Διαδικασία : 2018/2847(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0394/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0394/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2018 - 10.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0350

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 481kWORD 57k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την απάντηση της ΕΕ (2018/2847(RSP))


Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Γεώργιος Κύρτσος, Lambert van Nistelrooij, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 στο Μάτι Αττικής και την απάντηση της ΕΕ (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ψηφίσματά του της 28ης Απριλίου 2015 σχετικά με «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα»(1), της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009(2), της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών(3), της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές(4), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες(5), της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία(6), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία(7), και της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη(8), και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – γεωργικές πτυχές(9), σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης(10), και σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) – περιβαλλοντικές πτυχές(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτό το καλοκαίρι, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές έπληξαν το Μάτι Αττικής, προκαλώντας πολυάριθμα θύματα, μεταξύ των οποίων πάνω από 100 νεκροί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω πυρκαγιές κατέστρεψαν σπίτια, έπληξαν σοβαρά τις τοπικές και περιφερειακές υποδομές και επηρέασαν τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως εκείνες που αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη γεωργία και τις δυνατότητες του τουριστικού και του ξενοδοχειακού τομέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία και οι συνεχείς πυρκαγιές επιταχύνουν τη διαδικασία απερήμωσης μεγάλων περιοχών της Νότιας Ευρώπης, βλάπτοντας σοβαρά την ποιότητα ζωής των οικείων πληθυσμών και επηρεάζοντας τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασική κληρονομιά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις επόμενες δεκαετίες, ανεξάρτητα από τις παγκόσμιες προσπάθειες μετριασμού, είναι πιθανό να υπάρξει αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τη Νότια Ευρώπη, η οποία προβλέπεται ότι θα είναι μια εξαιρετικά ευάλωτη περιοχή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και η οποία ήδη έχει πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές πρωτοφανούς μεγέθους ως άμεσο αποτέλεσμα των ακραίων κυμάτων καύσωνα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα, η σοβαρότητα, η πολυπλοκότητα και ο αντίκτυπος των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, και με καταστροφικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομία των πληττόμενων περιοχών, μεταξύ άλλων με την υποβάθμιση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την καταστροφή των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών και την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας (στην περίπτωση των καταστροφικών πυρκαγιών, απώλεια φυσικών οικοτόπων και βιοποικιλότητας, επιδείνωση του μικροκλίματος και αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι φυσικές καταστροφές έχουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες, τόσο σε τομείς όπως ο τουρισμός όσο και από την άποψη της παραγωγικής δραστηριότητας εν γένει·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία από φυσικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές καταστροφές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών επιδεινώνεται και από τη σταδιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της, την ανεπαρκή συντήρηση των δασών, την ύπαρξη μεγάλων δασικών εκτάσεων που αποτελούνται από ένα μόνον είδος δέντρων, τη φύτευση ακατάλληλων ποικιλιών δέντρων, την ανυπαρξία κατάλληλης πολιτικής πρόληψης και τις ανεπαρκώς αυστηρές ποινές για τις περιπτώσεις εμπρησμού, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εφαρμογή των νόμων που απαγορεύουν την παράνομη δόμηση και εξασφαλίζουν την αναδάσωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μη διαθέτουν πλήρες κτηματολόγιο και κατάλληλο δασολόγιο και δασικούς χάρτες, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εφαρμογή των νόμων που απαγορεύουν την παράνομη δόμηση σε καμένες περιοχές, δημιουργεί ένα κενό που οδηγεί σε αλλαγές στη χρήση γης και στον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων και τη χρήση τους για δραστηριότητες όπως η δόμηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κοινοτικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και, στη συνέχεια, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης έχουν ενεργοποιηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές, όπως οι ολοένα και συχνότερες δασικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, ενδέχεται επίσης να έχουν διασυνοριακή διάσταση εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξαπλωθούν από την αρχική πηγή τους και της ικανότητάς τους να αλλάζουν απροσδόκητα κατεύθυνση, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται ευέλικτες, άμεσες, συντονισμένες και πολύπλευρες προσπάθειες απόκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω καταστροφές μπορούν να προξενήσουν τεράστιες ζημιές σε περιουσίες, ανθρώπινες ζωές, οικονομικές δραστηριότητες και το περιφερειακό περιβάλλον·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει διαδοχικά ψηφίσματα από το 1995, με τα οποία ζητεί επειγόντως διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στη Νότια Ευρώπη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 31 Μαΐου 2018, την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης·

1.  εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αμέριστη αλληλεγγύη του στους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους και στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί, και αποτίει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, τους στρατιώτες, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές που εργάστηκαν ακαταπόνητα και θαρραλέα για την πυρόσβεση, τη διάσωση ανθρώπων και τον περιορισμό των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού·

2.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική παροχή χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων με την ανακατεύθυνση υφιστάμενων πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την αντιμετώπιση των ζημιών και την υποστήριξη των θυμάτων·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα συνοχής και κονδύλια των περιφερειακών ταμείων θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για δραστηριότητες πρόληψης, καθώς και για δραστηριότητες εδαφικής ασφάλειας, ανασυγκρότησης και αποκατάστασης και για όλες τις άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις ελληνικές εθνικές και περιφερειακές αρχές·

4.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ευελιξία υπό το πρίσμα αυτής της έκτακτης και σοβαρής κατάστασης, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος που παρουσιάζει σταθερή μείωση του ΑΕΠ·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την αποκατάσταση των περιοχών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, να συμβάλει στην αποκατάσταση των φυσικών ενδιαιτημάτων στις πληγείσες περιοχές, να επιδιώξει την τόνωση της απασχόλησης και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την αντιστάθμιση του κοινωνικού κόστους που συνδέεται με την απώλεια θέσεων εργασίας και άλλων πηγών εισοδήματος·

6.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι και ορισμένα άλλα κράτη μέλη που επλήγησαν πρόσφατα από πυρκαγιές παρόμοιου μεγέθους, υπέστησαν τόσο πολλές και σοβαρές απώλειες· θεωρεί, επομένως, αναγκαίο να εξεταστεί η επάρκεια των μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας προκειμένου να αποκομιστούν τα απαραίτητα διδάγματα, με σκοπό στο μέλλον να προληφθούν και να περιοριστούν οι ολέθριες επιπτώσεις παρόμοιων καταστροφών στα κράτη μέλη·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις δασικές πυρκαγιές φαίνεται να έχουν ξεκινήσει από εμπρησμούς, και ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη οφείλονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό σε εγκληματικές πράξεις αυτού του είδους· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενίσχυση και την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων για εγκληματικές πράξεις που βλάπτουν το περιβάλλον, ιδίως για όσες προκαλούν δασικές πυρκαγιές, και πιστεύει ότι οι άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες για τον προσδιορισμό της ευθύνης, ακολουθούμενες από ανάλογες κυρώσεις, θα αποθάρρυναν την αμέλεια και τις εσκεμμένες ενέργειες·

8.  ζητεί να εφαρμοστούν αποτελεσματικότερες μέθοδοι για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών, και να υπάρξει καλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα καταστολής πυρκαγιών, και παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών·

9.  αναγνωρίζει την αλληλεγγύη που επέδειξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες παρέχοντας βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές, με προσφορά αεροσκαφών, πυροσβεστικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, καθώς και με την αξιέπαινη στήριξη που προσέφεραν στις αρμόδιες αρχές και τις ομάδες διάσωσης·

10.  τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η διαδικασία πρόσβασης σε κονδύλια της ΕΕ για την αποκατάσταση των γεωργικών γαιών μετά τις πυρκαγιές, και να διατεθεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη αντιπυρικών ζωνών· τονίζει τις θανατηφόρες επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στα ζώα και το ζωικό κεφάλαιο·

11.  θεωρεί απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού περιβάλλοντος (δημογραφική παρακμή, εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων, αποψίλωση)·

12.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που συμφωνούνται με τα κράτη μέλη με σκοπό να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, ιδίως στις περιοχές υψηλού κινδύνου, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ανάγκη φροντίδας του περιβάλλοντος και διατήρησης των φυσικών πόρων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού, για την υποστήριξη μιας πιο βιώσιμης χρήσης των υδάτων, του εδάφους και των βιολογικών πόρων, καθώς και μιας καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων, δεδομένου ότι οι πυρκαγιές οφείλονται συχνά στην απουσία του στοιχείου αυτού·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στις περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

 

(1)

ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 17.

(2)

ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 286 E της 27.11.2009, σ. 15.

(4)

ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 55.

(5)

ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 240.

(6)

ΕΕ C 33 E της 9.2.2006, σ. 599.

(7)

ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σ. 414.

(8)

ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σ. 322.

(9)

ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 363.

(10)

ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 369.

(11)

ΕΕ C 297 E της 7.12.2006, σ. 375.

(12)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.

(13)

ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου