Menettely : 2018/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0393/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0393/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0350

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 262kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))  
B8‑0393/2018

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (jäljempänä ”yhteisiä säännöksiä koskeva asetus”)(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kreikka kärsi äskettäin Euroopan historian tuhoisimmista maastopaloista, joiden seurauksena 98 ihmistä kuoli, sadat loukkaantuivat ja tuhannet menettivät kotinsa ja joiden aineelliset ja ympäristövahingot olivat mittaamattomia jättäen jälkeensä sotatoimialuetta muistuttavia maisemia;

B.  ottaa huomioon, että 24. heinäkuuta 2018 Kreikassa vallitsi äärimmäisten sääilmiöiden räjähdysaltis yhdistelmä, jossa helleaalto yhdistyi voimakkaisiin tuuliin ja rutikuiviin metsiin;

C.  ottaa huomioon, että EU:n alueen metsäpalot tuhoavat joka vuosi keskimäärin puoli miljoonaa hehtaaria metsää ja luonnonmaata; toteaa, että vaikka tämä määrä vaihtelee vuodesta toiseen huomattavasti, vuosittain Euroopassa palaneesta alueesta 85 prosenttia sijaitsee viidessä Välimeren maassa (Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Kreikassa);

D.  ottaa huomioon, että vuonna 2017 Euroopassa kuoli yli 200 ihmistä luonnonkatastrofeissa ja yli miljoona hehtaaria metsää tuhoutui ja että EU:n pelastuspalvelumekanismia käytettiin 17 kertaa Euroopan metsäpalohälytyksiin;

E.  toteaa, että Kreikassa toteutettu säästöpolitiikka on johtanut Kreikan pelastuspalvelumekanismin rahoitusvajeeseen ja heikentänyt merkittävästi sen kykyä reagoida tehokkaasti hätätilanteisiin;

F.  ottaa huomioon, että itäisen Attikan katastrofi on osoittanut, että kärsimysten ja ihmishenkien menetysten estämiseksi tai vähentämiseksi varhaisvaroitusjärjestelmä on tarpeen, jotta kansalaisia ja matkailijoita voidaan aikaisessa vaiheessa varoittaa uhkaavista tai odotettavissa olevista suuronnettomuuksista ja katastrofeista; toteaa, että Kreikan hallitukset ovat toistuvasti laiminlyöneet eurooppalaisen hätänumeron (112) uusien palvelujen käyttöönoton, vaikka niihin voitaisiin sisällyttää kansalaisille tarkoitettu varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka avulla kansalliset viranomaiset voisivat lähettää varoituksia kansalaisille ja matkailijoille tietyllä alueella, jos suuronnettomuudet ja hätätilanteet uhkaavat;

G.  toteaa, että Kreikan pelastuspalvelun institutionaalisen kehyksen toimintaa haittaavat lainsäädännön hajanaisuus, muodollisuus, toimintavalmiuden puute ja käskyvallan jakautuminen liian monelle taholle;

H.  toteaa, että Kreikka on ainoa Euroopan valtio, jolla ei ole kansallista maarekisteriä; toteaa, että häikäilemättömät rakennusyhtiöt käyttävät usein hyväkseen kattavan maarekisterin sekä asianmukaisen metsärekisterin ja yksityiskohtaisten karttojen puuttumista ja rakentavat palaneille ja raivatuille maille;

I.  toteaa, että Kreikan teknisen alan lupaviranomaisen mukaan Matissa on satoja luvattomia rakennelmia ja koko maassa satoja tuhansia; toteaa, että Kreikan hallitus on ilmoittanut, että ensisijaisena suunnitelmana on purkaa 3 200 sellaista luvatonta rakennusta ja rakennelmaa, jotka aluehallinto on jo peruuttamattomasti määrännyt purettaviksi;

J.  toteaa, että maastopalojen aiheuttama ennennäkemätön tuho itäisessä ja läntisessä Attikassa luo paloalueille välittömän tulvariskin;

K.  toteaa, että komissio käynnisti EU:n pelastuspalvelumekanismin 24. heinäkuuta 2018 vastatessaan Kreikan hallituksen esittämään pyyntöön kansainvälisen avun saamisesta;

L.  ottaa huomioon, että Kreikan pääministeri otti poliittisen vastuun maastopalosta ja Kreikan viranomaisten toiminnasta; ottaa huomioon, että Kreikan hallitus ilmoitti 25. heinäkuuta 2018 toimenpidepaketista, jolla on tarkoitus helpottaa tilannetta ja korjata aineellisia vahinkoja; toteaa, että valtion virkamiesten mahdollisia virheitä ja Attikan alueen tuhoisien palojen syitä koskeva oikeudellinen tutkimus on käynnissä;

1.  ilmaisee syvän surunsa ja myötätuntonsa paloissa menehtyneiden perheille ja paloalueilla asuville ihmisille; osoittaa kunnioitustaan niille palomiehille, rannikkovartioston henkilöstölle, vapaaehtoisille ja muille ihmisille, jotka vaaransivat henkensä sammuttaessaan maastopaloja ja pelastaessaan kanssaihmisiään;

2.  on huolestunut luonnonkatastrofien yleistymisestä, joka asiantuntijoiden mukaan johtuu lähinnä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneistä sään ääri-ilmiöistä, kestämättömästä ja/tai laittomasta rakentamisesta sekä luonnonvarojen väärinkäytön ja kestämättömien maankäyttöpäätösten vuoksi heikentyneistä metsistä; kehottaa komissiota ja neuvostoa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti torjumaan ilmastonmuutosta ja lisäämään ilmastoon liittyvien toimenpiteiden määrärahoja;

3.  pitää EU:n pelastuspalvelumekanismin käynnistämistä myönteisenä asiana;

4.  pitää myönteisenä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden osoittamaa vahvaa solidaarisuutta niiden autettua Kreikkaa katastrofaalisten maastopalojen aikana toimittamalla lentokalustoa, palontorjuntavälineistöä, lääkintähenkilökuntaa sekä muuta henkilöstöä ja asiantuntemusta;

5.  kehottaa Kreikan hallitusta ottamaan viipymättä käyttöön eurooppalaisen hätänumeron (112) uudet palvelut, jotka sisältävät kansalaisille ja matkailijoille tarkoitetun varhaisvaroitusjärjestelmän;

6.  pitää erityisen valitettavana säästötoimien kielteistä vaikutusta Kreikan pelastuspalveluvalmiuksiin;

7.  kehottaa Kreikan viranomaisia myöntämään riittävästi rahoitusta Kreikan pelastuspalvelujärjestelmälle varmistaakseen parhaan mahdollisen toimintavalmiuden; kehottaa vähentämään pelastuspalvelumekanismien menot julkisen talouden alijäämän laskennasta;

8.  on huolestunut siitä, että Kreikka on ainoa EU-maa, joka ei ole perustanut kattavaa kansallista maarekisteriä ja metsärekisteriä; panee merkille, että tällä alalla on edistytty jonkin verran, ja kehottaa Kreikan hallitusta saattamaan maarekisterin ja metsärekisterin valmiiksi viipymättä;

9.  vaatii korvausten maksamista paloalueiden kansalaisten kärsimyksistä, aineellisista vahingoista ja ympäristökustannuksista välittömästi ja ilman byrokratiaa; toteaa, että Kreikan hallitus on aktivoinut erityisen kehityssuunnitelman, jolla pyritään torjumaan luonnonkatastrofien seurauksia ja ennallistamaan paloalueita;

10.  korostaa, että Kreikan luonnonkatastrofeja koskevan politiikan nykyaikaistaminen, järkiperäistäminen ja yksinkertaistaminen on edelleen ensisijainen tavoite;

11.  kehottaa komissiota käyttämään EU:n solidaarisuusrahastoa;

12.  kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kaikkia käytettävissä olevia välineitä hyödynnetään tehokkaasti ennaltaehkäiseviin toimiin ja infrastruktuurin jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen sekä kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin täydessä yhteistyössä Kreikan kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa;

13.  kehottaa parlamenttia, neuvostoa ja komissiota nopeuttamaan uutta EU:n pelastuspalvelumekanismia koskevia toimielinten välisiä neuvotteluja ottaen huomioon tuhon suuruuden Kreikassa ja muissa jäsenvaltioissa tänä kesänä;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille sekä paloalueista vastaaville alue- ja paikallisviranomaisille.

 

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö