Процедура : 2018/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0363/2018

Внесени текстове :

B8-0363/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0353

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 587kWORD 56k
10.9.2018
PE624.072v01-00
 
B8-0363/2018

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8‑0036/2018 и B8‑0037/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (2018/2589(RSP))


Лукас Мандл, Кристел Шалдемозе, Марк Демесмакер, Анели Ятенмяки, Давор Шкърлец, Лин Бойлан, Пиерникола Педичини, Жоел Мeлен от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (2018/2589(RSP))  
B8‑0363/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно защитата на здравето на хората и опазването, защитата и подобряването на качеството на околната среда,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(1),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(2),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(3),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО(7),

–  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(8),

–  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“(9),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, който придружава съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (SWD(2018)0020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (COM(2018)0028),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2018 г., озаглавено „Общ доклад на Комисията относно функционирането на REACH и преглед на някои елементи. Заключения и действия“ (COM(2018)0116),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Работен план за екопроектирането за периода 2016 – 2019 г.“ (COM(2016)0773),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда(13),

–  като взе предвид Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане,

–  като взе предвид Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди,

–  като взе предвид Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители,

–  като взе предвид въпросите към Съвета и към Комисията относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (O-000063/2018 – B8-0036/2018 и O-000064/2018 – B8‑0037/2018),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС) предвижда разработването на стратегия на Съюза за нетоксична околна среда с цел да се гарантира свеждането до минимум на експозицията на химикали в продуктите, включително вносните продукти, за да се насърчават нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза;

Б.  като има предвид, че в член 9 от Директива (ЕС) 2018/851 се предвижда, че с мерките, предприемани от държавите членки за предотвратяване на образуването на отпадъци, трябва да се намалява образуването на отпадъци, по-специално на такива, които не са пригодни за подготовка за повторна употреба или рециклиране;

В.  като има предвид, че в член 9 от Директива (ЕС) 2018/851 също така се предвижда, че с тези мерки трябва да се насърчава намаляването на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите и да се гарантира, че всеки доставчик на изделие съгласно определението в член 3, точка 33 от Регламента REACH предоставя на Европейската агенция по химикали (ECHA) информацията по член 33, параграф 1 от посочения регламент и че ECHA трябва да създаде и поддържа база данни за данните, които трябва да ѝ се предоставят в този контекст, и при поискване тя предоставя достъп до тази база данни на операторите, осъществяващи третиране на отпадъци, и при поискване – на потребителите;

Г.  като има предвид, че в член 10, параграф 5 от Директива (ЕС) 2018/851 се предвижда, че когато е необходимо за спазването на задължението за подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по оползотворяване и за да се улесни или подобри оползотворяването, държавите членки трябва да предприемат преди или по време на оползотворяването на отпадъците необходимите мерки за премахване на опасните вещества, смеси и компоненти от опасни отпадъци с оглед на тяхното третиране в съответствие с членове 4 и 13;

Д.  като има предвид, че в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 850/2004 се предвижда, че трябва да се забранят дейностите по обезвреждането или оползотворяването, които могат да доведат до оползотворяване, рециклиране, възстановяване или повторна употреба на веществата, изброени в приложение IV (устойчивите органични замърсители (УОЗ));

Общи съображения

1.  приветства съобщението на Комисията и работния документ на службите на Комисията от 16 януари 2018 г., както и процеса на консултации, но очаква бързи действия с цел справяне с проблемите, свързани с „взаимодействието“; подкрепя представената от Комисията цялостна визия, която е в съответствие с целите на Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС);

2.  счита, че основната цел на Комисията следва да бъде предотвратяването на проникването на опасни химикали в цикъла на материалите, постигането на пълно съответствие между законодателните актове за изпълнение на политиките в областта на отпадъците и химикалите и гарантирането на по-добро прилагане на действащото законодателство, като същевременно се отстранят тези регулаторни пропуски, които биха могли да действат като пречки за устойчивата кръгова икономика на ЕС, включително по-специално по отношение на внесените изделия;

3.  подчертава, че в една истински кръгова икономика продуктите трябва да бъдат проектирани за възможност за осъвременяване, устойчивост, пригодност за ремонтиране, възможност за повторна употреба и възможност за рециклиране, както и с минимална употреба на вещества, пораждащи безпокойство;

4.  отново заявява, че преминаването към кръгова икономика изисква стриктно прилагане на йерархията на отпадъците и постепенното извеждане от употреба на веществата, пораждащи безпокойство, когато това е възможно, по-специално когато съществуват или ще бъдат разработени по-безопасни алтернативи, така че да се гарантира разработването на нетоксични цикли на материалите, които ще улеснят рециклирането и са от съществено значение за доброто развитие на функциониращ пазар на вторични суровини;

5.  призовава Комисията да разработи стратегия на Съюза за нетоксична околна среда без по-нататъшно забавяне, както е посочено в 7-ата ПДОС;

6.  призовава Комисията и държавите членки, в тясно сътрудничество с ECHA, да засилят своите регулаторни дейности за насърчаване на заместването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и за ограничаване на веществата, които представляват неприемлив риск за здравето на човека или за околната среда в контекста на Регламента REACH и законодателството в областта на конкретни сектори или продукти, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини в рамките на Съюза;

7.  подчертава необходимостта да се намерят местни, национални, регионални и европейски решения, като се включат всички заинтересовани страни с оглед на откриването и премахването на химикали, пораждащи безпокойство, при рециклирането на потоци от отпадъци;

8.  призовава дружествата да използват пълноценно един ориентиран към бъдещето цялостен подход на прогресивно управление на химикалите чрез използване на възможността за заместване на токсични вещества в продуктите и веригите на доставки, като ускоряват иновациите на пазара и играят водеща роля в това отношение;

9.  подчертава, че прилагането на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците може да представлява предизвикателство за малките и средните предприятия (МСП); подчертава, че техният конкретен случай следва да бъде вземан предвид при предприемането на действия, без да се застрашава равнището на защита на човешкото здраве и околната среда; набляга на необходимостта от ясна и лесно достъпна информация, за да се гарантира, че МСП разполагат с необходимите предпоставки за пълно спазване на цялото законодателство в тази област;

10.  счита, че в случай на риск от припокриване на законодателството е наложително да се изяснят взаимните връзки, да се осигури съгласуваност и да се използват възможностите за полезни взаимодействия;

11.  подчертава, че е от изключителна важност да се подобри прозрачността относно наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в потребителските продукти, за да се изгради обществено доверие в безопасността на вторичните суровини; посочва, че по-добрата прозрачност допълнително би засилила стимулите за постепенно премахване на употребата на вещества, пораждащи безпокойство;

Недостатъчна информация относно наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в продукти и отпадъци

12.  счита, че веществата, пораждащи безпокойство, са тези, идентифицирани по Регламента REACH като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, вещества, забранени по силата на Стокхолмската конвенция (УОЗ), специфични вещества, чиято употреба в изделия е предмет на ограничения, които са изброени в приложение XVII към Регламента REACH, и специфични вещества, регулирани съгласно законодателството в областта на конкретни сектори и/или продукти;

13.  отново призовава Комисията да изпълнява ангажиментите си да защитава здравето на гражданите и околната среда от химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система; очаква Комисията, без по-нататъшно забавяне, да представи стратегията си относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, за да се сведе до минимум експозицията на гражданите на ЕС на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, освен пестициди и биоциди;

14.  подчертава, че всички вещества, пораждащи безпокойство, следва да бъдат проследявани във възможно най-кратък срок, както и че информацията, свързана с тези вещества, в т.ч. техния състав и концентрация, следва да бъде изцяло на разположение на всички участници във веригата на доставки, на дружествата за рециклиране и на обществеността, като същевременно се вземат предвид съществуващите системи и се разгледа вариантът за решения за проследяване, които са специфични за отделните сектори; в тази насока приветства, като първа стъпка, новите разпоредби, включени в член 9 от Директива (ЕС) 2018/851 относно отпадъците;

15.  призовава държавите членки и Комисията в този контекст, заедно с ECHA, да увеличат усилията си, за да се гарантира, че до 2020 г. всички приложими вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включително вещества, които отговарят на критерия за еквивалентна степен на безпокойство, като например веществата, нарушаващи функциите или изострящи чувствителността на ендокринната система, са включени в списъка на кандидат-веществата на Регламента REACH, както е посочено в 7-ата ПДОС;

16.  счита, че в съответствие със съществуващите изисквания за вноса, определени в Регламента REACH, системата за проследяване следва също така да обхваща всички продукти, внасяни в Съюза, които могат да съдържат вещества, пораждащи безпокойство; освен това уточнява колко е важно справянето с проблема на нерегистрираните вещества във внесени изделия; подчертава, че е необходимо по-задълбочено сътрудничество на международно равнище във връзка с внесените изделия, в което да участват Програмата на ООН по околната среда (UNEP), трети държави, изправени пред подобни предизвикателства с внесени изделия, и страни на износа;

17.  отбелязва, че в съответствие със заключенията от втория преглед на Регламента REACH, извършен от Комисията, качеството на данните относно опасностите, употребите и експозицията на химикали в регистрационните досиета по Регламента REACH следва да бъде подобрено;

18.  счита, че в съответствие с член 20, параграф 2 от Регламента REACH (проверка за пълнота на регистрациите) Европейската агенция по химикали не следва да предоставя достъп до пазара за химикали с непълни и неадекватни регистрационни досиета и следва да гарантира, че необходимата информация се предоставя във възможно най-кратък срок; припомня, че е от решаващо значение предоставяната информация за регистрационни досиета да бъде точна, подходяща, надеждна, актуална и достоверна; призовава ECHA да положи повече усилия в контекста на член 41 от Регламента REACH (проверка за съответствие на регистрациите), за да се сложи край на ситуацията с неотговарящите на изискванията досиета и да се гарантира, че не се предоставя достъп до пазара за химикали с неотговарящи на изискванията регистрационни досиета; призовава регистрантите и държавите членки да направят необходимото, за да гарантират, че регистрационните досиета по Регламента REACH спазват изискванията и се актуализират;

Справяне с наличието на вещества, пораждащи безпокойство, в рециклираните материали

19.  подчертава, че Съюзът трябва да гарантира еднакво равнище на защита на човешкото здраве и околната среда, независимо дали продуктите са изработени от първични или възстановени материали;

20.  отново заявява, че в съответствие с йерархията на отпадъците предотвратяването има приоритет пред рециклирането и че съответно рециклирането не следва да оправдава безконечното използване на опасни вещества от миналото;

21.  счита, че за всички първични и вторични суровини следва по принцип да се прилагат едни и същи правила; отбелязва обаче, че невинаги е възможно да се гарантира, че материалите от рециклирани продукти са напълно еднакви с материалите от първични суровини;

22.  изтъква, че правилата на Съюза следва да гарантират, че рециклирането на материалите не води до безконечно използване на опасни вещества; отбелязва със загриженост, че законодателството, предотвратяващо наличието на химикали в продукти, включително внесени продукти, е разпокъсано, не е систематично, нито е последователно и се прилага единствено за много малко на брой вещества, продукти и употреби, често с множество изключения; изразява съжаление за липсата на напредък в разработването на стратегия на Съюза за нетоксична околна среда с цел, наред с другото, да се намали експозицията на вещества, пораждащи безпокойство, в продуктите;

23.  подчертава, че възможността за рециклиране на материали, съдържащи пораждащи безпокойство вещества, следва да се разглежда само когато не съществуват заместващи материали без вещества, пораждащи безпокойство; счита, че това рециклиране следва да се извършва в затворени или контролирани цикли, без да се застрашава здравето на хората, включително здравето на работниците, или околната среда;

24.  изразява надежда, че новаторските практики за рециклиране ще спомагат за обеззаразяването на отпадъци, съдържащи пораждащи безпокойство вещества;

25.  счита, че въпросът за продукти, съдържащи вещества от миналото, следва да бъде решен чрез ефективна система за регистрация, проследяване и обезвреждане;

26.  счита, че тъй като над 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определят на етапа на проектиране, Директивата за екодизайна и други законодателни актове в областта на продуктите следва да се използват в допълнение към Регламента REACH, за да се въведат изисквания за заместване на веществата, пораждащи безпокойство; подчертава, че употребата на вещества с токсичен характер или на вещества, пораждащи безпокойство, като например устойчивите органични замърсители (УОЗ) и веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва да се разглежда по-специално в разширените критерии за екодизайн, без да се засягат други хармонизирани правни изисквания относно тези вещества, определени на равнището на Съюза;

27.  подчертава, че е от решаващо значение да се гарантират еднакви условия на конкуренция между произведените в ЕС изделия и внесените изделия; счита, че произведените в ЕС изделия в никакъв случай не могат да бъдат ощетявани; следователно изисква от Комисията да гарантира навременното използване на ограничения, предвидени в Регламента REACH и в други законодателни актове в областта на продуктите, за да може произведените в ЕС продукти и внесените продукти да подлежат на едни и същи правила; подчертава по-специално, че постепенното премахване или заместването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, произтичащо от схемата за разрешаване съгласно Регламента REACH, следва да се съчетава с ограничения, които се прилагат в същото време; призовава компетентните органи в държавите членки да засилят проверките на внесените материали, за да се гарантира съответствието с Регламента REACH и със законодателството в областта на продуктите;

28.  подчертава, че прилагането на законодателството в областта на химикалите и продуктите на границите на ЕС следва да бъде подобрено;

29.  счита, че за да се разгледа въпросът за наличието в рециклираните материали на вещества, пораждащи безпокойство, би било желателно да се въведе паспорт на продуктите като инструмент за оповестяване на материалите и веществата, използвани в продуктите;

Неяснота по какъв начин материалите могат да престанат да бъдат отпадъци

30.  подчертава, че са необходими ясни правила на ЕС, определящи условията, които трябва да бъдат изпълнени, за прекратяване на режима на отпадъците и че са необходими хармонизирани критерии за определяне на статус „край на отпадъка“; счита, че подобни ясни правила на ЕС трябва да бъдат така проектирани, че да са практически осъществими и за малките и средните предприятия;

31.  счита, че следва да бъдат предприети мерки на равнището на ЕС, за да се постигне по-висока степен на хармонизация на тълкуването и прилагането от държавите членки на разпоредбите относно определянето на статус „край на отпадъка“, установени в Рамковата директива за отпадъците, с оглед на това да се улесни употребата на възстановени материали в ЕС;

32.  призовава държавите членки и Комисията да си сътрудничат напълно по отношение на критериите за определяне на статус „край на отпадъка“;

Трудности при прилагането на методиките на ЕС за класификация на отпадъците и отражение върху възможността за рециклиране на материалите (вторични суровини)

33.  счита, че правилата за класифициране на отпадъците като опасни или неопасни следва да съответстват на разпоредбите за класифициране на вещества и смеси в съответствие с Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Регламент CLP), като се вземат под внимание спецификите на отпадъците и начинът, по който те се обработват, и приветства освен това новите технически насоки за класификация на отпадъците; подчертава необходимостта от по-нататъшно развиване на рамката за класифициране на отпадъците и химикалите, за да се включат критични точки на опасност, пораждащи сериозно безпокойство, като например висока устойчивост, нарушаване на функциите на ендокринната система, биоакумулация или невротоксичност;

34.  призовава Комисията, що се отнася до класифицирането на потоците от отпадъци, да изясни правилното тълкуване на Регламента CLP, за да се предотвратява неправилното класифициране на отпадъците, които съдържат вещества, пораждащи безпокойство;

35.  подчертава, че липсата на прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците е неприемливо и че този проблем трябва да бъде разрешен в спешен порядък, включително чрез доклади по държави, съдържащи се в прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, тъй като е необходим по-съвместим подход между правилата за класификация на химикалите и отпадъците;

36.  призовава Комисията незабавно да преразгледа Европейския списък на отпадъците;

°

°  °

37.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

(1)

ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.

(2)

ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.

(3)

ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.

(4)

ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.

(5)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(8)

ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(9)

ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2017)0287.

(11)

ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.

(12)

ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.

(13)

Приети текстове, P8_TA(2018)0100.

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност