Procedura : 2018/2847(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0394/2018

Teksty złożone :

B8-0394/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0350

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 341kWORD 55k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie pożarów w Mati w regionie Attyka w Grecji w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pożarów w Mati w regionie Attyka w Grecji w lipcu 2018 r.: reakcja UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 2, 6 i 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoje rezolucje, w tym rezolucję z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego(1), rezolucję z dnia 16 września 2009 r. w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r.(2), rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof(3), rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie klęsk żywiołowych(4), rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie pożarów lasów oraz powodzi(5), rezolucję z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie suszy w Portugalii(6), rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie suszy w Hiszpanii(7), rezolucję z dnia 8 września 2005 r. w sprawie katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie(8) oraz swoje rezolucje z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych (pożary lasów, susze i powodzie) – aspekty związane z rolnictwem(9), w sprawie klęsk żywiołowych (pożary lasów, susze i powodzie) – aspekty związane z rozwojem regionalnym(10) oraz w sprawie klęsk żywiołowych (pożary lasów, susze i powodzie) – aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego(11),

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności(12),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(13),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że latem tego roku miasto Mati w greckim regionie Attyki nawiedziły niszczycielskie pożary lasów, powodując wiele ofiar, w tym ponad sto ofiar śmiertelnych;

B.  mając na uwadze, że pożary te zniszczyły domy, spowodowały poważne straty w infrastrukturze lokalnej i regionalnej oraz utrudniły prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz w rolnictwie, a także osłabiły potencjał sektora turystyki i hotelarstwa;

C.  mając na uwadze, że susze i długotrwałe pożary przyspieszają proces pustynnienia rozległych obszarów południowej Europy, co ma poważny negatywny wpływ na jakość życia tamtejszej ludności, a także na rolnictwo, hodowlę i dziedzictwo leśne;

D.  mając na uwadze, że w nadchodzących dziesięcioleciach, niezależnie od naszych globalnych wysiłków na rzecz łagodzenia tego zjawiska, prawdopodobnie nastąpi wzrost temperatury na świecie, ze szczególnie negatywnymi skutkami na południu Europy, która według przewidywań stanie się regionem wyjątkowo podatnym na zmianę klimatu i która już doświadczyła gwałtownych pożarów na niespotykaną skalę bezpośrednio związanych falami ekstremalnych upałów;

E.  mając na uwadze fakt, że częstotliwość występowania, dotkliwość i złożoność klęsk żywiołowych i katastrof antropogenicznych oraz skutki ich występowania w Europie gwałtownie przybrały na sile na przestrzeni ostatnich lat, powodując utratę istnień ludzkich i mienia oraz katastrofalne krótko- i długoterminowe skutki dla gospodarki dotkniętych regionów, w tym zubożenie dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, zniszczenie infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz poważne szkody dla środowiska naturalnego (w przypadku gwałtownych pożarów utrata siedlisk naturalnych i różnorodności biologicznej, pogorszenie się mikroklimatu oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych);

F.  mając na uwadze szkodliwe gospodarcze i społeczne skutki klęsk żywiołowych dla gospodarki lokalnej i regionalnej w sektorach takich jak turystyka oraz ogólnie w zakresie działalności produkcyjnej;

G.  mając na uwadze, że działania prewencyjne są szczególnie ważne dla ochrony przed katastrofami naturalnymi, technologicznymi i środowiskowymi;

H.  mając na uwadze, że pożary lasów są zjawiskiem spotęgowanym również postępującym wyludnianiem się wsi i porzucaniem tradycyjnej działalności wiejskiej, niewłaściwą ochroną lasów, istnieniem dużych połaci terenów leśnych, na których występuje tylko jeden gatunek drzew, sadzeniem nieodpowiednich odmian drzew, brakiem właściwej polityki prewencyjnej oraz niewystarczająco surowymi karami za umyślne podpalenie, a także niewłaściwym stosowaniem przepisów zakazujących nielegalnej działalności budowlanej i przewidujących ponowne zalesianie;

I.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich nadal brak jest pełnej ewidencji gruntów i właściwego rejestru i map obszarów leśnych, co – wraz z niewłaściwym wdrażaniem przepisów zabraniających nielegalnej budowy na spalonych terenach – stanowi lukę prowadzącą do zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz przekwalifikowania obszarów zalesionych na tereny pod działalność taką jak budownictwo;

J.  mając na uwadze, że w ostatnich latach wielokrotnie uruchamiano Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności, a następnie Unijny Mechanizm Ochrony Ludności;

K.  mając na uwadze, że klęski żywiołowe, takie jak coraz częstsze pożary lasów na południu Europy, mogą mieć także wymiar transgraniczny z uwagi na szybkość, z jaką się rozprzestrzeniają z miejsca ich wystąpienia, oraz z powodu nieoczekiwanych zmian ich kierunku, co oznacza, że wymagają podjęcia elastycznych, szybkich, skoordynowanych i wielostronnych działań; mając na uwadze, że takie klęski żywiołowe mogą spowodować ogromne szkody dla mienia, życia ludzkiego, działalności gospodarczej i środowiska danego regionu;

L.  mając na uwadze, że Parlament od 1995 r. przedstawiał kolejne rezolucje wzywające Unię Europejską do pilnego podjęcia różnorodnych inicjatyw w celu przeciwdziałania pożarom lasów na południu Europy;

M.  mając na uwadze, że dnia 31 maja 2018 r. Parlament przyjął wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

1.  kieruje wyrazy współczucia i głębokiej solidarności do rodzin osób, które straciły życie, i mieszkańców obszarów dotkniętych pożarami, jak również wyraża uznanie pod adresem strażaków i żołnierzy, zawodowców i ochotników, za ich niestrudzoną i odważną pracę przy gaszeniu pożarów, ratowaniu ludzi i ograniczaniu szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, które wystąpiły tego lata;

2.  wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków umożliwiających szybkie i skuteczne udostępnienie środków finansowych, w tym do realokacji dostępnych środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu naprawienia szkód i wsparcia ofiar;

3.  zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by wszystkie instrumenty dostępne w Funduszu Spójności i funduszach regionalnych zostały skutecznie wykorzystane na działania prewencyjne oraz na zapewnianie bezpieczeństwa terytorialnego, na działania w zakresie odbudowy i przywrócenia do stanu użytkowania oraz na wszelkie inne konieczne interwencje, w pełnej współpracy z greckimi organami krajowymi i regionalnymi;

4.  apeluje do Komisji, by w obliczu tej nadzwyczajnej i poważnej sytuacji wykazała się elastycznością, biorąc pod uwagę, że Grecja jest jedynym państwem członkowskim, którego PKB stale się zmniejsza;

5.  wzywa Komisję do wsparcia odbudowy regionów, które poważnie ucierpiały, do odtworzenia naturalnych siedlisk na dotkniętych obszarach, dążenia do przywrócenia dynamiki tworzenia miejsc pracy oraz do podjęcia odpowiednich działań w celu zrekompensowania kosztów społecznych związanych z utratą pracy i innych źródeł dochodu;

6.  wyraża głębokie ubolewanie w związku z faktem, że niektóre inne państwa członkowskie również poniosły niedawno tak wiele poważnych strat w wyniku pożarów o podobnej skali; uważa, że w związku z tym konieczne jest zbadanie adekwatności środków prewencyjnych i gotowości, aby zadbać o to, by wyciągnięto niezbędne wnioski w celu zapobieżenia w przyszłości katastrofalnym skutkom podobnych klęsk i ograniczenia ich w państwach członkowskich;

7.  ubolewa nad faktem, że tak wiele pożarów lasów było prawdopodobnie skutkiem podpalenia, oraz wyraża szczególne zaniepokojenie faktem, że przyczyną pożarów lasów w Europie są coraz częściej czyny przestępcze tego rodzaju; wzywa zatem państwa członkowskie do zaostrzenia kar za przestępstwa szkodzące środowisku, a zwłaszcza za akty podpalania lasów, i uważa, że szybkie i sprawne dochodzenia w celu ustalania odpowiedzialności, wraz z następującą po nich proporcjonalną do czynu karą, zniechęci do lekceważących i umyślnych zachowań;

8.  apeluje o skuteczniejsze metody wczesnego wykrywania pożarów lasów oraz sprawniejszą wymianę wiedzy między państwami członkowskimi na temat działań wspomagających gaszenie pożarów, a także wzywa Komisję do poprawy wymiany doświadczeń pomiędzy regionami i państwami członkowskimi;

9.  docenia solidarność, jaką Unia Europejska, jej państwa członkowskie oraz inne państwa okazały podczas pożarów lasów, niosąc regionom potrzebującym pomoc w postaci floty powietrznej, sprzętu gaśniczego oraz wiedzy specjalistycznej, jak również udzielając godnego pochwały wsparcia odpowiednim władzom i ekipom ratowniczym;

10.  podkreśla, że należy przyspieszyć procedurę pozyskiwania środków z funduszy UE z przeznaczeniem na uzdatnianie gruntów rolnych po pożarach oraz udostępnić dodatkowe środki pomocy finansowej na tworzenie pasów przeciwpożarowych; podkreśla zgubne skutki pożarów lasów dla zwierząt i inwentarza żywego;

11.  uważa, że należy wziąć pod uwagę problemy strukturalne występujące w środowisku wiejskim (spadek demograficzny, porzucanie gruntów rolnych i wylesianie);

12.  wzywa Komisję, by dokonała postępów w opracowywaniu kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat działań prewencyjnych uzgodnionych z państwami członkowskimi w celu zmniejszenia zagrożenia klęskami żywiołowymi i ich konsekwencji, zwłaszcza na obszarach najwyższego ryzyka, przez uświadamianie ogółowi społeczeństwa konieczności dbania o środowisko i ochrony naturalnych zasobów; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań – również tych o charakterze informacyjnym – na rzecz bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych, gleby i zasobów biologicznych, a także lepszego gospodarowania odpadami, którego brak jest częstą przyczyną pożarów;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Komitetowi Regionów, rządom państw członkowskich oraz władzom regionalnym obszarów dotkniętych pożarami.

 

(1)

Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 17.

(2)

Dz.U. C 224 E z 19.8.2010, s. 1.

(3)

Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 15.

(4)

Dz.U. C 187 E z 24.7.2008, s. 55.

(5)

Dz.U. C 305 E z 14.12.2006, s. 240.

(6)

Dz.U. C 33 E z 9.2.2006, s. 599.

(7)

Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 414.

(8)

Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, str. 322.

(9)

Dz.U. C 297 E, z 7.12.2006, s. 363.

(10)

Dz.U. C 297 E, z 7.12.2006, s. 369.

(11)

Dz.U. C 297 E, z 7.12.2006, s. 375.

(12)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.

(13)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności