Postup : 2018/2849(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0386/2018

Předložené texty :

B8-0386/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.9

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 247kWORD 45k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))


Charles Tannock za skupinu ECR

o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849)  
B8‑0386/2018

Evropský parlament,

s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

s ohledem na zprávu Kvartetu pro Blízký východ ze dne 1. července 2016,

s ohledem na společné prohlášení, které dne 10. září 2018 vydaly vlády Francie, Německa, Itálie, Španělska a Spojeného království,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že izraelský nejvyšší soud v roce 2010 rozhodl, že celý soubor staveb vesnice Chán al-Ahmar byl vybudován nezákonně v rozporu s právními předpisy týkajícími se územního plánování, a proto musí být zbourán; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž zdůraznil, že izraelské orgány musí nalézt vhodnou alternativu pro školu a obyvatele dotčené komunity;

B.vzhledem k tomu, že vesnice Chán al-Ahmar byla postavena v roce 2009 a nachází se v oblasti C na Západním břehu;

C.vzhledem k tomu, že stavby dotčené vesnice se nacházejí podél rušné dálnice spojující Jeruzalém a Mrtvé moře a že nejsou napojeny na žádnou základní infrastrukturu;

D.vzhledem k tomu, že beduínská komunita v Chán al-Ahmaru a izraelská civilní správa navázaly v roce 2010 dialog, aby v otázce přemístění nalezly oboustranně přijatelné řešení;

E.vzhledem k tomu, že beduínská komunita v Chán al-Ahmaru odmítla jakýkoli kompromis ze strany izraelských orgánů, včetně plánů na přemístění z Chán al-Ahmaru do Západního Džahálínu, který se nachází ve vzdálenosti přibližně 8 kilometrů, kde by každá rodina obdržela zastavěný pozemek a byla by napojena na základní infrastrukturu, přičemž veškeré náklady by společně s financováním nové školy uhradily izraelské orgány;

F.vzhledem k tomu, že izraelský nejvyšší soud zamítl dne 5. září 2018 petici k zabránění demolice vesnice Chán al-Ahmar, čímž povolil provedení demolice podle uvážení izraelské vlády;

G.vzhledem k tomu, že osídlení a přemístění beduínských komunit bylo často příčinou napětí mezi těmito komunitami a orgány v zemích Blízkého východu, kde tyto komunity bydlí;

1. konstatuje, že izraelské soudy se případem vesnice Chán al-Ahmar opakovaně zabývají od roku 2010 a že bylo rozhodnuto, že vesnice Chán al-Ahmar byla vystavěna nezákonně, čímž byla povolena její demolice podle uvážení izraelské vlády;

2. vyjadřuje znepokojení nad dopadem této demolice na beduínskou komunitu vesnice Chán al-Ahmar a možnými důsledky pro schůdné řešení mírového procesu na Blízkém východě;

3. bere na vědomí trvale odmítavé stanovisko komunity obývající vesnici Chán al-Ahmar k jakýmkoli alternativám na přemístění, jež jim nabízí izraelské orgány, a naléhavě vyzývá všechny strany, aby konstruktivně spolupracovaly na vzájemně přijatelném řešení;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vládám a parlamentům členů Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Poslední aktualizace: 13. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí