Procedura : 2018/2847(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0393/2018

Teksty złożone :

B8-0393/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0350

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 343kWORD 53k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.102v01-00
 
B8-0393/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))


Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pożarów w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))  
B8-0393/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów”)(2),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pożary, które wybuchły niedawno w Grecji, miały niespotykaną dotąd w Europie niszczycielską siłę: 98 osób zginęło, setki zostało rannych, tysiące straciły dach nad głową, a niemożliwe do oszacowania straty materialne i szkody środowiskowe pozostawiły krajobraz przypominający powojenne zgliszcza;

B.  mając na uwadze, że w dniu 24 lipca 2018 r. Grecja padła ofiarą niebezpiecznej mieszanki ekstremalnych warunków pogodowych, na którą składały się intensywne upały i silne wiatry oraz niezwykle wysuszone lasy;

C.  mając na uwadze, że w pożarach lasów płonie corocznie w UE średnio pół miliona hektarów lasów i innych obszarów naturalnych; mając na uwadze, że choć ta wielkość ulega corocznie znacznym wahaniom, 85 % spalonego areału w Europie przypada corocznie na pięć krajów śródziemnomorskich UE (Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy i Grecja);

D.  mając na uwadze, że w 2017 r. ponad 200 osób zginęło w wyniku klęsk żywiołowych w Europie, milion hektarów lasu uległo zniszczeniu, a Unijny Mechanizm Ochrony Ludności uruchomiono 17 razy w związku z nadzwyczajnymi pożarami lasów w Europie;

E.  mając na uwadze, że polityka oszczędnościowa realizowana w Grecji spowodowała niedofinansowanie greckiego mechanizmu ochrony ludności i poważnie osłabiła jego zdolność do skutecznego reagowania na nagłe sytuacje;

F.  mając na uwadze, że tragedia, która wydarzyła się w Attyce Wschodniej, świadczy o konieczności wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania ludności i podróżnych o nadciągającej lub prawdopodobnej katastrofie lub klęsce, o ile chcemy uniknąć cierpień i ofiar śmiertelnych lub zredukować ich liczbę; mając na uwadze, że żaden z kolejnych następujących po sobie rządów greckich nie unowocześnił służb obsługi europejskiego numeru alarmowego 112, tak by umożliwić lokalnym władzom wczesne ostrzeganie ludności i podróżnych – za pomocą alertów skierowanych do osób przebywających na konkretnym obszarze – przed nadciągającą katastrofą lub w nagłej sytuacji;

G.  mając na uwadze, że struktura instytucjonalna ochrony ludności w Grecji padła ofiarą fragmentacji przepisów, biurokracji, braku gotowości operacyjnej i chaosu organizacyjnego;

H.  mając na uwadze, że Grecja jest jedynym państwem europejskim bez katastru krajowego; mając na uwadze, że brak kompletnego katastru gruntowego oraz szczegółowych map i ewidencji gruntów leśnych stanowi lukę prawną wykorzystywaną często przez pozbawionych skrupułów deweloperów, którzy budują na terenach wcześniej podpalanych i następnie oczyszczanych;

I.  mając na uwadze, że według Greckiej Izby Technicznej w Mati zbudowano bez pozwolenia setki obiektów, a w skali całego kraju takich obiektów są setki tysięcy; mając na uwadze, że rząd grecki ogłosił, że priorytetowym przygotowywanym obecnie planem jest wyburzenie 3200 postawionych bez pozwolenia budynków i obiektów oraz że rozpoczęto już nie podlegające apelacji procedury wyburzania pod kierunkiem zdecentralizowanej administracji;

J.  mając na uwadze, że bezprecedensowe w swej skali zniszczenia spowodowane przez pożary lasów w Attyce Wschodniej i Zachodniej stwarzają zagrożenie powodziowe na tych obszarach;

K.  mając na uwadze, że w reakcji na złożony przez rząd Grecji wniosek o pomoc międzynarodową Komisja uruchomiła w dniu 24 lipca 2018 r. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności;

L.  mając na uwadze, że premier Grecji wziął na siebie odpowiedzialność polityczną za pożary i reakcję władz greckich; mając na uwadze, że w dniu 25 lipca 2018 r. rząd grecki ogłosił pakiet środków, które mają złagodzić skutki tragedii i pokryć straty materialne; mając na uwadze, że toczy się postępowanie sądowe w sprawie możliwego zaniedbania obowiązków przez urzędników państwowych i w sprawie przyczyn katastrofalnych pożarów w Attyce;

1.  wyraża głęboki żal i solidaryzuje się z rodzinami osób, które zginęły, oraz z ludnością zamieszkującą dotknięte klęską obszary; składa hołd poświęceniu strażaków, straży przybrzeżnej, ochotników i osób, które narażały życie, aby ugasić pożary i ratować ludzi;

2.  wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą klęsk żywiołowych, które zdaniem ekspertów można uznać przede wszystkim za konsekwencję zmian klimatycznych powodujących coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe, nietrwałości budynków lub faktu budowania ich nielegalnie i rosnącej podatności lasów na zagrożenia z powodu złego gospodarowania zasobami naturalnymi i niezrównoważonych decyzji dotyczących użytkowania gruntów; wzywa Komisję i Radę, aby adekwatnie do celu wyznaczonego w strategii „Europa 2020” i zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi walczyły ze zmianą klimatu i zwiększyły środki budżetowe na działania związane ze zmianą klimatu;

3.  z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

4.  z zadowoleniem przyjmuje solidarność okazaną Grecji przez państwa członkowskie i państwa trzecie podczas katastrofalnych pożarów, w postaci wsparcia powietrznego, sprzętu gaśniczego, pracowników służby zdrowia i innego personelu oraz wiedzy eksperckiej;

5.  wzywa rząd grecki do niezwłocznego unowocześnienia usług europejskiego numeru alarmowego 112 przez uzupełnienie ich o system wczesnego ostrzegania ludności i podróżnych przebywających na zagrożonym obszarze;

6.  głęboko ubolewa nad negatywnym wpływem środków oszczędnościowych na zdolności operacyjne Grecji w zakresie ochrony ludności;

7.  wzywa władze greckie do przeznaczenia odpowiednich funduszy na grecki system ochrony ludności, aby zapewnić optymalną gotowość operacyjną; apeluje o nieuwzględnianie wydatków na mechanizmy ochrony ludności przy obliczaniu deficytu budżetowego;

8.  jest zaniepokojony faktem, że Grecja pozostaje jedynym państwem, które nie utworzyło powszechnego systemu katastralnego i ewidencji gruntów leśnych; stwierdza, że poczyniono pewne postępy w tej dziedzinie, i wzywa rząd grecki do niezwłocznego uzupełnienia ksiąg katastralnych i ewidencji gruntów leśnych;

9.  apeluje o natychmiastowe przyznanie zadośćuczynienia poszkodowanym obywatelom, wypłacenie odszkodowań za poniesione straty materialne oraz o rekompensowanie kosztów środowiskowych bez zbędnej biurokracji; odnotowuje fakt, że rząd grecki uruchomił specjalny plan rozwoju w celu likwidowania skutków klęsk żywiołowych i przywrócenia zniszczonych obszarów do stanu poprzedniego;

10.  podkreśla, że priorytetowe znaczenie ma modernizacja, racjonalizacja i uproszczenie strategii reagowania na klęski żywiołowe w Grecji;

11.  wzywa Komisję do uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej;

12.  wzywa Komisję do dopilnowania, by wszystkie instrumenty dostępne w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych rzeczywiście wykorzystano na działania prewencyjne, a także na odbudowę i naprawę infrastruktury oraz na wszelkie inne konieczne interwencje, w ścisłej współpracy z greckimi organami krajowymi i regionalnymi;

13.  wzywa Parlament, Radę i Komisję do przyspieszenia negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie nowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, przy uwzględnieniu skali zniszczeń, jakie odnotowano tego lata w Grecji i innych państwach członkowskich;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz organom regionalnym i lokalnym na obszarach dotkniętych klęskami.

 

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności