Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0394/2018

Внесени текстове :

B8-0394/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 486kWORD 57k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))


Мария Спираки, Манолис Кефалоянис, Елисавет Воземберг-Вриониди, Георгиос Кирцос, Ламберт ван Нистелрой, Теодорос Загоракис, Елизабета Гардини от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 6 и 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид, inter alia, своите резолюции от 28 април 2015 г. относно „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство(1), от 16 септември 2009 г. относно горските пожари през лятото на 2009 г.(2), от 19 юни 2008 г. относно повишаването на способността на Европейския съюз за реагиране при бедствия(3), от 4 септември 2007 г. относно природните бедствия(4), от 7 септември 2006 г. относно горските пожари и наводненията(5), от 14 април 2005 г. относно сушата в Португалия(6), от 12 май 2005 г. относно сушата в Испания(7) и от 8 септември 2005 г. относно природните бедствия (пожари и наводнения) в Европа(8), както и своите резолюции от 18 май 2006 г. относно природните бедствия (горски пожари, суша и наводнения) – селскостопански въпроси(9), относно природните бедствия (пожари, суша и наводнения) – аспекти на регионалното развитие(10) и природните бедствия (пожари, суши и наводнения) – аспекти на околната среда(11),

–  като взе предвид Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза(12),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(13),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че това лято опустошителните горски пожари засегнаха Мати, област Атика, причинявайки многобройни жертви, включително над сто смъртни случая;

Б.  като има предвид, че въпросните пожарите разрушиха къщи, нанесоха сериозни щети на местната и регионалната инфраструктура и засегнаха икономически дейности, по-специално дейностите на средните предприятия, селското стопанство и потенциала на отраслите на туризма и туристическото настаняване;

В.  като има предвид, че сушата и продължаващите пожари ускоряват процеса на опустиняване на големи райони в Южна Европа, като сериозно вредят на качеството на живот на засегнатото население и засягат селското стопанство, животновъдството и горското стопанство,

Г.  като има предвид, че през идните десетилетия, независимо от глобалните усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата, има вероятност да се увеличи глобалната температура, което би имало особено неблагоприятни последици за Южна Европа, за която се предвижда да бъде извънредно уязвим регион по отношение на изменението на климата и която вече претърпя горски пожари с безпрецедентна величина като пряк резултат от екстремните горещини;

Д.  като има предвид, че честотата, тежестта, сложността и въздействието на природните и причинените от човека бедствия в цяла Европа се увеличиха бързо през последните години, което доведе до смъртни случаи и загуба на имущество, които имат катастрофално въздействие в краткосрочен и дългосрочен план върху икономиката на засегнатите региони, включително изчерпването на природното и културното наследство, разрушаването на икономическата и социалната инфраструктура и увреждането на околната среда (в случая на горски пожари – загуба на природни местообитания и биологично разнообразие, влошаване на микроклимата и увеличаване на емисиите на парникови газове);

Е.  като има предвид, че тези природни бедствия увреждащи икономически и социални последици за местните и регионалните икономики както в сектори като туризма, така и по отношение на производствената дейност като цяло;

Ж.  като има предвид, че предотвратяването е от особено значение, когато става въпрос за защита от природни, технологични и екологични бедствия;

З.  като има предвид, че явлението на горските пожари също се влошава вследствие на нарастващото изоставяне на селските райони и на техните традиционни дейности, недостатъчното поддържане на горите, наличието на обширни гори, състоящи се от един вид дървесни видове, засаждането на неподходящи сортове дървета, липсата на правилна политика за превенция и недостатъчно строгите санкции в случай на пожари, започнати умишлено, наред с неправилното прилагане на закони, забраняващи незаконното строителство и гарантиращи повторно залесяване;

И.  като има предвид, че някои държави членки все още не разполагат с пълен имотен регистър и точен регистър на горите и карти, което, наред с неправилното прилагане на законите, забраняващи незаконното строителство в изгорелите области, създава вакуум, който води до промени в земеползването и прекласифициране на залесената земя за дейности като строителство;

Й.  като има предвид, че Механизмът на Общността за гражданска защита и впоследствие Механизмът за гражданска защита на Съюза бяха многократно активирани през последните години;

К.  като има предвид, че природните бедствия, като например все по-честите горски пожари в Южна Европа, могат да имат и трансгранично измерение поради скоростта, с която могат да се разпространят от първоначалния си източник, и способността им да променят посоката си неочаквано, което означава, че изискват гъвкави, бързи, координирани и многостранни усилия за реагиране; като има предвид, че такива бедствия могат да причинят големи вреди на имуществото, човешкия живот, икономическите дейности и регионалната околна среда;

Л.  като има предвид, че Парламентът внесе последователно резолюции от 1995 г. насам, в които спешно се призовава за различни инициативи на Европейския съюз за борба с горските пожари в Южна Европа;

М.  като има предвид, че на 31 май 2018 г. Парламентът прие предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза;

1.  изразява своето съчувствие и дълбока солидарност с близките на загиналите и с жителите на засегнатите райони и отдава почит на пожарникарите, войниците, професионалистите и доброволците, които работиха неуморно и безстрашно, за да гасят пожари, да спасят хора и да ограничават вредите от природните бедствия през това лято;

2.  призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да даде възможност за бързо и ефективно предоставяне на финансиране, включително преразпределяне на съществуващите европейски структурни и инвестиционни фондове, с цел справяне с вредите и подкрепа на жертвите;

3.  призовава Комисията да гарантира, че всички налични инструменти за сближаване и регионални средства се използват ефективно за превантивни дейности, както и за териториални дейности за сигурност, реконструкция и възстановяване, както и за всички други необходими действия в пълно сътрудничество с гръцките национални и регионални органи;

4.  призовава Комисията да демонстрира гъвкавост в контекста на тази извънредна и тежка ситуация, като се има предвид, че Гърция е единствената държава членка с постоянно намаляващ БВП;

5.  настоятелно призовава Комисията да подкрепи възстановяването на регионите, претърпели сериозни вреди, да възстановят естествените местообитания в засегнатите области, да възобновят създаването на работни места и да предприемат подходящи мерки за обезщетяване на социалните разходи, присъщи на загубата на работни места и на други източници на доходи;

6.  изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че толкова много и такива тежки загуби бяха понесени и в някои други държави членки, засегнати наскоро от пожари от подобен мащаб; счита, че е необходимо вследствие на това да се проучи адекватността на мерките за превенция и готовност, за да се гарантира, че се извличат необходимите поуки с оглед на предотвратяването и ограничаването на опустошителните последици от подобни бедствия в държавите членки в бъдеще;

7.  изразява съжаление поради факта, че такъв голям брой от горските пожари са явно започнати в резултат на палежи, и изразява загриженост особено поради факта, че престъпни деяния от този вид стават все по-често причина за горските пожари в Европа; поради това призовава държавите членки да засилят и да налагат наказателните санкции за престъпни деяния, които причиняват вреди върху околната среда, и по-специално за деянията, предизвикващи горски пожари, и счита, че бързото и ефективно разследване с цел установяване на отговорността за вредите, последвано от пропорционално наказание, би възпряло непредпазливото или умишленото престъпно поведение;

8.  призовава за по-ефикасни методи за ранно откриване на горските пожари и за по-добро прехвърляне на експертен опит във връзка с мерките за справяне с пожарите сред държавите членки и настоятелно призовава Комисията да подобри обмена на опит между регионите и държавите членки;

9.  отбелязва солидарността, показана от Европейския съюз, неговите държави членки и други страни при подпомагане на засегнатите региони по време на горски пожари посредством предоставянето на самолети, пожарникарско оборудване и експертни познания, както и достойната за похвала помощ, оказана на компетентните органи и на спасителните екипи;

10.  подчертава необходимостта от ускоряване на процедурата за достъп до фондовете на ЕС за възстановяване на селскостопански земи след пожари и за предоставяне на по-голяма финансова помощ за изграждането на съоръжения за защита от пожари; подчертава фаталните последици от горските пожари по отношение на животните и добитъка;

11.  счита, че е от съществено значение да се вземат предвид структурните проблеми на селските райони (демографски спад, изоставяне на земеделска земя, обезлесяване);

12.  призовава Комисията да постигне напредък в разработването на информационни и образователни кампании за мерките за превенция, договорени с държавите членки, с цел намаляване на рисковете и последствията от природни бедствия, особено в областите с най-висок риск, като обществеността бъде осведомена за необходимостта от грижа за околната среда и от опазване на природните ресурси; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки, включително мерки за повишаване на обществената осведоменост, в подкрепа на по-устойчиво използване на водите, почвите и биологичните ресурси, както и по-добро управление на отпадъците, липсата на което често е причината за пожарите;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите, на правителствата на държавите членки и на регионалните органи в районите, засегнати от пожарите.

 

(1)

ОВ С 346, 21.9.2016 г., стр. 17.

(2)

OВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 15.

(4)

OВ C 187 E, 24.7.2008 г., стр. 55.

(5)

ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 240.

(6)

OВ C 33 E, 9.2.2006 г., стр. 599.

(7)

OВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 414.

(8)

OВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 322.

(9)

OВ C 297 E, 7.12.2006 г., стр. 363.

(10)

OВ C 297 E, 7.12.2006 г., стр. 369.

(11)

OВ C 297 E, 7.12.2006 г., стр. 375.

(12)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924.

(13)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност