Postup : 2018/2849(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0386/2018

Predkladané texty :

B8-0386/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.9

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 44k
11.9.2018
PE624.095v01-00
 
B8-0386/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP))


Charles Tannock v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849)  
B8-0386/2018

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

so zreteľom na správu Kvarteta pre Blízky východ z 1. júla 2016,

so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlád Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Spojeného kráľovstva z 10. septembra 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Najvyšší súd Izraela v roku 2010 rozhodol, že celý súbor stavieb dediny al-Chán al-Ahmar bol vybudovaný nezákonne v rozpore s právnymi predpismi týkajúcimi sa územného plánovania a vymedzenia pásiem, a preto musí byť zbúraný; keďže najvyšší súd tiež zdôraznil, že izraelské orgány musia nájsť vhodnú alternatívu pre školu a obyvateľov spoločenstva;

B.keďže dedina al-Chán al-Ahmar bola vybudovaná v roku 2009 a nachádza sa v oblasti C na západnom brehu Jordánu;

C.keďže stavby v príslušnej dedine sa nachádzajú pozdĺž rušnej diaľnice spájajúcej Jeruzalem a Mŕtve more a nie sú napojené na žiadnu základnú infraštruktúru;

D.keďže beduínska komunita v dedine al-Chán al-Ahmar a izraelská civilná správa nadviazali v roku 2010 dialóg, aby v otázke presídlenia našli obojstranne prijateľné riešenie;

E.keďže beduínska komunita v dedine al-Chán al-Ahmar odmietla akýkoľvek kompromis zo strany izraelských orgánov, vrátane plánu na presídlenie z dediny al-Chán al-Ahmar do západného Džahallínu, ktorý je vzdialený približne 8 kilometrov, kde by každá rodina získala zastavaný pozemok a bola by napojená na základnú infraštruktúru, pričom všetky náklady by spoločne s financovaním novej školy uhradili izraelské orgány;

F.keďže 5. septembra 2018 Najvyšší súd Izraela zamietol petíciu na zabránenie zbúrania dediny al-Chán al-Ahmar, pričom povolil toto zbúranie podľa uváženia izraelskej vlády;

G.keďže usídlenie a presídlenie beduínskych komunít bolo často príčinou napätia medzi týmito komunitami a orgánmi v krajinách Blízkeho východu, kde tieto komunity sídlia;

1. konštatuje, že izraelské súdy sa prípadom dediny al-Chán al-Ahmar opakovane zaoberajú od roku 2010 a že sa rozhodlo, že táto dedina bola vybudovaná nezákonne, a teda sa povolilo jej zbúranie podľa uváženia izraelskej vlády;

2. vyjadruje znepokojenie nad vplyvom tohto zbúrania na beduínsku komunitu v dedine al-Chán al-Ahmar a možnými následkami na schodné riešenie v súvislosti s mierovým procesom na Blízkom východe;

3. berie na vedomie trvalo odmietavé stanovisko komunity žijúcej v dedine al-Chán al-Ahmar k akýmkoľvek alternatívam presídlenia, ktoré ponúkajú izraelské orgány, a naliehavo vyzýva všetky strany, aby konštruktívne spolupracovali na vzájomne prijateľnom riešení;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

Posledná úprava: 13. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia