Postup : 2018/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0385/2018

Předložené texty :

B8-0385/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0351

NÁVRH USNESENÍ
PDF 257kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0384/2018
11.9.2018
PE624.094v01-00
 
B8-0385/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))


Ivo Vajgl za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))  
B8-0385/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o izraelsko-palestinském konfliktu,

–  s ohledem na prohlášení o aktuálním vývoji v otázce plánované demolice vesnice Chán al-Ahmar, které vydala dne 7. září 2018 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová,

–  s ohledem na společné prohlášení o vesnici Chán al-Ahmar, které dne 10. září 2018 vydaly Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu z roku 1949,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud Izraele dne 5. září 2018 zamítl petice obyvatel palestinské beduínské vesnice Chán al-Ahmar, která se nachází v oblasti C Západního břehu Jordánu, takže izraelské orgány mohou již 12. září 2018 přikročit k provedení demoličních příkazů vztahujících se na tuto komunitu;

B.  vzhledem k tomu, že Chán al-Ahmar se nachází v územním sektoru E1 okupovaného Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že pro schůdnost řešení založeného na existenci dvou států a budoucí vytvoření celistvého a životaschopného palestinského státu je mimořádně důležité, aby byl v této oblasti zachován status quo;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyslovil nesouhlas s veškerými kroky, které ohrožují životaschopnost dvoustátního řešení, a obě strany opakovaně vyzýval k tomu, aby v zájmu obnovení důvěry prokázaly prostřednictvím svých politik a opatření skutečné odhodlání k takovému řešení;

D.  vzhledem k tomu, že izraelské orgány se domnívají, že poloha vesnice, která se nachází u dálnice 1, představuje přímé ohrožení pro izraelské obyvatelstvo a uživatele dálnice, a tvrdí, že se s jejími obyvateli marně snažily dohodnout na plánu jejich přesídlení;

E.  vzhledem k tomu, že čtvrtá Ženevská úmluva zakazuje nucené přesídlování, pokud si je nežádá bezpečnost obyvatelstva nebo pro ně nejsou naléhavé vojenské důvody; vzhledem k tomu, že takto přesídlené obyvatelstvo musí být navráceno do svých domovů, jakmile ustanou nepřátelské akce v dané oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že kromě vesnice Chán al-Ahmar žijí také obyvatelé několika dalších beduínských vesnic pod neustálou hrozbou demolice a vystěhování, a to v izraelském regionu Negev i v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu, přičemž důvodem je stávající politika izraelské vlády vůči těmto komunitám;

1.  připojuje se k místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce a Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Spojenému království, vyzývajícím izraelskou vládu, aby svůj relokační plán, který povede ke zbourání vesnice a nucenému odsunu jejích obyvatel na jiné místo, odložila na neurčito; domnívá se, že je nanejvýš důležité, aby EU v této záležitosti nadále vystupovala jednotně;

2.  žádá izraelské orgány, aby před tím, než přijmou své konečné rozhodnutí, vzaly v úvahu nejen bezpečnostní a ekonomické důvody, o něž svůj relokační plán opírají, ale také citlivou polohu vesnice; připomíná, že oblast C má strategický význam pro zachování územní celistvosti budoucího palestinského státu;

3.  domnívá se, že demolice by vážně ohrozily životaschopnost dvoustátního řešení a oslabily by mírové vyhlídky; v této souvislosti opakuje, že ochrana a zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států je bezprostřední prioritou politik a opatření EU v otázce izraelsko-palestinského konfliktu a mírového procesu na Blízkém východě;

4.  zdůrazňuje, že představitelé palestinské samosprávy již dali najevo, že se proti rozhodnutí nejvyššího soudu odvolají s cílem prokázat, že zbourání vesnice Chán al-Ahmar a nucený odsun jejích obyvatel představuje porušení mezinárodního humanitárního práva;

5.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby v případě, že k demolici vesnice Chán al-Ahmar a vystěhování jejích obyvatel skutečně dojde, požadovala od Izraele plné odškodnění za zničení infrastruktury financované z prostředků EU;

6.  vyzývá izraelskou vládu, aby okamžitě ukončila svou politiku, kterou uplatňuje vůči beduínským komunitám žijícím v regionu Negev a v oblasti C na okupovaném Západním břehu Jordánu, kterým vyhrožuje zbouráním obydlí a vystěhováním;

7.  připomíná Izraeli jako okupační mocnosti jeho závazky v souladu se čtvrtou Ženevskou úmluvou, které má vůči palestinskému obyvatelstvu žijícímu od roku 1967 na okupovaných územích; zdůrazňuje, že porušování těchto závazků představuje podle mezinárodního humanitárního práva závažný zločin;

8.  potvrzuje svou rozhodnou podporu řešení založenému na existenci dvou států a vycházejícímu z hranic v roce 1967, tedy bezpečného Státu Izrael a nezávislého, demokratického, územně celistvého a životaschopného Státu Palestina, které by vedle sebe existovaly bok po boku v míru a bezpečí, kdy by hlavním městem obou států byl Jeruzalém, a to na základě práva na sebeurčení a plného dodržování mezinárodního práva; odsuzuje jakékoli jednostranné rozhodnutí a kroky, které mohou ohrozit vyhlídky na toto řešení;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu koordinátorovi OSN pro mírový proces na Blízkém východě, Knesetu a vládě Izraele, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Poslední aktualizace: 13. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí