Förfarande : 2018/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0363/2018

Ingivna texter :

B8-0363/2018

Debatter :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0353

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 434kWORD 59k
10.9.2018
PE624.072v01-00
 
B8-0363/2018

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8‑0036/2018 och B8‑0037/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (2018/2589(RSP))


Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (2018/2589(RSP))  
B8‑0363/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 191 och 192 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om att skydda människors hälsa och bevara, skydda och förbättra miljön,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), som inrättade en europeisk kemikaliemyndighet(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser(9),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (COM(2018)0032),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar som åtföljde kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (SWD(2018)0020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 januari 2018 om en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2018 Kommissionens allmänna rapport om tillämpningen av Reach och översyn av vissa delar: Slutsatser och åtgärder (COM(2018)0116),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2016 Arbetsplan för ekodesign 2016–2019 (COM(2016)0773),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 december 2015 Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Färdplan för ett resurseffektivt Europa (COM(2011)0571),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2017 om en längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om kommissionens utkast till genomförandebeslut XXX om beviljande av tillstånd för användning av bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle(12),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 april 2018 om genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet(13),

–  med beaktande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall,

–  med beaktande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel,

–  med beaktande av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar,

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om genomförandet av paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall (O-000063/2018 – B8-0036/2018 och O-000064/2018 – B8‑0037/2018),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I det sjunde miljöhandlingsprogrammet anges att en EU-strategi för en giftfri miljö ska tas fram för att säkerställa en minimering av exponeringen för kemikalier i produkter, inklusive importerade produkter, med målsättningen att främja giftfria materialkretslopp så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.

B.  Enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2018/851 måste medlemsstaternas åtgärder för att förebygga avfallsgenerering minska genereringen av avfall, särskilt avfall som inte lämpar sig för bearbetning för återanvändning eller materialåtervinning.

C.  Enligt artikel 9 i direktiv (EU) 2018/851 måste dessa åtgärder också främja minskade halter av farliga ämnen i material och produkter, och se till att leverantörer av en vara enligt definitionen i artikel 3.33 i Reach-förordningen förser Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) med den information som avses i artikel 33.1 i förordningen. Echa måste upprätta och upprätthålla en databas för uppgifter som skickas in i detta sammanhang, och måste ge aktörer inom avfallshantering och på begäran konsumenter tillgång till databasen.

D.  Enligt artikel 10.5 i direktiv (EU) 2018/851 måste medlemsstaterna, då det är nödvändigt att uppfylla skyldigheten att förbereda för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt för att underlätta eller förbättra återvinningen, vidta nödvändiga åtgärder, före eller under återvinningen, för att avlägsna farliga ämnen, blandningar och komponenter från farligt avfall inför en behandling av dem i enlighet med artiklarna 4 och 13.

E.  Enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 850/2004 måste de bortskaffnings- eller återvinningsmetoder som kan leda till att ämnen som anges i bilaga IV (långlivade organiska föroreningar,) återvinns, materialåtervinns, återtas eller återanvänds vara förbjudna.

Allmänna överväganden

1.  Europaparlamentet välkomnar såväl kommissionens meddelande och arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 16 januari 2018 som samrådsförfarandet, men förväntar sig snabba åtgärder för att hantera ”gränssnittsproblemen”. Parlamentet stöder den övergripande vision som kommissionen lagt fram, som är i linje med det sjunde miljöhandlingsprogrammets mål.

2.  Europaparlamentet anser att kommissionens huvudsakliga målsättning borde vara att förhindra att farliga kemikalier kommer in i materialkretsloppet och att åstadkomma full överensstämmelse mellan lagar som genomför avfalls- och kemikaliepolitik, och att säkerställa en bättre tillämpning av nuvarande lagstiftning, samtidigt som de luckor i lagstiftningen som kan utgöra hinder för en hållbar cirkulär ekonomi i EU åtgärdas, framför allt vad gäller importerade varor.

3.  Europaparlamentet betonar att produkter i en verkligt cirkulär ekonomi måste utformas så att de kan vidareutvecklas, är hållbara, kan repareras, återanvändas och materialåtervinnas, med så få potentiellt skadliga ämnen som möjligt.

4.  Europaparlamentet upprepar att övergången till en cirkulär ekonomi kräver en strikt tillämpning av avfallshierarkin och en utfasning av skadliga ämnen när så är möjligt, särskilt när säkrare alternativ finns eller utvecklas, för att säkerställa att giftfria materialkretslopp utvecklas, vilket underlättar materialåtervinning och behövs för en sund utveckling av en välfungerande marknad för returråvaror.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål utveckla en unionsstrategi för en giftfri miljö, i enlighet med det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i nära samarbete med Echa trappa upp sin regleringsverksamhet för att främja att ämnen som inger mycket stora betänkligheter ersätts och att begränsa ämnen som utgör oacceptabla risker för människors hälsa eller miljön inom ramen för Reach-förordningen och sektors- och produktspecifik lagstiftning, så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla inom EU.

7.  Europaparlamentet betonar behovet av att hitta lokala, nationella, regionala och europeiska lösningar som involverar alla berörda aktörer för att identifiera potentiella skadliga kemikalier i återvinningsflödena och avlägsna dem därifrån.

8.  Europaparlamentet uppmanar företag att fullt ut anamma en framåtblickande helhetsstrategi för en hållbar kemikaliehantering genom att ta vara på möjligheten att ersätta giftiga ämnen i produkter och leveranskedjor, och därmed öka takten på och leda marknadsinnovationen.

9.  Europarlamentet framhåller att genomförandet av lagstiftning om kemikalier, produkter och avfall kan bli en utmaning för små och medelstora företag. Parlamentet betonar att när åtgärder vidtas bör man ta hänsyn till dessa företags specifika situation, utan att göra avkall på skyddet av människors hälsa och miljön. Parlamentet framhåller att det behövs tydlig och lättillgänglig information för att säkerställa att små och medelstora företag har de förutsättningar som krävs för att efterleva all lagstiftning på området fullt ut.

10.  Europaparlamentet anser att när det finns risk för överlappning i lagstiftningen är det absolut nödvändigt att tydliggöra kopplingarna, för att säkerställa samstämmighet och utnyttja eventuella synergieffekter.

11.  Europaparlamentet understryker att det är ytterst viktigt med ökad transparens vad gäller förekomsten av potentiellt skadliga ämnen i konsumentprodukter för att allmänheten ska känna förtroende för returråvaror och veta att de är säkra. Parlamentet påpekar dessutom att ökad transparens ytterligare skulle stärka incitamenten för att fasa ut användningen av potentiellt skadliga ämnen.

Otillräcklig information om potentiellt skadliga ämnen i produkter och avfall

12.  Europaparlamentet anser att potentiellt skadliga ämnen är ämnen som enligt Reach-förordningen betecknas som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, ämnen som förbjuds genom Stockholmskonventionen (långlivade organiska föroreningar), särskilda ämnen som avgränsas i artiklarna i bilaga XVII till Reach-förordningen och särskilda ämnen som regleras i sektors- och/eller produktspecifik lagstiftning.

13.  Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att fullfölja sina åtaganden om att skydda medborgarnas hälsa och miljön från hormonstörande kemikalier. Parlamentet förväntar sig att kommissionen, utan ytterligare dröjsmål, lägger fram sin strategi om hormonstörande ämnen för att minska EU-medborgarnas exponering för andra hormonstörande ämnen än bekämpningsmedel och biocider.

14.  Europaparlamentet betonar att alla potentiellt skadliga ämnen bör kunna spåras så snabbt som möjligt och att information om dessa ämnen, inklusive deras sammansättning och koncentration, bör göras fullt tillgänglig för alla i leveranskedjan, för återvinningsföretag och för allmänheten samtidigt som hänsyn tas till befintliga system och möjliga sektorsspecifika spårningslösningar övervägs. Parlamentet välkomnar som ett första steg i denna riktning de nya bestämmelserna i artikel 9 i direktiv 2008/851/EG om avfall.

15.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna och kommissionen att, i samarbete med Echa, öka sina insatser för att senast 2020 se till att alla relevanta ämnen som inger mycket stora betänkligheter, inbegripet ämnen som uppfyller kriteriet för lika stora betänkligheter, t.ex. hormonstörande ämnen och sensibiliserande ämnen, förs upp på Reach-förordningens kandidatförteckning, i enlighet med vad som anges i det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

16.  Europaparlamentet anser att spårningssystemet också bör omfatta alla produkter som importeras till EU och som kan innehålla potentiellt skadliga ämnen, i enlighet med de gällande kraven för import som fastställs i Reach-förordningen. Parlamentet framhåller dessutom betydelsen av att åtgärda problemet med icke-registrerade ämnen i importerade varor. Parlamentet betonar att det behövs ett närmare samarbete om importerade varor på internationell nivå, med aktörer såsom FN:s miljöprogram (Unep), tredjeländer som står inför liknande utmaningar med importerade varor, och exportländer.

17.  Europaparlamentet noterar, precis som kommissionen i slutsatserna från sin andra översyn av Reach-förordningen, att kvaliteten på uppgifterna om kemiska faror samt användning och exponering i Reach-registreringsunderlagen bör förbättras.

18.  Europaparlamentet anser att i enlighet med artikel 20.2 i Reach-förordningen (fullständighetskontroll av registreringen) bör Echa inte ge marknadstillträde för kemikalier som har ofullständiga och otillräckliga registreringsunderlag och bör se till att nödvändig information tas fram så snart som möjligt. Uppgifterna i registreringsunderlagen måste vara korrekta, adekvata, tillförlitliga, relevanta och trovärdiga. Parlamentet uppmanar Echa att intensifiera sina ansträngningar inom ramen för artikel 41 i Reach-förordningen (efterlevnadskontroll av registreringen) för att få bort registreringsunderlag som inte uppfyller kraven och se till att inget marknadstillträde ges för kemikalier med registreringsunderlag som inte uppfyller kraven. Parlamentet uppmanar de sökande och medlemsstaterna att se till att Reach-registreringsunderlagen uppfyller kraven och hålls aktuella.

Hanteringen av förekomsten av potentiellt skadliga ämnen i återvunnet material

19.  Europaparlamentet betonar att unionen måste säkerställa samma skyddsnivå för människors hälsa och miljön, oavsett om produkter tillverkats av obearbetat eller återvunnet material.

20.  Europaparlamentet upprepar att i enlighet med avfallshierarkin ska förebyggande prioriteras framför återvinning och att återvinning därmed inte bör rättfärdiga fortsatt användning av farliga etablerade ämnen.

21.  Europaparlamentet anser att samma regler i princip bör gälla för primära och sekundära råvaror. Parlamentet betonar dock att det fortfarande inte går att säkerställa att material från återvunna produkter är helt och hållet identiska med primärråvarorna.

22.  Europaparlamentet påpekar att EU-regler bör säkerställa att materialåtervinning inte leder till fortsatt användning av farliga ämnen. Parlamentet noterar med oro att den lagstiftning som förebygger förekomsten av kemikalier i produkter, inklusive importerade produkter, är fragmentarisk, osystematisk och inkonsekvent och endast gäller ett fåtal ämnen, produkter och användningsområden, ofta med många undantag. Parlamentet beklagar bristen på framsteg i utvecklingen av en unionsstrategi för en giftfri miljö i syfte att bland annat minska exponering för potentiellt skadliga ämnen i produkter.

23.  Europaparlamentet framhåller att möjligheten att återvinna material som innehåller potentiellt skadliga ämnen endast bör övervägas när det inte finns några ersättningsmaterial som är fria från potentiellt skadliga ämnen. Parlamentet anser att all materialåtervinning av denna typ bör ske i slutna eller kontrollerade kretslopp, utan fara för människors hälsa, inbegripet arbetstagares hälsa, eller miljön.

24.  Europaparlamentet hoppas att innovativa metoder för materialåtervinning kommer att bidra till att avfall som innehåller potentiellt skadliga ämnen dekontamineras.

25.  Europaparlamentet anser att problemet med produkter som innehåller etablerade ämnen bör lösas med hjälp av ett effektivt system för registrering, spårning och bortskaffande av avfall.

26.  Europaparlamentet anser att, eftersom mer än 80 % av en produkts miljöpåverkan bestäms i designstadiet, ekodesigndirektivet och annan produktspecifik lagstiftning borde användas vid sidan av Reach-förordningen för att införa krav på att ersätta potentiellt skadliga ämnen. Parlamentet betonar att användningen av giftiga eller potentiellt skadliga ämnen, t.ex. långlivade organiska föroreningar och endokrinstörande ämnen, särskilt bör beaktas inom ramen för de utvidgade ekodesignkriterierna, utan att det påverkar andra harmoniserade rättsliga krav som fastställs på EU-nivå om dessa ämnen.

27.  Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att säkerställa lika villkor för EU-tillverkade varor och importerade varor. Parlamentet anser att EU-tillverkade varor inte under några omständigheter får missgynnas. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att säkerställa en lämplig användning av begränsningar enligt Reach-förordningen och annan produktlagstiftning så att EU-producerade produkter och importerade produkter omfattas av samma regler. Parlamentet betonar framför allt att utfasningen eller ersättandet av ämnen som inger mycket stora betänkligheter, till följd av tillståndsförfarandet enligt Reach-förordningen, bör matchas med restriktioner som tillämpas samtidigt. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att utöka kontrollerna av importerade material för att säkerställa att Reach-förordningen och produktlagstiftningen efterlevs.

28.  Europaparlamentet betonar att kontrollen av efterlevnaden av kemikalie- och produktlagstiftningen vid EU:s gränser bör förbättras.

29.  Europaparlamentet anser att man för att åtgärda förekomsten av potentiellt skadliga ämnen i återvunna material bör införa ett produktpass som ett sätt att visa vilka material och ämnen som har använts i produkterna.

Osäkerhet i fråga om hur material kan upphöra att vara avfall

30.  Europaparlamentet betonar att det behövs tydliga EU-regler som anger de villkor som material måste uppfylla för att inte längre betraktas som avfall, och att det krävs harmoniserade kriterier för när avfall upphör att vara avfall. Parlamentet anser att sådana tydliga EU-bestämmelser måste vara utformade på ett sätt som gör att även små och medelstora företag kan tillämpa dem.

31.  Europaparlamentet anser att det bör vidtas åtgärder på EU-nivå för att i högre grad harmonisera medlemsstaternas tolkning och genomförande av de bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall som anges i ramdirektivet om avfall, för att underlätta användningen av återvunna material i EU.

32.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att samarbeta fullt ut vad gäller kriterierna för när avfall upphör att vara avfall.

Svårigheter vid tillämpningen av EU:s metoder för avfallsklassificering och följderna för materialens återvinningsbarhet (returråvaror)

33.  Europaparlamentet anser att reglerna för klassificering av avfall som farligt eller icke-farligt bör vara förenliga med klassificeringsreglerna för ämnen och blandningar enligt förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen), med beaktande av avfallets egenskaper och hur det hanteras, och välkomnar också de nya tekniska riktlinjerna för klassificering av avfall. Parlamentet betonar behovet av att vidareutveckla ramen för klassificering av avfall och kemikalier för att inkludera farliga endpoints som inger stora betänkligheter, t.ex. hög persistens, hormonstörande ämnen, bioackumulering eller neurotoxicitet.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tydliggöra den korrekta tolkningen av CLP-förordningen vad gäller klassificeringen av avfallsflöden, så att man förebygger felklassificering av avfall som innehåller ämnen som inger betänkligheter.

35.  Europaparlamentet betonar att den bristfälliga kontrollen av efterlevnaden av EU:s avfallslagstiftning är oacceptabel och måste prioriteras, bland annat genom landrapporter inom ramen för granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik, då det behövs en mer enhetlig strategi för reglerna för kemikalie- och avfallsklassificering.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål se över den europeiska avfallsförteckningen.

°

°  °

37.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT L 150, 14.6.2018, s. 109.

(2)

EUT L 150, 14.6.2018, s. 93.

(3)

EUT L 150, 14.6.2018, s. 100.

(4)

EUT L 150, 14.6.2018, s. 141.

(5)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(6)

EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(7)

EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(8)

EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(9)

EUT L 354, 28.12.2013, s. 171.

(10)

Antagna texter, P8_TA(2017)0287.

(11)

EUT E 366, 27.10.2017, s. 96.

(12)

EUT C 265, 11.8.2017, s. 65.

(13)

Antagna texter, P8_TA(2018)0100.

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy