Procedură : 2018/2589(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0363/2018

Texte depuse :

B8-0363/2018

Dezbateri :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0353

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 509kWORD 56k
10.9.2018
PE624.072v01-00
 
B8-0363/2018

depusă pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral B8‑0036/2018 și B8‑0037/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (2018/2589(RSP))


Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (2018/2589(RSP))  
B8‑0363/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 191 și 192 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la protecția sănătății umane și la conservarea, protecția și îmbunătățirea calității sănătății persoanelor și a mediului,

–  având în vedere Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile(1),

–  având în vedere Directiva (UE) 2018/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice(2),

–  având în vedere Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri(3),

–  având în vedere Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje(4),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice(5),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006(6),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți (POP) și de modificare a Directivei 79/117/CEE(7),

–  având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic(8),

–  având în vedere Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”(9),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 ianuarie 2018 cu privire la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (COM(2018)0032),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Comunicarea Comisiei din 16 ianuarie 2018 cu privire la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (SWD(2018)0020);

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 ianuarie 2018, intitulată „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” (COM(2018)0028),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 martie 2018, intitulată „Raport General al Comisiei privind funcționarea REACH și revizuirea anumitor elemente – Concluzii și acțiuni” (COM(2018)0116),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016, intitulată „Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019” (COM(2016)0773),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 2 decembrie 2015, intitulată „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” (COM(2015)0614),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011, intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic” (COM(2011)0571),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi(10),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2015 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară(12),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2018 referitoare la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu(13),

–  având în vedere Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora,

–  având în vedere Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional,

–  având în vedere Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți,

–  având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (O-000063/2018 – B8-0036/2018 și O-000064/2018 – B8‑0037/2018)),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu prevede elaborarea unei strategii a Uniunii pentru un mediu netoxic, care să asigure reducerea la minimum a expunerii la substanțele chimice din produse, inclusiv din produsele importate, în vederea promovării ciclurilor de materiale netoxice, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi utilizate ca sursă majoră și fiabilă de materii prime pentru Uniune;

B.  întrucât articolul 9 din Directiva (UE) 2018/851 prevede că măsurile adoptate de statele membre pentru a preveni generarea de deșeuri trebuie să reducă generarea de deșeuri, în special generarea de deșeuri care nu pot fi pregătite în vederea reutilizării sau a reciclării;

C.  întrucât la articolul 9 din Directiva (UE) 2018/851 se prevede, de asemenea, că aceste măsuri trebuie să promoveze reducerea conținutului de substanțe periculoase din materiale și produse și să asigure faptul că orice furnizor al unui articol definit la articolul 3 punctul 33 din Regulamentul REACH pune la dispoziția Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) informații în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din respectivul regulament și că ECHA trebuie să creeze și să mențină o bază de date pentru ca datele să fie prezentate în acest context, precum și să ofere acces la această bază de date operatorilor pentru tratarea deșeurilor și, la cerere, consumatorilor;

D.  întrucât la articolul 10 alineatul (5) din Directiva (UE) 2018/851 se prevede, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a se respecta obligația de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operații de valorificare și pentru a se facilita sau îmbunătăți valorificarea, că statele membre trebuie să adopte măsurile necesare înainte sau în timpul valorificării pentru a se elimina substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite din deșeuri periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu articolele 4 și 13;

E.  întrucât la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se prevede că trebuie să fie interzise operațiunile de eliminare sau de valorificare care pot conduce la valorificarea, reciclarea, reclamarea sau reutilizarea substanțelor prevăzute de anexa IV (POP),

Considerații generale

1.  salută comunicarea Comisiei și documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 16 ianuarie 2018, precum și procesul de consultare, dar așteaptă măsuri rapide pentru a se încerca să se soluționeze problemele legate de „interfață”; sprijină viziunea globală prezentată de Comisie, conformă obiectivelor celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu;

2.  consideră că principalul obiectiv al Comisiei ar trebui să fie împiedicarea substanțelor chimice periculoase să intre în ciclul materialelor, astfel încât legile de punere în aplicare a politicilor în domeniul deșeurilor și al substanțelor chimice să fie pe deplin coerente, precum și asigurarea unei puneri în aplicare mai bune a legislației în vigoare, concomitent cu eliminarea acestor lacune de reglementare care ar putea reprezenta obstacole în calea unei economii circulare durabile a UE, în special în ceea ce privește articolele importate;

3.  subliniază că într-o economie circulară adevărată produsele trebuie să fie proiectate pentru durabilitatea și potențialul de îmbunătățire, reparare, reutilizare și reciclare, precum și cu o utilizare minimă de substanțe care prezintă motive de îngrijorare;

4.  reiterează faptul că tranziția către o economie circulară necesită aplicarea strictă a ierarhiei deșeurilor și, dacă este posibil, eliminarea treptată a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare, în special atunci când există sau urmează a fi elaborate alternative mai sigure, astfel încât să se asigure dezvoltarea de cicluri de materiale netoxice, care vor facilita reciclarea și care sunt esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a unei piețe funcționale a materiilor prime secundare;

5.  invită Comisia să elaboreze fără întârziere o strategie a Uniunii privind un mediu netoxic, astfel cum se prevede în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu;

6.  invită Comisia și statele membre, în strânsă colaborare cu ECHA, să își intensifice activitățile de reglementare cu scopul de a promova înlocuirea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și de a restricționa substanțele care prezintă riscuri inacceptabile la adresa sănătății umane sau a mediului, în contextul REACH sau al legislației specifice privind sectorul sau produsele, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi utilizate ca o sursă majoră și fiabilă de materii prime în Uniune;

7.  subliniază necesitatea de a găsi soluții locale, naționale, regionale și europene prin implicarea tuturor părților interesate, în vederea detectării și eliminării substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare din fluxurile de reciclare;

8.  invită întreprinderile să adopte fără rezerve o abordare holistică orientată spre viitor față de gestionarea modernă a substanțelor chimice, profitând de ocazia de a înlocui substanțele toxice în produse și lanțuri de aprovizionare, accelerând inovarea pieței și asigurându-și un rol de lider în cadrul acesteia;

9.  subliniază că punerea în aplicare a legislației privind substanțele chimice, produsele și deșeurile poate reprezenta o provocare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); subliniază că situația lor specifică ar trebui să fie luată în considerare atunci când se iau măsuri, fără a afecta nivelul de protecție a sănătății umane și a mediului; subliniază necesitatea unor informații clare și ușor accesibile pentru a se asigura că IMM-urile îndeplinesc condițiile prealabile necesare pentru a se conforma pe deplin întregii legislații din acest domeniu;

10.  consideră că, în cazul în care există riscul ca actele legislative să se suprapună, este imperativ să se clarifice legăturile existente între acestea, să se asigure coerența și să se exploateze sinergiile posibile;

11.  subliniază că, pentru a instaura încrederea publicului în siguranța materiilor prime secundare, este extrem de important să se garanteze o mai mare transparență privind prezența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare în produsele de consum; subliniază că o mai mare transparență ar consolida și mai mult stimulentele pentru eliminarea treptată a utilizării substanțelor care prezintă motive de îngrijorare;

Informații insuficiente privind prezența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare în produse și în deșeuri

12.  consideră că substanțele care prezintă motive de îngrijorare sunt cele identificate conform Regulamentului REACH ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, substanțe interzise în temeiul Convenției de la Stockholm (POP), substanțe specifice restricționate în articolele enumerate în anexa XVII la REACH și anumite substanțe reglementate de legislația specifică privind sectorul/produsele;

13.  solicită din nou Comisiei să își îndeplinească angajamentele de a proteja sănătatea cetățenilor și mediul de perturbatorii endocrini; se așteaptă ca Comisia să își prezinte fără întârziere strategia privind perturbatorii endocrini, pentru a reduce la minimum expunerea cetățenilor UE la aceștia, în afară de expunerea la pesticide și la biocide;

14.  subliniază că toate substanțele care prezintă motive de îngrijorare trebuie să fie monitorizate cât de curând posibil și că informațiile referitoare la aceste substanțe, inclusiv compoziția și concentrația acestora, ar trebui să fie puse în întregime la dispoziția tuturor părților implicate în lanțul de aprovizionare, a reciclatorilor și a publicului, luând în considerare sistemele existente și opțiunea de a recurge la soluții de monitorizare specifice fiecărui sector; salută noile dispoziții care figurează la articolul 9 din Directiva (UE) 2018/851 privind deșeurile, ca un prim pas în această direcție;

15.  în acest context, invită statele membre și Comisia ca, în colaborare cu ECHA, să-și intensifice eforturile pentru a asigura că, până în 2020, toate substanțele relevante care prezintă motive de îngrijorare deosebită, inclusiv substanțele care îndeplinesc criteriul nivelului echivalent de îngrijorare, cum ar fi perturbatorii endocrini și substanțele sensibilizante, sunt incluse pe lista REACH a substanțelor candidate, astfel cum se prevede în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu;

16.  consideră că, în conformitate cu cerințele actuale pentru importuri prevăzute de Regulamentul REACH, sistemul de monitorizare ar trebui să includă, de asemenea, toate produsele importate în Uniune care pot conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare; în plus, precizează că este important să se abordeze chestiunea substanțelor neînregistrate din articolele importate; subliniază că este necesară o colaborare mai strânsă la nivel internațional referitoare la articolele importate, cu actori cum ar fi Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), țările terțe care se confruntă cu provocări similare legate de articolele importate și țările exportatoare;

17.  observă că, în conformitate cu concluziile celei de-a doua revizuiri a Regulamentului REACH, ar trebui îmbunătățită calitatea datelor privind substanțele chimice care prezintă riscuri, utilizarea acestora și expunerea la acestea din dosarele de înregistrare REACH;

18.  consideră că, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul REACH (verificarea integralității înregistrărilor), ECHA nu ar trebui să acorde acces pe piață substanțelor chimice cu dosare de înregistrare incomplete și inadecvate și ar trebui să se asigure că informațiile necesare sunt generate cât mai curând posibil; reamintește că este esențial ca informațiile furnizate pentru dosarele de înregistrare să fie corecte, adecvate, fiabile, relevante și de încredere; solicită ECHA să își intensifice eforturile în contextul articolului 41 din Regulamentul REACH (verificarea conformității înregistrărilor), astfel încât să pună capăt situațiilor în care dosarele sunt neconforme și să se asigure că nu se permite accesul pe piață al substanțelor chimice ale căror dosare de înregistrare sunt neconforme‑; invită solicitanții înregistrărilor și statele membre să își joace rolurile care le revin pentru a asigura faptul că dosarele de înregistrare REACH sunt conforme și actualizate;

Abordarea prezenței substanțelor care prezintă motive de îngrijorare în materialele reciclate

19.  subliniază că Uniunea trebuie să garanteze același nivel de protecție a sănătății umane și a mediului, indiferent dacă produsele sunt fabricate din materii prime sau recuperate;

20.  reiterează că, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, prevenția are prioritate în fața reciclării și că, în consecință, reciclarea nu ar trebui să justifice perpetuarea utilizării substanțelor periculoase „moștenite”;

21.  consideră că toate materiile prime principale și secundare trebuie să fie, în principiu, supuse acelorași norme; subliniază, cu toate acestea, că nu este întotdeauna posibil să se asigure că materialele provenite din produse reciclate sunt perfect identice cu materiile prime principale;

22.  subliniază că normele Uniunii ar trebui să garanteze că reciclarea materialelor nu presupune perpetuarea utilizării de substanțe periculoase; constată cu îngrijorare că actele legislative care interzic prezența unor substanțe chimice în produse, inclusiv în cele de import, sunt disparate, nu sunt nici sistematice, nici coerente și se aplică doar unui număr foarte redus de substanțe, produse și utilizări, adesea cu multe excepții ; regretă că nu s-au făcut progrese în elaborarea unei strategii a Uniunii pentru un mediu netoxic, printre altele, pentru a reduce expunerea la substanțe care prezintă motive de îngrijorare conținute de produse;

23.  subliniază că posibilitatea de reciclare a materialelor care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare ar trebui avută în vedere numai atunci când nu există materiale de substituție care nu conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare; consideră că orice astfel de reciclare ar trebui să se desfășoare în circuite închise sau controlate, fără a pune în pericol sănătatea umană, inclusiv sănătatea lucrătorilor, sau mediul;

24.  speră că practicile inovatoare de reciclare vor contribui la decontaminarea deșeurilor care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare;

25.  consideră că problema produselor care conțin „substanțe moștenite” ar trebui abordată prin intermediul unui sistem eficient de înregistrare, de monitorizare și de eliminare a deșeurilor;

26.  întrucât peste 80 % din impactul unui produs asupra mediului se decide în etapa de proiectare, consideră că Directiva privind proiectarea ecologică și alte acte legislative specifice produselor ar trebui utilizate, pe lângă REACH, pentru a introduce cerințe în vederea înlocuirii substanțelor care prezintă motive de îngrijorare‑; subliniază că utilizarea de substanțe de natură toxică sau substanțe care prezintă motive de îngrijorare, precum poluanții organici persistenți și perturbatorii endocrini, ar trebui să fie examinată în mod expres în funcție de criteriile extinse privind proiectarea ecologică, fără a aduce atingere altor cerințe juridice armonizate stabilite la nivelul Uniunii privind aceste substanțe;

27.  subliniază că este esențial să se asigure condiții de concurență echitabile între articolele produse din UE și cele importate; consideră că articolele produse în UE nu trebuie, în niciun caz, să fie dezavantajate; solicită, prin urmare, Comisiei să asigure utilizarea la timp a restricțiilor prevăzute de Regulamentul REACH și de alte acte legislative privind produsele, astfel încât atât produsele din UE, cât și produsele importate în UE să se supună acelorași norme‑; subliniază, în special, că eliminarea treptată a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită din sistemul de autorizare prevăzut de Regulamentul REACH sau înlocuirea acestor substanțe ar trebui să fie însoțită de restricții care se aplică concomitent; invită autoritățile competente din statele membre să efectueze mai multe controale ale materialelor importate, pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul REACH și cu legislația referitoare la produse;

28.  subliniază că ar trebui să se îmbunătățească punerea în aplicare a legislației privind substanțele chimice și produsele la frontierele Uniunii Europene;

29.  este de părere că, pentru a trata chestiunea prezenței unor substanțe care prezintă motive de îngrijorare în materialele reciclate, ar fi oportun să se introducă un pașaport al produsului, ca instrument care să dezvăluie materialele și substanțele utilizate în produse;

Incertitudinile privind modul în care materialele pot înceta să fie considerate deșeuri

30.  subliniază că sunt necesare norme clare ale UE care să precizeze ce condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a ieși din regimul deșeurilor, precum și criterii armonizate privind încetarea statutului de deșeu; consideră că astfel de norme clare ale UE trebuie să fie elaborate în așa fel încât să poată fi aplicate și de întreprinderile mici și mijlocii;

31.  consideră că ar trebui luate măsuri la nivelul UE pentru a atinge un grad mai mare de armonizare în ceea ce privește interpretarea și punerea în aplicare de către statele membre a dispozițiilor privind încetarea statutului de deșeu stabilite în Directiva-cadru privind deșeurile, în vederea facilitării utilizării materialelor recuperate in UE;

32.  solicită statelor membre și Comisiei să coopereze pe deplin în ceea ce privește criteriile pentru încetarea statutului de deșeu;

Dificultățile în ceea ce privește aplicarea metodologiilor UE de clasificare a deșeurilor și impactul acestora asupra posibilității de reciclare a materialelor (materii prime secundare)

33.  consideră că normele pentru clasificarea deșeurilor ca periculoase sau nepericuloase ar trebui să fie coerente cu cele pentru clasificarea substanțelor și amestecurilor în conformitate cu Regulamentul CLP (privind clasificarea, etichetarea și ambalarea), ținând seama de caracteristicile deșeurilor și de modul în care sunt manipulate și, în continuare, salută noile orientări tehnice privind clasificarea deșeurilor; subliniază că este necesar să se dezvolte în continuare un cadru de clasificare pentru deșeuri și substanțe chimice care să includă punctele critice de evaluare care prezintă motive de îngrijorare deosebită, cum ar fi persistența ridicată, efectul perturbator asupra sistemului endocrin, bioacumularea sau neurotoxicitatea;

34.  invită Comisia, cu privire la clasificarea fluxurilor de deșeuri, să clarifice interpretarea corectă a Regulamentului CLP pentru a evita erori de clasificare a deșeurilor care conțin substanțe periculoase;

35.  subliniază că lipsa de aplicare a legislației UE în domeniul deșeurilor este inacceptabilă și trebuie să fie abordată în mod prioritar, inclusiv prin rapoartele de țară cuprinse în cadrul evaluării periodice a punerii în aplicare a politicilor de mediu, dat fiind că este nevoie de o abordare mai coerentă între normele de clasificare a substanțelor chimice și normele de clasificare a deșeurilor;

36.  invită Comisia să revizuiască fără întârziere lista europeană a deșeurilor;

°

°  °

37.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

(1)

JO L 150, 14.6.2018, p. 109.

(2)

JO L 150, 14.6.2018, p. 93.

(3)

JO L 150, 14.6.2018, p. 100.

(4)

JO L 150, 14.6.2018, p. 141.

(5)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(6)

JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(7)

JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(8)

JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(9)

JO L 354, 28.12.2013, p. 171.

(10)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0287.

(11)

JO C 366, 27.10.2017, p. 96.

(12)

JO C 265, 11.8.2017, p. 65.

(13)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0100.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate