Menetlus : 2018/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0386/2018

Esitatud tekstid :

B8-0386/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 160kWORD 50k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP))


Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849)  
B8-0386/2018

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

võttes arvesse Lähis-Ida neliku 1. juuli 2016. aasta aruannet,

võttes arvesse Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigi valitsuste 10. septembri 2018. aasta ühisavaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et 2010. aastal leidis Iisraeli ülemkohus, et kogu Khan al-Ahmari struktuuride kompleks on rajatud ebaseaduslikult ning see on vastuolus maakasutuse planeerimise seadustega ja kuulub seetõttu lammutamisele; arvestades, et ülemkohus rõhutas samuti, et Iisraeli ametiasutused peavad kooli ja kogukonna elanike jaoks leidma sobiva alternatiivi;

B.arvestades, et Khan al-Ahmari küla ehitati 2009. aastal ja see asub Läänekalda piirkonnas C;

C.arvestades, et küla struktuurid asuvad Jeruusalemma Surnumerega ühendava tiheda liiklusega kiirtee ääres ning need ei ole ühegi põhitaristuga ühendatud;

D.arvestades, et alates 2010. aastast on beduiini kogukond Khan al-Ahmaris ja Iisraeli tsiviilhaldusorganid pidanud dialoogi, et leida ümberpaigutamisele ühiselt kokkulepitud lahendus;

E.arvestades, et beduiini kogukond Khan al-Ahmaris on tagasi lükanud kõik Iisraeli ametiasutuste pakutud kompromisslahendused, sealhulgas kava paigutada kogukond Khan al-Ahmarist ümber 8 km eemal paiknevasse Lääne-Jahalini, kus iga pere oleks saanud põhitaristuga ühendatud arendatud krundi, millega seotud kulud ning uue kooli rahastamise oleks Iisraeli ametiasutused täies ulatuses enda kanda võtnud;

F.arvestades, et 5. septembril 2018 lükkas Iisraeli ülemkohus tagasi Khan al-Ahmari lammutamise vastase petitsiooni ning sellest tulenevalt jäeti küla lammutamine Iisraeli valitsuse otsustada;

G.arvestades, et beduiini kogukondade asustused ja nende ümberpaigutamine on sageli tekitanud pingeid kogukondade ja nende Lähis-Ida riikide ametiasutuste vahel, kus kogukonnad elavad;

1. arvestades, et Khan al-Ahmari küsimust on Iisraeli kohtutes alates 2010. aastast korduvalt arutatud ning leitud, et Khan al-Ahmar on rajatud ebaseaduslikult, mistõttu küla lammutamine jäeti Iisraeli valitsuse otsustada;

2. tunneb muret, millist mõju avaldab lammutamine Khan al-Ahmari beduiini kogukonnale ja selle võimalikele tagajärgedele Lähis-Ida rahuprotsessile toimiva lahenduse leidmiseks;

3. märgib, et Khan al-Ahmari kogukond on järjepidevalt tagasi lükanud kõik Iisraeli ametiasutuste pakutud alternatiivid ümberpaigutamiseks ning nõuab tungivalt, et kõik pooled teeksid konstruktiivselt tööd vastastikku sobiva lahenduse leidmiseks;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Knessetile ja Iisraeli valitsusele ning Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

 

Viimane päevakajastamine: 13. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika