Návrh uznesenia - B8-0389/2018Návrh uznesenia
B8-0389/2018

NÁVRH UZNESENIA o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

11.9.2018 - (2018/2849(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0384/2018

Postup : 2018/2849(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0389/2018
Predkladané texty :
B8-0389/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0389/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín

(2018/2849(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Izraeli a Palestíne,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogherini k najnovšiemu vývoju v súvislosti s palestínskou komunitou al-Chán al-Ahmar, najmä k udalostiam z 18. júla 2018 a 7. septembra 2018,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor, a najmä na jeho články 49 a 53,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 194 a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980), 1860 (2009) a 2334 (2016),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 67/19,

–  so zreteľom na dohovory OSN o ľudských právach, ktorých zmluvnými stranami sú Izrael a Palestína, vrátane Dohovoru o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD) a Dohovoru o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICERD), ktoré Izrael podpísal,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o zabezpečení zodpovednosti a spravodlivosti za všetky prípady porušenia medzinárodného práva na okupovanom palestínskom území, ktorá bola 3. júla 2015 prijatá za jednomyseľnej podpory EÚ,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom, a najmä na jej článok 2,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 51 rokov od vojny v roku 1967 Izrael naďalej okupuje Palestínu, čo je v rozpore s medzinárodným právom a všetkými príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN, a keďže Palestínsky štát vymedzený hranicami z roku 1967, ktorého hlavným mestom je východný Jeruzalem, sa ešte nestal plnoprávnym členom OSN v súlade s rezolúciou OSN z roku 1948;

B.  keďže Parlament opakovane vyjadril svoju podporu riešeniu založenému na existencii dvoch štátov, a to Izraelského štátu a nezávislého, zvrchovaného, slobodného, súvislého a životaschopného Palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom, ktoré by vedľa seba existovali v mieri a bezpečnosti pozdĺž hraníc z roku 1967;

C.  keďže izraelské osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné a už veľa rokov sú hlavnou prekážkou mierového úsilia; keďže politiky okupácie a kolonizácie izraelskej vlády porušujú štvrtý Ženevský dohovor a vedú k ďalšiemu narúšaniu a kompletnej likvidácii možností na dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ako sa stanovuje vo všetkých príslušných rezolúciách OSN, ako aj v príslušných záveroch Rady EÚ;

D.  keďže al-Chán al-Ahmar je jednou z 18 beduínskych komunít, ktorým podľa OSN hrozí nútený presun; keďže túto komunitu tvorí 32 rodín pozostávajúcich zo 173 osôb vrátane 93 detí a dospievajúcich; keďže izraelská armáda vydala príkaz na demoláciu všetkých budov v usadlosti al-Chán al-Ahmar vrátane školy (ktorú navštevujú aj deti z iných komunít), kliniky, mešity a všetkých domov; keďže EÚ poskytla humanitárnu pomoc komunite al-Chán al-Ahmar, ale izraelská armáda zničila budovy postavené s využitím podpory EÚ a odmietla zaplatiť náhradu; keďže viacero členských štátov (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia) vyzvalo Izrael, aby nezbúral beduínsku dedinu al-Chán al-Ahmar na okupovanom Západnom brehu Jordánu potom, ako izraelský najvyšší súd povolil jej demoláciu;

E.  keďže dedina al-Chán al-Ahmar leží na východnom vstupe do Jeruzalema medzi viacerými izraelskými osadami v strategickej oblasti z hľadiska územného prepojenia a hospodárskeho rozvoja Palestínskeho štátu; keďže palestínske obyvateľstvo čelí hrubému porušovaniu svojich práv vrátane násilia osadníkov, odkláňania prísunu vody, vážneho obmedzovania slobody pohybu, demolácie obydlí a núteného vysťahovania; keďže nútený presun obyvateľov okupovaného územia predstavuje vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva a je vojnovým zločinom; keďže od roku 1967 Izrael násilne vysťahoval a vysídlil celé komunity a zbúral viac než 50 000 palestínskych obydlí a iných budov; keďže plánovacia politika sa používa ako prostriedok na vysťahovanie Palestínčanov a na rozširovanie činnosti koloniálnych osád;

F.  keďže podľa medzinárodného práva má akákoľvek tretia strana, a to i členské štáty EÚ, povinnosť neuznať osady, neposkytovať im pomoc či podporu, ako aj povinnosť účinne im odporovať; keďže produkty pochádzajúce z izraelských osád sa stále dovážajú do členských štátov EÚ, a teda na európsky trh v rámci ustanovení o preferenčnom režime aj napriek skutočnosti, že platné právne predpisy ich dovoz v preferenčnom režime v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom neumožňujú; keďže obchod s izraelskými osadami vrátane účasti zahraničných spoločností na podnikaní koloniálnych osád vytvára stimuly pre kolonizáciu okupovaného územia;

G.  keďže v Dohode o pridružení medzi EÚ a Izraelom, a najmä jej článku 2 sa jasne uvádza, že „vzťahy medzi oboma stranami […] musia byť založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, ktorým sa riadi ich vnútorná a medzinárodná politika a predstavuje rozhodujúci prvok tejto dohody“;

1.  vyzýva na ukončenie 51 rokov trvajúcej izraelskej okupácie Palestíny vrátane východného Jeruzalema, čím sa otvorí cesta k mieru;‑

2.  domnieva sa, že dohoda o konečnom štatúte medzi Izraelom a Palestínou s uplatnením medzinárodného práva a rezolúcie OSN by významným spôsobom prispela k mieru a stabilite celého regiónu;

3.  pripomína, že Izrael ako okupačná mocnosť nesie plnú zodpovednosť za poskytovanie potrebných služieb, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia pre ľudí, ktorých okupuje;

4.  vyjadruje poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím izraelského najvyššieho súdu, ktorý zamietol odvolania proti demolácii beduínskej dediny al-Chán al‑Ahmar, čo ďalej vážne ohrozuje perspektívu riešenia založeného na existencii dvoch štátov;

5.  dôrazne odsudzuje podnikanie izraelských koloniálnych osád a jeho ďalšie rozširovanie, ktoré porušuje medzinárodné právo a podnecuje palestínsky hnev;

6.  zdôrazňuje, že demolácia budov vrátane domov, škôl a inej dôležitej infraštruktúry na okupovanom palestínskom území je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom; opätovne potvrdzuje výzvu generálneho tajomníka OSN o potrebe zodpovedania sa tých, ktorí porušujú medzinárodné humanitárne právo;

7.  pripomína, že diferenciácia odrádza od nezákonnej okupácii zo strany Izraelu a opätovne potvrdzuje územný základ riešenia v podobe existencie dvoch štátov, a to na základe hraníc z roku 1967; vyzýva EÚ, aby zabezpečila, že vo všetkých dohodách medzi EÚ a Izraelom bude jednoznačne uvedené, že sa nevzťahujú na územia okupované Izraelom v roku 1967, ako bolo zdôraznené v záveroch Rady pre zahraničné veci; vyzýva k správnemu uplatňovaniu označovania výrobkov z izraelských osád na trhu EÚ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a dlhodobou politikou EÚ v tejto oblasti;‑ zdôrazňuje, že toto by malo viesť k zákazu výrobkov z izraelských osád, keďže sú výsledkom hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva; zároveň vyzýva Európsku úniu, aby prijala opatrenia na základe hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv v súvislosti s európskymi spoločnosťami zapojenými do nezákonného podnikania izraelských koloniálnych osád okrem iného vo východnom Jeruzaleme a jeho okolí, ako je to v prípade oblasti al-Chán al-Ahmar;

8.  vyzýva OSN, aby prevzala zodpovednosť a prijala konkrétne opatrenia v súvislosti s izraelskou okupáciou Palestíny s cieľom zachrániť perspektívu mieru vychádzajúcu z riešenia založeného na existencii dvoch štátov a stala sa skutočným politickým aktérom a sprostredkovateľom mierového procesu na Blízkom východe;‑

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Knesetu, Palestínskej zákonodarnej rade, prezidentovi a vláde Palestínskeho štátu, prezidentovi a vláde Izraela, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie a generálnemu tajomníkovi Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov.

Posledná úprava: 13. septembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia