uppmanar FN att verka för en dialog mellan medlemsstater, forskare, akademiker, civilsamhällesaktörer inom området humanitära frågor och den privata sektorn, för att vi ska få inkluderande politiska beslutsprocesser om nya internationella bestämmelser med förbud mot utveckling, användning och spridning av dödliga autonoma vapensystem. Parlamentet vill att alla nuvarande multilaterala insatser ska påskyndas för att normer och lagstiftning ska hinna hålla jämna steg med utvecklingen av teknik och nya krigföringsmetoder.

4.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt när det gäller ett förbud mot utveckling, tillverkning och användning av helt autonoma vapen, som kan anfalla utan meningsfull medverkan av människor.

5.  Europaparlamentet understryker att produkter eller teknik som enligt folkrätten inte får användas, utvecklas eller tillverkas inte får komma i fråga för det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet. Parlamentet betonar att det, fram till dess att det antagits ett rättsligt bindande internationellt instrument, behövs ett förbud i förebyggande syfte mot forskning kring försvarsprodukter och försvarsteknik som utformats enkom med tanke på dödliga angrepp utan mänsklig kontroll över besluten om insats.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna, Nato och Förenta nationerna.

(1)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(2)

Antagna texter, P8_TA(2018)0275.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(4)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2018)0312.

(6)

EUT C 252, 18.7.2018, s. 239.

(7)

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43045/group-governmental-experts-convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal_en

(8)

https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/832392b4e19c9ffec12582f8005948a8/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%201.pdf & https://www.unog.ch/unog/website/assets.nsf/7a4a66408b19932180256ee8003f6114/60b06bbadf2b9c6fc12582f800595491/$FILE/2018_GGE%20LAWS%202_6a_European%20Union%202.pdf

(9)

https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

(10)

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1

(11)

https://www.dropbox.com/s/g4ijcaqq6ivq19d/2017%20Open%20Letter%20to%20the%20United%20Nations%20Convention%20on%20Certain%20Conventional%20Weapons.pdf?dl=0

(12)

https://futureoflife.org/lethal-autonomous-weapons-pledge/

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy