Procedūra : 2018/2847(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0393/2018

Pateikti tekstai :

B8-0393/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0350

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 415kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2018 m. liepos mėn. Matyje (Graikijos Atikos regionas) įvykusių gaisrų ir ES atsako (2018/2847(RSP))  
B8-0393/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas)(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Graikija pastaruoju metu susidūrė su didžiausiais visoje Europoje miškų gaisrais ir dėl to žuvo 98 žmonių, šimtai buvo sužeista, tūkstančiai neteko namų, taip pat padaryta neįvertinama materialinė ir aplinkos žala, dėl kurios kraštovaizdis primena karo zoną;

B.  kadangi 2018 m. liepos 24 d. Graikija nukentėjo nuo labai nepalankių oro sąlygų derinio – ir rekordinės karščio bangos ir stiprių vėjų bei išdžiūvusių miškų;

C.  kadangi miškų gaisrai ES kasmet vidutiniškai išdegina pusę milijono hektarų miško ir gamtos plotų; nors šis skaičius kiekvienais metais labai skiriasi, tačiau 85 proc. bendro metinio Europoje išdegusio ploto yra penkiose ES Viduržemio jūros regiono šalyse: Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Graikijoje;

D.  kadangi 2017 m. Europoje dėl gaivalinių nelaimių žuvo daugiau kaip 200 žmonių, sunaikinta daugiau kaip 1 mln. hektarų miško, o Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmas buvo pradėtas taikyti 17 kartų, iškilus pavojui dėl miškų gaisrų Europoje;

E.  kadangi dėl Graikijoje taikomos griežto taupymo politikos, Graikijos civilinės saugos mechanizmas nebuvo pakankamai finansuojamas ir tai gerokai susilpnino jo gebėjimą veiksmingai reaguoti į ekstremalias situacijas;

F.  kadangi nelaimė rytiniame Atikos regione parodė, kad būtina sukurti išankstinio perspėjimo sistemą, kuri įspėtų gyventojus ir keliautojus apie gresiančias arba prasidedančias didelio masto ekstremalias situacijas ir nelaimes, siekiant išvengti ir užkirsti kelią kančioms ir netektims; kadangi kelios Graikijos vyriausybės pakartotinai nesugebėjo patobulinti „112“ Europos skubios pagalbos numerio paslaugų, siekiant į šią sistemą įtraukti ankstyvojo perspėjimo sistemą, skirta piliečiams, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų siųsti perspėjimus konkrečioje vietovėje esantiems gyventojams ir keliautojams apie gresiančias nelaimėms ir susidarius ekstremalioms situacijoms;

G.  kadangi civilinės saugos institucinę sistemą Graikijoje veikia teisinis susiskaidymas, formalizmas, operacinės parengties trūkumas ir poliarchija;

H.  kadangi Graikija vienintelė Europos valstybė, neturinti nacionalinio kadastro; kadangi nesąžiningi nekilnojamo turto plėtotojai naudojasi išsamaus žemės registro nebuvimu, tinkamo miškų registro ir išsamių žemėlapių trukumu, statydami ant nudegintos ir išvalytos žemės;

I.  kadangi, pasak Graikijos technikos rūmų, Matyje yra šimtai neleistinų statyti pastatų ir šimtai tūkstančių tokių statinių visoje šalyje; kadangi Graikijos Vyriausybė paskelbė, kad pagal prioritetinį planą ketinama nugriauti 3 200 be leidimų pastatytų pastatų ir statinių, kuriems jau buvo išduoti neatšaukiami griovimo protokolai, ir už šio proceso įgyvendinimą atsako decentralizuoti administraciniai vienetai;

J.  kadangi dėl dar neregėto masto sunaikinimo, kurį sukėlė miškų gaisrai Rytų ir Vakarų Atikoje, kyla neišvengiama potvynių rizika nukentėjusiose vietovėse;

K.  kadangi 2018 m. liepos 24 d. Komisija pradėjo taikyti ES civilinės saugos mechanizmą, reaguodama į Graikijos Vyriausybės pateiktą prašymą suteikti tarptautinę pagalbą;

L.  kadangi Graikijos ministras pirmininkas prisiėmė politinę atsakomybę už miškų gaisrus ir už Graikijos valdžios institucijų reakciją; kadangi 2018 m. liepos 25 d. Graikijos Vyriausybė paskelbė priemonių rinkinį, skirtą nelaimės padariniams sumažinti ir materialinei žalai atitaisyti; kadangi šiuo metu vyksta teisminis tyrimas dėl galimos valstybės pareigūnų kaltės ir pražūtingų gaisrų Atikos regione priežasčių;

1.  reiškia gilų liūdesį ir solidarumą su aukų šeimomis ir žmonėmis, gyvenančiais nukentėjusiose vietovėse; reiškia pagarbą ugniagesiams, pakrančių apsaugos darbuotojams, savanoriams ir žmonėms, kurie rizikavo savo gyvybėmis, gesindami gaisrus ir gelbėdami gyventojus;

2.  yra susirūpinęs dėl augančio gaivalinių nelaimių skaičiaus, kurį, pasak ekspertų, iš esmės galima priskirti klimato kaitai, nes dėl jos susidaro ekstremalesnės oro sąlygos, netvari ir (arba) neteisėta statyba ir dėl netinkamo gamtinių išteklių valdymo ir netvarių žemės naudojimo sprendimų miškai tampa vis labiau pažeidžiami; ragina Komisiją ir Tarybą, laikantis strategijos „Europa 2020“ tikslo ir jų tarptautinių įsipareigojimų, spręsti klimato kaitos problemą ir padidinti biudžetą, skirtą veiksmams, susijusiems su klimatu;

3.  palankiai vertina tai, kad buvo pradėtas taikyti ES civilinės saugos mechanizmas;

4.  palankiai vertina didelį valstybių narių ir trečiųjų šalių solidarumą teikiant pagalbą Graikijai, kai siautė milžiniški miškų gaisrai, teikiant oro pagalbą, gaisrų gesinimo įrangą, siunčiant medicinos specialistus ir kitus darbuotojus bei padedant žiniomis;

5.  ragina Graikijos Vyriausybę nedelsiant patobulinti „112“ Europos skubios pagalbos numerio paslaugas, kad į šią sistemą būtų įtraukta ankstyvojo perspėjimo sistema, skirta nukentėjusiose teritorijose esantiems gyventojams ir keliautojams;

6.  labai apgailestauja dėl neigiamo taupymo priemonių poveikio Graikijos civilinės saugos operaciniams pajėgumams;

7.  ragina Graikijos valdžios institucijas skirti tinkamą finansavimą Graikijos civilinės saugos sistemai, kad būtų užtikrinta optimali operatyvinė parengtis; prašo civilinės saugos mechanizmams skirtas išlaidas, išbraukti iš biudžeto deficito apskaičiavimo;

8.  yra susirūpinęs dėl to, kad Graikija tebėra vienintelė valstybė narė, neįsteigusi išsamaus nacionalinio kadastro ir miškų registro; pažymi, kad šioje srityje padaryta tam tikra pažanga ir ragina Graikijos Vyriausybę nedelsiant užbaigti kadastro ir miškų registro parengimą;

9.  ragina nedelsiant padengti nukentėjusių gyventojų nuostolius, atlyginti materialinę žalą ir be biurokratizmo kompensuoti aplinkos apsaugos išlaidas; pažymi, kad Graikijos vyriausybė pradėjo įgyvendinti specialų plėtros planą, skirtą gaivalinių nelaimių padariniams likviduoti ir nukentėjusioms teritorijoms atkurti;

10.  pabrėžia, kad Graikijoje pirmenybė ypatingai turėtų būti skirta gaivalinių nelaimių politikos modernizavimui, racionalizavimui ir paprastinimui;

11.  ragina Komisiją sutelkti ES solidarumo fondo lėšas;

12.  ragina Komisiją užtikrinti, kad, visapusiškai bendradarbiaujant su Graikijos nacionalinės ir regionų valdžios institucijomis, visos turimos Europos struktūrinių ir investicinių fondų priemonės būtų veiksmingai naudojamos vykdant prevencijos veiklą ir užtikrinant infrastruktūros atstatymą ir visus kitus būtinus intervencinius veiksmus;

13.  ragina Parlamentą, Tarybą ir Komisiją paspartinti tarpinstitucines derybas dėl naujojo ES civilinės saugos mechanizmo, atsižvelgiant į šią vasarą Graikijoje ir kitose valstybėse narėse įvykusį neregėto masto sunaikinimą;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms, atsakingoms už nukentėjusias teritorijas.

(1)

OL L 311, 2002 11 14, p. 3.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 320.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika