Menettely : 2018/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0394/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0394/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0350

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 171kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2, 6 ja 174 artiklan,

–  ottaa huomioon muun muassa 28. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta(1), 16. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman metsäpaloista kesällä 2009(2), 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamisesta(3), 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman luonnonkatastrofeista(4), 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman metsäpaloista ja tulvista(5), 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Portugalia koettelevasta kuivuudesta(6), 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman kuivuudesta Espanjassa(7), 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa(8) sekä 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselmat luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – maataloutta koskevat näkökohdat(9), luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – aluekehitysnäkökulmat(10) ja luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – ympäristönäkökohdat(11),

–  ottaa huomioon unionin pelastuspalvelumekanismista 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU(12),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(13),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Matin kaupunkia Attikan alueella Kreikassa koettelivat tänä kesänä tuhoisat maastopalot, jotka vaativat lukuisia uhreja, muun muassa yli sata kuolonuhria;

B.  ottaa huomioon, että nämä palot tuhosivat asuntoja, vahingoittivat tuhoisasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria sekä vaikuttivat taloudelliseen toimintaan ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan, maatalouteen sekä matkailu- ja majoitusalan mahdollisuuksiin;

C.  ottaa huomioon, että kuivuus ja jatkuvat maastopalot vauhdittavat aavikoitumista laajoilla alueilla Etelä-Euroopassa ja heikentävät vakavasti asianomaisen väestön elämänlaatua sekä vaikuttavat maatalouteen, karjankasvatukseen ja metsävarantoon;

D.  toteaa, että maailmanlaajuisista hillitsemistoimista huolimatta maapallon lämpötila mitä todennäköisimmin kohoaa seuraavien vuosikymmenien aikana ja että lämpötilan kohoamisen vaikutukset ovat erityisen haitalliset Etelä-Euroopassa, jonka ennustetaan olevan ilmastonmuutoksen kannalta äärimmäisen haavoittuva alue ja jossa on jo esiintynyt äärimmäisten helleaaltojen välittömänä seurauksena ennennäkemättömän laajoja maastopaloja;

E.  ottaa huomioon, että luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien esiintymistiheys, vakavuus, monitahoisuus ja vaikutukset ovat lisääntyneet viime vuosina nopeasti koko Euroopassa ja että tämä on johtanut ihmishenkien menetykseen ja omaisuusvahinkoihin, vaikuttanut lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tuhoisasti asianomaisten alueiden talouteen, myös luonnon- ja kulttuuriperintöön, ja tuhonnut taloudellista ja sosiaalista infrastruktuuria sekä vahingoittanut ympäristöä (maastopalot ovat vähentäneet luontotyyppejä ja biologista monimuotoisuutta, heikentäneet mikroilmastoa ja lisänneet kasvihuonekaasupäästöjä);

F.  ottaa huomioon, että näillä luonnonkatastrofeilla on vahingollisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia paikalliseen ja alueelliseen talouteen sekä matkailualalla että yleensä tuotantotoiminnan alalla;

G.  ottaa huomioon, että ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää pyrittäessä suojautumaan luonnonkatastrofeilta, teknologisilta katastrofeilta ja ympäristökatastrofeilta;

H.  toteaa, että metsäpaloja edistävät myös yleistyvä maaseudun autioituminen ja sen perinteisistä elinkeinoista luopuminen, puutteellinen metsänhoito, laajat metsäalueet, joilla esiintyy vain yhtä puulajia, alueelle soveltumattomien puulajikkeiden istutus, asianmukaisen ennaltaehkäisykäytännön puuttuminen sekä liian lievät seuraamukset tahallaan sytytetyistä metsäpaloista, samoin kuin laittoman rakentamisen kieltävien ja uudelleenmetsityksen takaavien lakien riittämätön täytäntöönpano;

I.  ottaa huomioon, että eräillä jäsenvaltioilla ei edelleenkään ole kattavia maarekistereitä ja asianmukaisia metsärekistereitä ja -karttoja, mikä yhdessä laittoman rakentamisen palaneille alueille kieltävän lainsäädännön riittämättömän täytäntöönpanon kanssa luo tyhjiön, joka johtaa maankäytön muutoksiin ja metsämaan uudelleenluokitteluun rakentamista ja muuta toimintaa varten;

J.  ottaa huomioon, että yhteisön pelastuspalvelumekanismia ja sittemmin unionin pelastuspalvelumekanismia on käytetty useaan otteeseen viime vuosina;

K.  toteaa, että luonnonkatastrofeilla, kuten Etelä-Euroopassa yhä yleisemmin esiintyvillä metsäpaloilla, voi olla myös rajatylittävä ulottuvuus, sillä ne voivat levitä nopeasti alkuperäisestä paikastaan ja muuttaa äkillisesti suuntaa, joten ne edellyttävät joustavia, nopeita, koordinoituja ja monenvälisiä toimia; ottaa huomioon, että tällaiset katastrofit voivat aiheuttaa laajaa vahinkoa omaisuudelle, ihmiselämälle, taloudelliselle toiminnalle ja alueen ympäristölle;

L.  toteaa antaneensa vuodesta 1995 lähtien useita päätöslauselmia, joissa on kehotettu toteuttamaan kiireellisesti erilaisia Euroopan unionin aloitteita maastopalojen torjumiseksi Etelä-Euroopassa;

M.  toteaa hyväksyneensä ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 31. toukokuuta 2018;

1.  ilmaisee osanottonsa ja syvän myötätuntonsa paloissa menehtyneiden omaisille ja palojen koettelemien alueiden asukkaille sekä osoittaa kunnioituksensa niitä palomiehiä, sotilaita, ammattilaisia ja vapaaehtoisia kohtaan, jotka ovat ponnistelleet väsymättä ja urheasti palojen sammuttamiseksi, ihmisten pelastamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi tämän kesän luonnonkatastrofeissa;

2.  kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, joiden avulla on mahdollista tarjota rahoitusta nopeasti ja tehokkaasti, myös niin, että jaetaan uudelleen nykyisiä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varoja, jotta voidaan korjata vahinkoja ja tukea uhreja;

3.  kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkia käytettävissä olevia koheesiovälineitä ja aluerahastojen varoja käytetään tehokkaasti ennaltaehkäisytoimiin ja alueellisen turvallisuuden varmistamiseen, jälleenrakentamiseen ja kunnostustoimiin sekä kaikkiin muihin tarvittaviin toimiin täydessä yhteistyössä Kreikan kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa;

4.  kehottaa komissiota toimimaan joustavasti tässä poikkeuksellisessa ja vakavassa tilanteessa, kun otetaan huomioon, että Kreikka on ainoa jäsenvaltio, jonka BKT supistuu jatkuvasti;

5.  kehottaa komissiota tukemaan vakavia vahinkoja kärsineiden alueiden jälleenrakentamista sekä luontotyyppien palauttamista tuhoja kärsineillä alueilla, pyrkimään vauhdittamaan uusien työpaikkojen syntymistä sekä toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä työpaikkojen ja muiden tulonlähteiden menetykseen liittyvien sosiaalisten kustannusten kompensoimiseksi;

6.  on syvästi pahoillaan, että myös eräissä muissa jäsenvaltioissa, joissa on hiljattain koettu vastaavan laajuisia paloja, on jouduttu kärsimään niin monia ja raskaita menetyksiä; pitää sen vuoksi välttämättömänä tutkia, ovatko ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteet riittäviä, jotta varmistetaan, että tapahtuneesta otetaan opiksi niin, että jäsenvaltioissa tapahtuvien samankaltaisten katastrofien tuhoisia vaikutuksia voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä ja rajoittaa;

7.  pitää valitettavana, että niin monet näistä metsäpaloista näyttävät saaneen alkunsa tuhopoltoista, ja on erityisen huolissaan siitä, että Euroopan metsäpalojen syynä on entistä useammin tällainen rikollinen toiminta; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita koventamaan ja langettamaan rangaistuksia ympäristörikoksista ja etenkin metsäpaloihin johtaneista rikoksista ja uskoo, että ripeä ja tehokas tutkinta vastuun selvittämiseksi ja sen jälkeen tekoon oikeassa suhteessa olevien rangaistusten langettaminen ehkäisisivät huolimatonta ja tahallista käyttäytymistä;

8.  vaatii tehokkaampia menetelmiä metsäpalojen havaitsemiseksi ajoissa sekä vaatii parantamaan palonsammutustoimia koskevan asiantuntemuksen siirtoa jäsenvaltioiden välillä ja kehottaa komissiota parantamaan kokemusten vaihtoa alueiden ja jäsenvaltioiden välillä;

9.  antaa tunnustusta solidaarisuudesta, jota EU, sen jäsenvaltiot ja muut maat ovat osoittaneet antamalla apua tuhoalueille metsäpalojen aiheuttamien hätätilanteiden aikana toimittamalla paikalle lentokoneita, palokalustoa ja asiantuntijoita, samoin kuin viranomaisille ja pelastusyksiköille annetusta kiitettävästä avusta;

10.  korostaa, että on nopeutettava menettelyä, jolla EU:n varoja saadaan käyttöön maatalousmaan kunnostamiseksi palojen jälkeen, ja lisättävä rahoitustukea palonkatkaisulinjojen kehittämiseen; korostaa metsäpalojen kohtalokkaita seurauksia karjalle ja muille eläimille;

11.  pitää tärkeänä ottaa huomioon maaseutuympäristön rakenteelliset ongelmat (väestökato, viljelymaiden hylkääminen ja metsäkato);

12.  kehottaa komissiota etenemään tiedotus- ja valistuskampanjoiden laatimisessa jäsenvaltioiden kanssa sovituista ennaltaehkäisevistä toimista, jotta vähennetään luonnonkatastrofien riskiä ja seurauksia eritoten alueilla, joilla niiden riski on suurin, huolehtimalla siitä, että suuri yleisö saadaan tietoiseksi tarpeesta pitää huolta ympäristöstä ja säilyttää luonnonvarat; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä – mukaan lukien yleistä tietoisuutta lisäävät toimenpiteet – veden, maaperän ja biologisten resurssien kestävämmän käytön ja paremman jätehuollon tukemiseksi, sillä niiden puutteellisuus on usein palojen syynä;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle, jäsenvaltioiden hallituksille sekä paloalueiden alueviranomaisille.

(1)

EUVL C 346, 21.9.2016, s. 17.

(2)

EUVL C 224 E, 19.8.2010, s. 1.

(3)

EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

(4)

EUVL C 187 E, 24.7.2008, s. 55.

(5)

EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 240.

(6)

EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 599.

(7)

EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 414.

(8)

EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 322.

(9)

EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 363.

(10)

EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 369.

(11)

EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 375.

(12)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924.

(13)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö