Procedūra : 2018/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0363/2018

Pateikti tekstai :

B8-0363/2018

Debatai :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0353

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 511kWORD 59k
10.9.2018
PE624.072v01-00
 
B8-0363/2018

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8-0036/2018 ir B8-0037/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai (2018/2589(RSP))


Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu

 

PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai“ (2018/2589(RSP))  
B8-0363/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 192 straipsnius, kuriais siekiama saugoti žmonių sveikatą ir padėti išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/849, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/850, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų(3),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/852, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų(4),

–  atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą(5),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(6),

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantį Direktyvą 79/117/EEB(7),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą(8),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“(9),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai“ (COM(2018)0032),

–  atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, pridedamą prie 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikato „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai“ (SWD(2018)0020),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018)0028),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Komisijos bendroji ataskaita dėl REACH reglamento įgyvendinimo ir tam tikrų elementų peržiūra. Išvados ir veiksmai“ (COM(2018)0116),

–  atsižvelgdama į 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „2016–2019 m. Ekologinio projektavimo darbo planas“ (COM(2016)0773),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos komunikatą „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015)0614),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ (COM(2011)0571),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. rezoliuciją „Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms“(10),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo XXX, kuriuo suteikiamas leidimas naudoti bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, projekto(11),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“(12),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimo(13),

–  atsižvelgdamas į Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės,

–  atsižvelgdamas į Roterdamo konvenciją dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje,

–  atsižvelgdamas į Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų,

–  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai“ (O-000063/2018 – B8-0036/2018 ir O-000064/2018 – B8-0037/2018),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje numatyta kurti Sąjungos strategiją dėl netoksiškos aplinkos, užtikrinti, kad būtų mažinamas cheminių medžiagų, esančių produktuose, įskaitant importuotus produktus, poveikis, taip siekiant skatinti netoksinių medžiagų naudojimo ciklus, kad perdirbtas atliekas Sąjungoje būtų galima naudoti kaip svarbų ir patikimą žaliavų šaltinį;

B.  kadangi Direktyvos (ES) 2018/851 9 straipsnyje numatyta, kad priemonėmis, kurių imasi valstybės narės, siekdamos atliekų susidarymo prevencijos, mažinamas susidarančių atliekų kiekis, visų pirma atliekų, netinkamų parengti pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui;

C.  kadangi Direktyvos (ES) 2018/851 9 straipsnyje taip pat numatyta, kad šiomis priemonėmis skatinama mažinti medžiagose ir produktuose esančių pavojingųjų medžiagų kiekį ir užtikrinama, kad bet kuris gaminio tiekėjas, kaip apibrėžta REACH reglamento 3 straipsnio 33 punkte, pagal to paties reglamento 33 straipsnio 1 dalį teikia informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA), ir kad agentūra ECHA privalo sukurti ir tvarkyti duomenų bazę, į kurią būtų pateikiami šios srities duomenys, ir leisti atliekų apdorojimo subjektams ir, paprašius, vartotojams ja naudotis;

D.  kadangi Direktyvos (ES) 2018/851 10 straipsnio 3 dalies b punkte numatyta, kad tais atvejais, kai reikia laikytis įsipareigojimo parengti atliekas naudojimui, perdirbimui ir kitoms naudojimo operacijoms, taip pat palengvinti ar pagerinti naudojimą, valstybės narės, prieš pradėdamos naudoti medžiagas arba jas jau naudodamos, privalo imtis reikiamų priemonių, kad pašalintų pavojingąsias medžiagas, mišinius ir komponentus iš pavojingų atliekų, siekiant jas apdoroti, laikantis 4 ir 13 straipsnių;

E.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 850/2004 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šalinimo arba naudojimo operacijos, dėl kurių IV priede išvardytos medžiagos (patvariųjų organinių teršalų (POT)) gali būti naudojamos, perdirbtos, atkurtos arba pakartotinai panaudotos, turi būti draudžiamos;

Bendrosios pastabos

1.  palankiai vertina 2018 m. sausio 16 d. Komisijos komunikatą ir Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, taip pat konsultavimosi procesą, tačiau tikisi, kad bus imtasi skubių veiksmų „sąlyčio“ problemoms spręsti; remia Komisijos pasiūlytą visa apimančią viziją, kuri atitinka 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos tikslus;

2.  mano, jog pirmiausia Komisija turėtų siekti, kad pavojingos cheminės medžiagos nepatektų į medžiagų naudojimo ciklą, ir užtikrinti, kad teisės aktai, kuriais įgyvendinama atliekų ir cheminių medžiagų politika, būtų visiškai suderinti ir dabartiniai teisės aktai būtų geriau įgyvendinami, tuo pat metu išspręsti reguliavimo spragas, taip pat ypač importuotų produktų atveju, nes tai galėtų tapti kliūtimi kuriant tvarią ES žiedinę ekonomiką;

3.  pabrėžia, kad tikrieji žiedinės ekonominės produktai privalo būti kuriami taip, kad jie turėtų galimybę juos atnaujinti, būtų patvarūs, taisomi, pakartotinai panaudojami ir perdirbami, taip pat kad jiems gaminti būtų naudojama kuo mažiau susirūpinimą keliančių medžiagų;

4.  pakartoja, kad siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos, reikia griežtai taikyti atliekų hierarchijos principą ir, kai įmanoma, palaipsniui panaikinti susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimą, visų pirma, tais atvejais, kai galima pasirinkti ar sukurti saugesnes alternatyvas, taip siekiant užtikrinti, kad būtų kuriami netoksinių medžiagų naudojimo ciklai, nes tai padės sukurti palankias sąlygas perdirbimui ir tai yra labai svarbu sklandžiam veikiančios antrinių žaliavų rinkos kūrimui;

5.  ragina Komisiją nedelsiant parengti Sąjungos netoksinės aplinkos strategiją, kaip numatyta 7-ojoje AVP;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su agentūra ECHA, paspartinti savo reglamentavimo veiklą ir paskatinti pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, taip pat apriboti medžiagų, pagal REACH reglamentą ir konkrečius sektorinius ar produktams skirtus teisės aktus žmonių sveikatai ar aplinkai keliančių nepageidaujamą riziką, naudojimą, kad perdirbtas atliekas Sąjungoje būtų galima naudoti kaip svarbų ir patikimą žaliavų šaltinį;

7.  pabrėžia būtinybę atrasti vietinius, regioninius ir Europos lygmens sprendimus, įtraukiant į šį procesą visus suinteresuotuosius subjektus, siekiant perdirbimo srautuose nustatyti ir iš jų pašalinti susirūpinimą keliančias chemines medžiagas;

8.  ragina įmones visapusiškai taikyti į ateitį orientuotą, holistinį, progresyvaus cheminių medžiagų tvarkymo metodą ir pasinaudoti proga pakeisti produktuose ir tiekimo grandinėse esančias nuodingąsias medžiagas, taip paspartinant naujovių diegimą rinkoje ir rodant pavyzdį šioje srityje;

9.  pabrėžia, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) gali būti sunku įgyvendinti cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktus; pabrėžia, kad imantis veiksmų reikėtų atsižvelgti konkrečiai į MVĮ, tačiau nesumažinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygio; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia aiškios ir lengvai gaunamos informacijos, siekiant užtikrinti, kad MVĮ turėtų visas būtinas sąlygas visapusiškai laikytis visų šios srities teisės aktų;

10.  mano, jog kilus teisės aktų sutapimo pavojui, būtina patikslinti jų tarpusavio sąsajas, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išnaudoti galimą sąveiką;

11.  pabrėžia, kad labai svarbu gerinti vartotojų produktuose esančių susirūpinimą keliančių medžiagų naudojimo skaidrumą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą antrinių žaliavų sauga; atkreipia dėmesį į tai, kad padidinus skaidrumą būtų galima labiau sustiprinti paskatas palaipsniui atsisakyti susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų naudojimo;

Informacijos apie susirūpinimą keliančias medžiagas, esančias produktuose ir atliekose, trūkumas

12.  mano, kad susirūpinimą keliančios medžiagos yra tos medžiagos, kurios REACH reglamente priskiriamos prie labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, pagal Stokholmo konvenciją uždraustų medžiagų (POT), konkrečių medžiagų, kurių naudojimas apribotas gaminiuose, išvardytų REACH reglamento XVII priede, ir konkrečių medžiagų, kurioms taikomi konkretūs sektoriui ir (arba) produktui skirti teisės aktai;

13.  dar kartą ragina Komisiją vykdyti savo įsipareigojimus saugoti piliečių sveikatą ir aplinką nuo endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų; tikisi, kad Komisija nedelsdama pateiks strategiją dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, siekiant būtų kuo labiau sumažinti ES piliečių sąlytis su endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis, išskyrus pesticidus ir biocidus;

14.  pabrėžia, kad reikėtų kuo greičiau spręsti su visomis susirūpinimą keliančiomis medžiagomis susijusias problemas, taip pat dėl jų sudėties ir koncentracijos, ir kad su šiomis medžiagomis susijusi informacija turėtų būti visiškai prieinama visiems tiekimo grandinės dalyviams, perdirbėjams ir visuomenei, tuo pat metu atsižvelgiant į jau veikiančias sistemas ir apsvarstant galimybę rinktis konkrečiam sektoriui skirtus sekimo sprendimus; todėl kaip pirmą žingsnį šia kryptimi teigiamai vertina į Direktyvos (ES) 2018/851 9 straipsnį įtrauktas naujas nuostatas;

15.  todėl ragina valstybes nares ir Komisiją, atsižvelgiant į ECHA, sustiprinti savo pastangas, siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. visos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, įskaitant medžiagas, kurios atitinka lygiavertį susirūpinimą keliantį kriterijų, pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančios medžiagos ir odą jautrinančios medžiagos, būtų įtrauktos į REACH medžiagų kandidačių sąrašą, kaip numatyta 7-ojoje AVP;

16.  mano, kad, laikantis dabartinių REACH reglamente nustatytų importui taikomų reikalavimų, į sekimo sistemą taip pat reikėtų įtraukti visus į Sąjungą importuojamus produktus, kuriuose gali būti susirūpinimą keliančių medžiagų; be to, patikslina, kad svarbu spręsti importuotuose gaminiuose esančių neregistruotų medžiagų problemą; pabrėžia, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu dėl importuotų gaminių, kartu su tokiais veikėjais kaip Jungtinių Tautų aplinkos programa (UNEP), trečiosiomis šalimis, turinčiomis panašių sunkumų dėl importuotų gaminių, ir eksportuojančiomis šalimis;

17.  pažymi, kad atsižvelgiant į Komisijos antrosios REACH peržiūros išvadas, REACH registracijos dokumentacijoje pateikiamų duomenų apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, naudojimo būdus ir poveikį kokybė turėtų būti pagerinta;

18.  mano, kad, laikantis REACH reglamento 20 straipsnio 2 dalies (registracijos dokumentacijos išsamumo patikrinimas), ECHA neturėtų suteikti teisės patekti į rinką cheminėms medžiagoms, kurių registracijos dokumentacijos yra neatitinkančios reikalavimų, neužbaigtos ir netinkamos, ir turėtų užtikrinti, kad būtina informacija būtų pateikiama kaip galima greičiau; primena, jog itin svarbu, kad registracijos dokumentacijose pateikiama informacija būtų tiksli, tinkama, patikima, aktuali ir teisinga; ragina ECHA dėti daugiau pastangų, atsižvelgiant į REACH 41 straipsnį (registracijos dokumentacijų atitikties patikra), kad būtų panaikinta padėtis, kai dokumentų rinkiniai neatitinka reikalavimų, ir užtikrinti, kad cheminėms medžiagoms nebūtų suteikta galimybė patekti į rinką, jei jos neatitinka reikalavimų registracijos dokumentų; ragina registruotojus ir valstybes nares prisidėti užtikrinant, kad REACH reglamento registracijos dokumentacija būtų suderinta ir atnaujinta;

Kaip spręsti perdirbtose medžiagose esančių susirūpinimą keliančių medžiagų problemą

19.  pabrėžia, kad Sąjunga privalo užtikrinti tokį patį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, neatsižvelgiant į tai, ar produktai pagaminti iš pirminių ar panaudotų medžiagų;

20.  pakartoja, kad pagal atliekų hierarchiją prevencijai teikiama pirmenybė perdirbimo atžvilgiu ir kad, atsižvelgiant į tai, nuolatinis pavojingų likučių turinčių medžiagų naudojimas neturėtų būti grindžiamas perdirbimu;

21.  mano, kad visoms pirminėms ir antrinėms žaliavoms iš esmės turėtų būti taikomos vienodos taisyklės; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, jog ne visada įmanoma užtikrinti, kad medžiagas iš perdirbtų produktų visiškai atitiktų pirmines žaliavas;

22.  nurodo, kad Sąjungos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad perdirbant medžiagas nebūtų sudarytos sąlygos nuolat naudoti pavojingąsias medžiagas; su susirūpinimu pažymi, kad teisės aktai, kuriais užkertamas kelias cheminių medžiagų patekimui į produktus, įskaitant importą, yra pavieniai, nesistemingi, nenuoseklūs ir taikomi tik labai mažai daliai medžiagų, produktų ir naudojimo atvejų, dažnai taikant daugybę išimčių; apgailestauja, kad padaryta nedidelė pažanga rengiant Sąjungos netoksinės aplinkos strategiją, kuria siekiama be kita ko sumažinti sąlytį su kenksmingomis medžiagomis, esančiomis produktuose;

23.  pabrėžia, kad galimybė perdirbti medžiagas, kurių sudėtyje yra susirūpinimą keliančių medžiagų, turėtų būti numatyta tik tuo atveju, jei nėra pakaitinių medžiagų, kurių sudėtyje nebūtų susirūpinimą keliančių medžiagų; Mano, kad bet koks tokio pobūdžio perdirbimas turėtų vykti uždaruose arba kontroliuojamuose cikluose, nekenkiant žmonių sveikatai, įkaitant darbuotojų, arba aplinkai;

24.  tikisi, kad inovatyvūs perdirbimo būdai padės nukenksminti atliekas, kuriose yra susirūpinimą keliančių medžiagų;

25.  mano, kad problemą, susijusią su produktais, kuriuose yra pavojingų likučių turinčių medžiagų, reikėtų spręsti pasitelkiant veiksmingą registravimo, sekimo ir šalinimo sistemą;

26.  kadangi 80 proc. produkto poveikio aplinkai nulemiama projektavimo etape, todėl mano, kad, siekiant nustatyti reikalavimus pakeisti susirūpinimą keliančias medžiagas, reikėtų pasitelkti Ekologinio projektavimo direktyvą ir kitus konkretiems produktams taikomus teisės aktus, ne tik REACH; pabrėžia, kad numatant išplėstus ekologinio projektavimo kriterijus, nedarant poveikio kitiems Sąjungos lygmeniu suderintiems teisės reikalavimams, taikomiems minėtoms medžiagoms, reikėtų atskirai apsvarstyti toksinių medžiagų arba susirūpinimą keliančių medžiagų, kaip antai patvariųjų organinių teršalų (POT) ir endokrininę sistemą ardančių medžiagų, naudojimą;

27.  pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti, kad ES pagamintiems ir importuojamiems gaminiams būtų taikomos vienodos sąlygos; mano, kad jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti kuriamos nepalankios sąlygos ES pagamintiems gaminiams; todėl prašo Komisiją užtikrinti, kad REACH ir kituose produktams skirtuose teisės aktuose numatyti apribojimai būtų taikomi laiku, siekiant, kad ES pagamintiems ir importuojamiems gaminiams būtų taikomos tos pačios taisyklės; ypač pabrėžia, kad dėl leidimų sistemos pagal REACH vykdomas labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų laipsniškas naudojimo nutraukimas arba jų pakeitimas turi būti suderintas su apribojimais, taikomais tuo pačiu metu; ragina valstybių narių kompetentingas institucijas sugriežtinti importuojamų medžiagų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi REACH reglamento ir produktams taikomų teisės aktų;

28.  pabrėžia, kad reikėtų stiprinti cheminių medžiagų ir produktų teisės aktų vykdymą prie ES sienų;

29.  mano, kad siekiant spręsti perdirbtose medžiagose, esančių susirūpinimą keliančių medžiagų, klausimą, būtų tikslinga sukurti produkto pasą, kuris taptų produktuose esančių medžiagų paskelbimo priemone;

Neaiškumai, kaip medžiagos galėtų būti nebelaikomos atliekomis

30.  pabrėžia, kad reikia nustatyti aiškias ES taisykles, kuriose būtų nurodyta, kokių sąlygų reikia laikytis, norint sustabdyti atliekų režimą, ir kad reikia suderintų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų; mano, kad šios aiškios ES taisyklės turi būti suformuluotos tokiu būdu, kad jas būtų įmanoma taikyti taip pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

31.  mano, kad reikėtų imtis priemonių ES lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės darniau aiškintų ir įgyvendintų Pagrindų direktyvoje dėl atliekų nustatytas atliekų nebelaikymo atliekomis nuostatas, siekiant ES sudaryti palankias sąlygas regeneruotų medžiagų panaudojimui;

32.  ragina valstybes nares ir Komisiją visapusiškai bendradarbiauti atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų klausimais;

Sunkumai taikant ES atliekų klasifikavimo metodiką ir poveikį medžiagų perdirbamumui (antrinės žaliavos)

33.  mano, kad atliekų priskyrimo prie pavojingų arba nepavojingų atliekų taisykles reikėtų nuosekliai suderinti su CLP (medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas) reglamente numatytomis medžiagų ir mišinių klasifikavimo taisyklėmis, atsižvelgiant į atliekų specifiką ir jų tvarkymo būdą, taip pat palankiai vertina naujas technines atliekų klasifikavimo gaires; pabrėžia, kad reikia toliau plėtoti atliekų ir cheminių medžiagų klasifikavimo sistemą, kad būtų įtrauktos didelį susirūpinimą keliančios pasekmės, pavyzdžiui, didelis atsparumas, endokrininės sistemos ardymas, biologinis kaupimasis arba neurotoksiškumas;

34.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į atliekų srautų klasifikaciją, patikslinti, kaip teisingai aiškinti CLP reglamentą, kad būtų išvengta atliekų, kurių sudėtyje yra susirūpinimą keliančių medžiagų, klasifikacijos klaidų;

35.  pabrėžia, kad nepakankamas ES atliekų teisės aktų vykdymas yra netoleruotinas ir šis klausimas privalo būti sprendžiamas pirmumo tvarka, be kita ko, šalims teikiant ataskaitas, įtrauktas į aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūrą, nes reikia nuoseklesnio požiūrio taikant cheminių medžiagų ir atliekų klasifikavimo taisykles;

36.  ragina Komisiją nedelsiant peržiūrėti Europos atliekų sąrašą;

°

°  °

37.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

 

(1)

OL L 150, 2018 6 14, p. 109.

(2)

OL L 150, 2018 6 14, p. 93.

(3)

OL L 150, 2018 6 14, p. 100.

(4)

OL L 150, 2018 6 14, p. 141.

(5)

OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(6)

OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(7)

OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(8)

OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(9)

OL L 54, 2013 12 28, p. 171.

(10)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0287.

(11)

OL C 366, 2017 10 27, p. 96.

(12)

OL C 265, 2017 8 11, p. 65.

(13)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0100.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika