Resolutsiooni ettepanek - B8-0385/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0385/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta

11.9.2018 - (2018/2849(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0384/2018

Menetlus : 2018/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0385/2018
Esitatud tekstid :
B8-0385/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0385/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta

(2018/2849 (RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 7. septembri 2018. aasta avaldust viimase aja sündmuste kohta seoses Khan al-Ahmari kavandatava lammutamisega,

–  võttes arvesse Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigi 10. septembri 2018. aasta ühisavaldust Khan al-Ahmari kohta,

–  võttes arvesse neljandat Genfi konventsiooni (1949),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 5. septembril 2018 lükkas Iisraeli ülemkohus tagasi petitsiooni, mille esitasid Khan al-Ahmari, okupeeritud Läänekaldal piirkonnas C asuva Palestiina beduiiniküla elanikud, mis võimaldab Iisraeli ametivõimudel alates 12. septembrist 2018 jätkata selle kogukonna vastu suunatud lammutustöödega;

B.  arvestades, et Khan al-Ahmar asub okupeeritud Läänekalda E1 koridori piirkonnas; arvestades, et selle piirkonna praeguse olukorra säilitamine on fundamentaalse tähtsusega kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisuseks ning tervikliku ja elujõulise Palestiina riigi loomiseks tulevikus;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt esitanud vastuväiteid igasugusele tegevusele, mis ohustab kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust ning soovitanud tungivalt mõlemal poolel tõendada nii poliitika kui ka tegevuse kaudu tõelist toetust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele, et taastada usaldus;

D.  arvestades, et Iisraeli ametiasutused leiavad, et küla asukoht kiirtee 1 läheduses seab selle elanikud ja kiirtee kasutajad otseselt ohtu, ning nad on edutult püüdnud elanikega ümberasustuse osas kokku leppida;

E.  arvestades, et sunniviisilised ümberasustamised on neljanda Genfi konventsiooni alusel keelatud, välja arvatud kui elanikkonna turvalisus või mõjuvad sõjalised põhjused seda nõuavad; arvestades, et taolistel põhjustel evakueeritud isikud tuleb tuua nende kodudesse tagasi kohe, kui kõnealuses piirkonnas on vaenutegevus lõppenud;

F.  arvestades, et lisaks Khan al-Ahmarile elavad nii Iisraeli Negevis kui okupeeritud Läänekalda piirkonnas C mitmete teiste beduiinikülade elanikud pidevas lammutus- ja evakuatsioonikartuses, mis tuleneb praegusest Iisraeli valitsuse poliitikast nende kogukondade suhtes;

1.  ühineb liidu asepresidendi ja kõrge esindaja, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigi üleskutsega Iisraeli valitsusele peatada ümberpaigutamiskava, mis toob kaasa küla lammutamise ja selle elanike sunniviisilise ümberasustamise teise asukohta; on seisukohal, et Euroopa Liidu jaoks on ülimalt tähtis jääda sel teemal ühehäälseks;

2.  palub Iisraeli ametivõimudel lõpliku otsuse vastuvõtmisel võtta arvesse mitte ainult turvalisust ja majanduslikke põhjendusi, mis ümberasustamisplaani toetavad, aga ka küla tundlikku asukohta; tuletab meelde, et piirkond C on tulevase Palestiina riigi terviklikkuse säilitamiseks strateegilise tähtsusega;

3.  on seetõttu seisukohal, et lammutamine ohustab tõsiselt kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust ja kahjustab rahu saavutamise väljavaateid; kordab sellega seoses, et kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisuse kaitse ja säilitamine on Iisraeli-Palestiina konflikti ning Lähis-Ida rahuprotsessiga seotud ELi poliitika ja meetmete prioriteet;

4.  rõhutab, et Palestiina omavalitsus on juba andnud teada, et kaebab ülemkohtu otsuse edasi eesmärgiga tõendada, et Khan al-Ahmari lammutamine ja selle elanikkonna sunniviisiline ümberasustamine on vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega;

5.  kutsub liidu asepresidenti ja kõrget esindajat üles Khan al-Ahmari lammutamise ja ümberasustamise asetleidmisel nõudma Iisraelilt ELi rahastatud infrastruktuuri hävitamise eest kahjude täielikku hüvitamist;

6.  kutsub Iisraeli valitsust üles koheselt lõpetama Negevis ja okupeeritud Läänekalda piirkonnas C elavate beduiini kogukondade vastu suunatud ümberasustamise ja lammutamisega ähvardamise poliitika;

7.  tuletab Iisraelile kui okupatsioonivõimule kooskõlas neljanda Genfi konventsiooniga meelde kohustusi Palestiina elanikkonna ees, kes elab okupatsiooni all juba 1967. aastast; rõhutab, et nende kohustuste rikkumine on rahvusvahelise humanitaarõiguse järgi tõsine kuritegu;

8.  kordab oma tugevat toetust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele, kus turvaline Iisraeli riik ja sõltumatu, demokraatlik, ühtne ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus 1967. aasta piirides ja mõlema riigi pealinnaks on Jeruusalemm, lähtudes enesemääramisõigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust; mõistab hukka kõik ühepoolsed otsused ja meetmed, mis võivad kahjustada selle lahenduse väljavaateid;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Lähis-Ida rahuprotsessi erikoordinaatorile, Knessetile ja Iisraeli valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

 

Viimane päevakajastamine: 13. september 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika