Návrh uznesenia - B8-0385/2018Návrh uznesenia
B8-0385/2018

NÁVRH UZNESENIA o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

11.9.2018 - (2018/2849(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0384/2018

Postup : 2018/2849(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0385/2018
Predkladané texty :
B8-0385/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0385/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

(2018/2849(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o izraelsko-palestínskom konflikte,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 7. septembra 2018 o najnovšom vývoji v súvislosti s plánovaným búraním dediny al-Chán al-Ahmar,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Francúzska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva a Španielska z 10. septembra 2018 o dedine al-Chán al-Ahmar,

–  so zreteľom na štvrtú Ženevskú konvenciu z roku 1949,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 5. septembra 2018 Najvyšší súd Izraela zamietol petície obyvateľov palestínskej beduínskej dediny al-Chán al-Ahmar v oblasti C na okupovanom západnom brehu Jordánu, čo izraelským orgánom umožnilo začať od 12. septembru 2018 vykonávať príkazy na demoláciu vzťahujúce sa na túto komunitu;

B.  keďže dedina al-Chán al-Ahmar sa nachádza v oblasti koridoru E1 na okupovanom západnom brehu Jordánu; keďže zachovanie súčasného stavu v tejto oblasti má zásadný význam pre schodnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátov a vytvorenie celistvého a životaschopného Palestínskeho štátu v budúcnosti;

C.  keďže Parlament opakovane vyslovil nesúhlas so všetkými krokmi, ktoré ohrozujú realizovateľnosť riešenia v podobe existencie dvoch štátov, a naliehavo vyzýva obe strany, aby prostredníctvom príslušných politík a opatrení preukázali skutočné odhodlanie k dosiahnutiu riešenia spočívajúceho v existencii dvoch štátov s cieľom obnoviť dôveru;

D.  keďže izraelské orgány sa domnievajú, že dedina, ktorá sa nachádza pri diaľnici 1, predstavuje vzhľadom na svoju polohu pre izraelské obyvateľstvo a užívateľov diaľnice priame ohrozenie, a keďže sa s jej obyvateľmi márne snažili dohodnúť na pláne ich presídlení;

E.  keďže nútené presuny sú podľa štvrtého Ženevského dohovoru zakázané, pokiaľ to nevyžaduje bezpečnosť obyvateľstva alebo naliehavé vojenské dôvody; keďže takto evakuované osoby musia byť vrátané späť do svojich domovov hneď, ako skončia nepriateľské akcie v danej oblasti;

F.  keďže okrem dediny al-Chán al-Ahmar žijú aj obyvatelia niekoľkých ďalších beduínskych dedín pod neustálou hrozbou búrania a vysťahovania, a to tak v izraelskej Negevskej púšti, ako aj v oblasti C na okupovanom západnom brehu Jordánu, v dôsledku politiky, ktorú súčasná izraelská vláda uplatňuje voči týmto komunitám;

1.  pripája sa k PK/VP, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Spojenému kráľovstvu a Španielsku, ktoré izraelskú vládu vyzývajú, aby upustila od svojho plánu presídľovania, ktorý povedie k zbúraniu dediny a nútenému presunu jej obyvateľov na iné miesto; považuje za mimoriadne dôležité, aby EÚ v tejto veci naďalej vystupovala jednotne;

2.  žiada izraelské orgány, aby pri prijímaní svojho konečného rozhodnutia zvážili nielen bezpečnostné a ekonomické dôvody, na základe ktorých odôvodňujú svoj plán presídlenia, ale aj citlivú polohu dediny; pripomína, že oblasť C má strategický význam pre zachovanie celistvosti budúceho Palestínskeho štátu;

3.  domnieva, že toto búranie by vážne ohrozilo schodnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátov a podkopalo vyhliadky na mier; v tejto súvislosti pripomína, že ochrana a zachovanie realizovateľnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov je prioritou politík a činnosti EÚ v otázke izraelsko-palestínskeho konfliktu a mierového procesu na Blízkom východe;

4.  zdôrazňuje, že Palestínska samospráva už naznačila, že proti rozhodnutiu najvyššieho súdu sa odvolá s cieľom preukázať, že zbúranie dediny al-Chán al-Ahmar a nútený presun jej obyvateľov predstavuje porušenie medzinárodného humanitárneho práva;

5.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby v prípade, že k zbúraniu dediny Chán al-Ahmar a násilnému vysťahovaniu jej obyvateľov skutočne dôjde, požadovala od Izraela plné odškodnenie za zničenie infraštruktúry financovanej z prostriedkov EÚ;

6.  vyzýva izraelskú vládu, aby okamžite ukončila politiku , ktorú uplatňuje voči beduínskym komunitám žijúcim v Negevskej púšti a v oblasti C na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorým sa vyhráža zbúraním obydlia a násilným vysťahovaním;

7.  pripomína Izraelu ako okupačnej mocnosti jeho záväzky v súlade so štvrtou Ženevskou konvenciou, ktoré má voči palestínskemu obyvateľstvu žijúcemu od roku 1967 na okupovaných územiach; zdôrazňuje, že porušenie týchto povinností predstavuje podľa medzinárodného humanitárneho práva závažné trestné činy;

8.  opätovne zdôrazňuje svoju dôraznú podporu riešeniu založenému na existencii dvoch štátov, podľa ktorého budú bezpečný Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát žiť bok po boku v mieri a bezpečnosti pozdĺž hraníc z roku 1967, s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, a to na základe práva na sebaurčenie a za plného dodržiavania medzinárodného práva; odsudzuje akékoľvek jednostranné rozhodnutie a konanie, ktoré môže narušiť vyhliadky tohto riešenia;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému koordinátorovi OSN pre mierový proces na Blízkom východe, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Posledná úprava: 13. septembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia