Eljárás : 2018/2589(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0363/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0363/2018

Viták :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0353

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 372kWORD 57k
10.9.2018
PE624.072v01-00
 
B8-0363/2018

a B8-0036/2018. és B8-0037/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (2018/2589(RSP))


Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei (2018/2589(RSP))  
B8-0363/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 191. és 192. cikkére, amelyek az emberi egészség védelmére, valamint a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására vonatkoznak,

–  tekintettel a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7),

–  tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(8),

–  tekintettel a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló, 2013. november 20-i 1386/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra(9),

–  tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról szóló, 2018. január 16-i „A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei” című bizottsági közleményre (COM(2018)0032),

–  tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról szóló, „A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei” című, 2018. január 16-i bizottsági közleményhez kapcsolódó bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2018)0020),

–  tekintettel „A műanyag hulladékokkal kapcsolatos európai stratégia a körforgásos gazdaságban” című, 2018. január 16-i bizottsági közleményre (COM(2018)0028),

–  tekintettel „A Bizottsági általános jelentése a REACH működéséről és bizonyos elemeinek felülvizsgálatáról – következtetések és intézkedések” című, 2018. március 5-i bizottsági közleményre (COM(2018)0116),

–  tekintettel a Bizottság „A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016–2019” című, 2016. november 30-i közleményére (COM(2016)0773),

–  tekintettel „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv” című, 2015. december 2-i bizottsági közleményre (COM(2015)0614),

–  tekintettel „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című, 2011. szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0571),

–  tekintettel a termékek hosszabb élettartama tekintetében a fogyasztók és a vállalatok számára jelentkező előnyökről szóló, 2017. július 4-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) alkalmazására vonatkozó engedélyt megadó XXX bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2015. november 25-i állásfoglalására(11),

–  tekintettel „Az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé” című, 2015. július 9-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel a hetedik környezetvédelmi cselekvési program végrehajtásáról szóló 2018. április 17-i állásfoglalására(13),

–  tekintettel a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezményre,

–  tekintettel a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezményre,

–  tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezményre,

–  tekintettel a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról szóló, „A vegyi anyagokkal, a termékkel és a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésének lehetőségei” című, a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-000063/2018 – B8-0036/2018 és O-000064/2018 – B8-0037/2018),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 7. környezetvédelmi cselekvési program egy uniós stratégia kialakításáról rendelkezik a nem toxikus környezeti állapotért, hogy a termékekben – beleértve az importált termékeket is – található vegyi anyagoknak való kitettség minimálisra csökkenjen, valamint a nem toxikus anyagciklusok előmozdítása érdekében, hogy az újrahasznosított hulladékot egy megbízható és alapvető uniós nyersanyagforrásként lehessen hasznosítani;

B.  mivel az (EU) 2018/851 irányelv 9. cikke előírja, hogy a tagállamok által a hulladékképződés megelőzése érdekében hozott intézkedéseknek csökkenteniük kell a hulladék, különösen az újrahasználatra vagy újrafeldolgozásra nem alkalmas hulladék keletkezését;

C.  mivel az (EU) 2018/851 irányelv 9. cikke azt is előírja, hogy ezeknek az intézkedéseknek elő kell mozdítaniuk az anyagokra és termékekre vonatkozó veszélyesanyag-tartalom csökkentését és biztosítaniuk kell, hogy a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendelet 3. cikkének (33) bekezdésében meghatározott árucikk szállítója az említett rendelet 33. cikkének (1) bekezdése szerinti információkat eljuttassa az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA), továbbá azt, hogy az ECHA hozzon létre és tartson fenn adatbázist az ezzel összefüggésben számára benyújtandó adatokról, és kérésre biztosítson hozzáférést az adatbázishoz a hulladékkezelők és a fogyasztók számára;

D.  mivel az (EU) 2018/851 irányelv 10. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy amennyiben a tagállamoknak meg kell felelniük az újrahasználatra, az újrafeldolgozásra és más hasznosítási műveletekre való előkészítésre vonatkozó kötelezettségnek, valamint a hasznosítás előmozdítása vagy javítása érdekében, tegyék meg a szükséges intézkedéseket az újrahasznosítás előtt vagy alatt a veszélyes hulladékok, keverékek és összetevők veszélyes hulladékokból való eltávolítására, azok 4. és 13. cikknek megfelelő kezelése céljából;

E.  mivel a 850/2004/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy tiltottak azok az ártalmatlanítási vagy hasznosítási eljárások, amelyek a IV. mellékletben felsorolt anyagok (a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, (POP-ok)) hasznosításához, újrafeldolgozásához, visszanyeréséhez vagy újrafelhasználásához vezethetnek;

Általános észrevételek

1.  üdvözli a 2018. január 16-i bizottsági közleményt és bizottsági szolgálati munkadokumentumot, valamint a konzultációs folyamatot, azonban gyors intézkedést vár a „kapcsolódási pontok” problémájának kezelésére; támogatja a Bizottság átfogó jövőképét, amely igazodik a 7. környezetvédelmi cselekvési programban leírt célokhoz;

2.  úgy véli, hogy a Bizottság elsődleges céljának a veszélyes vegyi anyagok anyagkörforgásba való bekerülése megakadályozásának, a hulladékokra és a vegyi anyagokra vonatkozó politikák végrehajtására irányuló jogszabályok közötti egységesség teljes megteremtésének és a jelenlegi jogszabályok hatékonyabb végrehajtásának kell lennie, mindamellett, hogy kezeli a szabályozási hiányosságokat – különösen azon importált árucikkek tekintetében –, amelyek akadályozzák az uniós körforgásos gazdaság fenntarthatóságát;

3.  hangsúlyozza, hogy a valóban körforgásos gazdaságban a termékeket a korszerűsíthetőség, a tartósság, a javíthatóság, az újrafelhasználhatóság és az újrahasznosíthatóság figyelembevételével és aggodalomra okot adó anyagok csupán minimális használatával kell megtervezni;

4.  ismételten hangsúlyozza, hogy a körforgásos gazdaság irányába való haladás megköveteli a hulladékhierarchia szigorú betartását és lehetőség szerint az aggodalomra okot adó anyagok fokozatos kiiktatását – különösen azokon a területeken, ahol már léteznek biztonságosabb alternatívák vagy a jövőben ki fognak fejleszteni ilyeneket – annak érdekében, hogy megvalósuljon a mérgező anyagoktól mentes anyagkörforgás, amely ösztönzi az újrafeldolgozást és elengedhetetlen a másodlagos nyersanyagok működőképes piacának megfelelő kialakulásához;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy a 7. környezetvédelmi cselekvési programban foglaltaknak megfelelően minden további késlekedés nélkül dolgozzon ki egy uniós stratégiát a nem toxikus környezet elérése érdekében;

6.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az ECHA-val szorosan együttműködve fokozzák szabályozási tevékenységeiket annak érdekében, hogy előmozdítsák a különösen nagy aggodalomra okot adó anyagok helyettesítését, és korlátozzák az emberi egészségre vagy a környezetre elfogadhatatlan kockázatot jelentő anyagokat a REACH és az ágazati vagy termékszabályozás keretében, hogy az újrahasznosított hulladék fontos, megbízható nyersanyagforrásként felhasználható legyen az Unión belül;

7.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az összes érdekelt fél bevonásával helyi, regionális, nemzeti és uniós szintű megoldásokat találjanak az aggodalomra okot adó vegyi anyagoknak az újrafeldolgozási áramokban történő feltárására és azok eltávolítására;

8.  felszólítja a cégeket, hogy kövessenek progresszív vegyianyag-kezelést magában foglaló, előremutató és holisztikus megközelítést úgy, hogy megragadják az alkalmat a termékekben és ellátási láncokban lévő mérgező anyagok helyettesítésére, a piaci innovációban élenjárva és azt felgyorsítva;

9.  hangsúlyozza, hogy a vegyi anyagokra, termékekre és hulladékra vonatkozó jogszabályok végrehajtása kihívást jelenthet a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára; kiemeli, hogy döntéshozatalnál figyelembe kell venni az ő sajátos helyzetüket, az emberi egészséget és a környezetet védő tényezők gyengítése nélkül; rámutat, hogy szükség van az egyértelmű és könnyen hozzáférhető információkra, hogy biztosítva legyen, hogy a kkv-k teljesítik a szükséges előfeltételeket az összes, e területen hatályos jogszabály betartásához;

10.  úgy véli, hogy ha egymást átfedő jogszabályok kockázata merül fel, elengedhetetlen a kapcsolódási pontok tisztázása a következetesség és a lehetséges szinergiák kiaknázása érdekében;

11.  hangsúlyozza, hogy alapvetően fontos az aggodalomra okot adó anyagoknak a fogyasztási cikkekben való jelenlétéről történő átlátható tájékoztatás javítása annak érdekében, hogy a közvélemény bizalommal legyen a másodlagos nyersanyagok biztonságossága iránt; rámutat, hogy a fokozottabb átláthatóság tovább erősítené az aggodalomra okot adó anyagok fokozatos kiiktatását;

Nem kielégítő információk a termékekben és a hulladékokban található, aggodalomra okot adó anyagokról

12.  úgy véli, hogy aggodalomra okot adó anyagoknak számítanak a REACH alapján besorolt, különös aggodalomra okot adó anyagok, a Stockholmi Egyezmény által tiltott anyagok (POP), a REACH-rendelet XVII. mellékletében felsorolt cikkekben korlátozott konkrét anyagok és egy adott, ágazati és/vagy termékre vonatkozó szabályozás által szabályozott konkrét anyagok;

13.  ismételten felhívja a Bizottságot, hogy tegyen eleget annak a kötelezettségének, hogy óvja a polgárok egészségét és a környezetet az endokrin rendszer működését megzavaró tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagoktól; elvárja, hogy a Bizottság minden további késedelem nélkül előterjessze az endokrin rendszer működését megzavaró tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagokra vonatkozó stratégiáját annak érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékre csökkentse az uniós polgárok kitettségét az endokrin rendszer működését megzavaró tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagoknak, a növényvédő szereken és a biocid termékeken túlmenően;

14.  hangsúlyozza, hogy az összes aggodalomra okot adó anyagot a lehető leghamarabb nyomon kell követni és az ezekkel az anyagokkal – köztük összetevőikkel és koncentrációjukkal – kapcsolatos információkat maradéktalanul hozzáférhetővé kell tenni az ellátási láncban részt vevők, az újrafeldolgozók és a nyilvánosság számára, figyelembe véve a meglévő rendszereket és az ágazatspecifikus nyomon követés lehetőségét; az ebbe az irányba tett első lépésként üdvözli a hulladékokról szóló (EU) 2018/851 irányelv 9. cikkébe beillesztett új rendelkezéseket;

15.  e tekintetben felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az ECHA-val együttműködésben fokozzák erőfeszítéseiket annak biztosítása érdekében, hogy 2020-ra valamennyi különös aggodalomra okot adó anyagot – többek között például az endokrin rendszert károsító és zavaró anyagokkal azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagot – felvegyenek a REACH potenciális listájára, ahogyan arról a 7. környezetvédelmi cselekvési program rendelkezik;

16.  úgy véli, hogy a REACH-rendelet által meghatározott, importált termékekre vonatkozó már meglévő követelményekhez igazodva, a nyomonkövetési rendszernek magában kell foglalnia minden Unióba importált terméket, amely tartalmazhat aggodalomra okot adó anyagokat; pontosítja továbbá annak fontosságát, hogy az importált árucikkekben megjelenő nem regisztrált anyagok problémájára megoldás szülessen; hangsúlyozza, hogy nemzetközi szinten – például az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP), a hasonló kihívásokkal szembesülő harmadik országokkal és az exportáló országokkal – szorosabb együttműködést kell folytatni az importált áruk tekintetében;

17.  a REACH második felülvizsgálatának bizottsági következtetéseivel összhangban kiemeli, hogy a REACH regisztrálási dokumentációkban a vegyi anyagokra vonatkozó veszélyekre, felhasználásokra és expozícióra vonatkozó adatok minősége sürgős javításra szorul;

18.  úgy véli, hogy a REACH-rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével (a regisztráció hiánytalansági ellenőrzésével) összhangban az ECHA nem engedélyezheti a hiányos és nem megfelelő regisztrálási dokumentációval rendelkező vegyi anyagok forgalomba hozatalát, és gondoskodnia kell arról, hogy a szükséges információk a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre álljanak; emlékeztet arra, hogy alapvető fontosságú, hogy a regisztrálási dokumentációban feltüntetett információk pontosak, helytállóak, megbízhatóak, relevánsak és hitelesek legyenek; felhívja az ECHA-t, hogy fokozza erőfeszítéseit a REACH-rendelet 41. cikkével összefüggésben (megfelelőségi ellenőrzés), hogy szüntesse meg a nem megfelelő dokumentációkat, és ne biztosítson piaci hozzáférést a nem megfelelő dokumentációval rendelkező vegyi anyagoknak; felhívja a regisztrálókat és a tagállamokat, hogy vegyék ki a részüket annak biztosításban, hogy a REACH regisztrálási dossziék megfeleljenek az előírásoknak és naprakészek legyenek;

Az újrafeldolgozott anyagokban előforduló, aggodalomra okot adó anyagok jelenlétének kezelése

19.  hangsúlyozza, hogy az Uniónak azonos szintű védelmet kell biztosítania az emberi egészség és a környezet számára, függetlenül attól, hogy a termékek elsődleges vagy újrahasznosított anyagokból készülnek-e;

20.  a hulladékhierarchiának megfelelően ismételten hangsúlyozza, hogy a megelőzés elsőbbséget élvez az újrafeldolgozással szemben, és ennek megfelelően az újrafeldolgozás nem igazolhatja a veszélyes maradványanyagok felhasználásának állandósulását;

21.  úgy véli, hogy elvben minden elsődleges és másodlagos nyersanyagra ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk; rámutat azonban arra, hogy nem mindig lehetséges annak biztosítása, hogy az újrafeldolgozott termékekből származó anyagok teljesen azonosak az elsődleges nyersanyagokkal;

22.  rámutat, hogy az uniós szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az anyagok újrahasznosítása ne állandósítsa a veszélyes anyagok használatát; aggodalommal állapítja meg, hogy a vegyi anyagok termékekben – többek között az importokban – való előfordulását megakadályozó jogszabályok elszórtak, nem szisztematikusak és nem következetesek, és csak nagyon kevés anyagra, termékre és felhasználásra vonatkoznak, gyakran számos mentességgel; sajnálja, hogy nem történt előrelépés egy nem toxikus környezetre vonatkozó uniós stratégia kidolgozása terén azzal a céllal, hogy többek között csökkentsék a termékekben található, aggodalomra okot adó anyagoknak való kitettséget;

23.  kiemeli, hogy az aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó anyagok újrahasznosításának lehetőségét csak akkor lehet fontolóra venni, ha nincsenek olyan helyettesítő anyagok, amelyek nem tartalmaznak aggodalomra okot adó anyagokat; úgy véli, hogy az ilyen újrahasznosítást zárt vagy ellenőrzött hurkokban kell végezni, az emberi egészség, többek között a munkavállalók egészsége, illetve a környezet veszélyeztetése nélkül;

24.  reméli, hogy az innovatív újrafeldolgozási gyakorlatok elősegítik majd az aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó hulladékok szennyeződésmentesítését;

25.  úgy véli, hogy a maradványanyagokat tartalmazó termékek problémáját hatékony nyilvántartási, nyomon követési és ártalmatlanítási rendszer segítségével kell megoldani;

26.  mivel egy termék környezetre gyakorolt hatásának több mint 80 %-a a tervezési szakaszban dől el, úgy véli, hogy a környezettudatos tervezésről szóló irányelvet és az egyes termékekre vonatkozó egyéb specifikus jogszabályokat kell alkalmazni a REACH-rendelet mellett az aggodalomra okot adó anyagok helyettesítésére vonatkozó követelmények bevezetésére; hangsúlyozza, hogy az olyan mérgező jellegű vagy különös aggodalomra okot adó anyagokat, mint a POP-ok és endokrin károsító anyagok, különösen vegyék figyelembe a környezettudatos tervezés kiszélesített feltételeinek meghatározásakor, az említett anyagokra vonatkozó, uniós szinten megállapított egyéb harmonizált jogi követelmények sérelme nélkül;

27.  kiemeli, hogy alapvető fontosságú az Unióban előállított és importált árucikkek közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítása; úgy véli, hogy az EU-ban gyártott cikkek semmilyen körülmények között nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe; kéri ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a REACH-rendeletben és más uniós jogszabályokban szereplő korlátozások megfelelő időben történő igénybevételét annak érdekében, hogy az EU-ban előállított és a behozott termékekre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak; különösen azt hangsúlyozza, hogy a REACH szerinti engedélyezési rendszerből eredő, különösen nagy aggodalomra okot adó anyagok fokozatos megszüntetésének vagy helyettesítésének meg kell felelnie az ezzel egyidejűleg alkalmazandó korlátozásoknak; felhívja a tagállamok illetékes hatóságait, hogy a REACH-nek és a termékekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében fokozzák az importált anyagok ellenőrzését;

28.  hangsúlyozza, hogy javítani kell a vegyi anyagokra és a termékekre vonatkozó jogszabályok uniós határokon történő végrehajtását;

29.  úgy véli, hogy az újrafeldolgozott anyagokban aggodalomra okot adó anyagok jelenlétének kezelése érdekében tanácsos lenne egy termékútlevelet bevezetni a termékekben felhasznált anyagokról és alapanyagokról szóló tájékoztatás eszközeként;

Bizonytalanságok azzal kapcsolatban, hogy az anyagok mikortól nem számítanak többé hulladéknak

30.  hangsúlyozza, hogy világos uniós szabályokra van szükség, amelyek pontosítják a hulladékgazdálkodási szabályozás alóli mentesüléshez teljesítendő feltételeket, valamint azt, hogy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan harmonizált kritériumokra van szükség; úgy véli, hogy ezeket a világos uniós szabályokat úgy kell megtervezni, hogy azok kivitelezhetőek legyenek a kkv-k számára is;

31.  úgy véli, hogy uniós szinten intézkedéseket kell hozni, hogy a hulladékokról szóló keretirányelv által meghatározott, hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos előírások értelmezése és alkalmazása összehangoltabb legyen a tagállamok között a hasznosított anyagok EU-n belüli felhasználásának elősegítése céljából;

32.  felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy teljes mértékben működjenek együtt a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok ügyében;

Nehézségek az uniós hulladékosztályozási módszer alkalmazásában és a módszer hatásai az anyagok (másodlagos nyersanyagok) újrafeldolgozhatóságára

33.  úgy véli, hogy a hulladékok veszélyesként vagy nem veszélyesként való besorolásának szabályait össze kell hangolni az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP) szóló rendelet szerinti osztályozásával, figyelembe véve a hulladék sajátosságait és kezelésének módját, továbbá üdvözli a hulladékosztályozásra vonatkozó új technikai iránymutatást; hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni a hulladékok és vegyi anyagok osztályozási keretét az olyan, komoly aggodalomra okot adó veszélyességi végpontok belefoglalása érdekében, mint a nagy perzisztencia, az endokrin rendszert károsító hatás, a bioakkumuláció vagy a neurotoxicitás;

34.  felhívja a Bizottságot a hulladékáramok besorolását illetően, hogy tisztázzák a CLP-rendelet helyes értelmezését az aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó hulladékok helytelen besorolásának elkerülése érdekében;

35.  hangsúlyozza, hogy a hulladékról szóló uniós jogszabályok végre nem hajtása elfogadhatatlan és az ilyen eseteket prioritásként kell kezelni, többek között a környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálatában található országjelentések segítségével, mivel a vegyi anyagok és a hulladékok osztályozására vonatkozó szabályok tekintetében következetesebb megközelítésre van szükség;

36.  felhívja a Bizottságot, hogy késedelem nélkül vizsgálja felül az európai hulladékjegyzéket;

°

°  °

 

37.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 150., 2018.6.14., 109. o.

(2)

HL L 150., 2018.6.14., 93. o.

(3)

HL L 150., 2018.6.14., 100. o.

(4)

HL L 150., 2018.6.14., 141. o.

(5)

HL L 396., 2006.12.30, 1. o.

(6)

HL L 353., 2008.12.30, 1. o.

(7)

HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

(8)

HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(9)

HL L 354., 2013.12.28,. 171. o.

(10)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0287.

(11)

HL C 366., 2017.10.27., 96. o.

(12)

HL C 265., 2017.8.11., 65. o.

(13)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0100.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat