Διαδικασία : 2018/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0383/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0383/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 465kWORD 48k
11.9.2018
PE624.092v01-00
 
B8-0383/2018

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))


Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απειλή της κατεδάφισης του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων (2018/2849(RSP))  
B8‑0383/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini, σχετικά με την προγραμματισμένη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τις αναφορές των κατοίκων του Khan al-Ahmar· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινότητα Khan al-Ahmar βρίσκεται σε ευαίσθητη τοποθεσία στη ζώνη Γ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε ότι οι αρμόδιες αρχές είναι εξουσιοδοτημένες να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο μετεγκατάστασης των κατοίκων στο West Jahlin· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν με τα σχέδια κατεδάφισης·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Federica Mogherini της 7ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την προγραμματισμένη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις ισραηλινές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους για την κατεδάφιση του Khan al-Ahmar·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση του Ισραήλ, στην Κνεσέτ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου