Procedură : 2018/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0394/2018

Texte depuse :

B8-0394/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0350

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 410kWORD 56k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 6 și 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere, printre altele, rezoluția sa din 28 aprilie 2015 referitoare la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier”(1), din 16 septembrie 2009 referitoare la incendiile forestiere din vara anului 2009(2), din 19 iunie 2008 referitoare la consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe(3), din 4 septembrie 2007 referitoare la dezastrele naturale(4), din 7 septembrie 2006 referitoare la incendiile forestiere și la inundații(5), din 14 aprilie 2005 referitoare la seceta din Portugalia(6), din 12 mai 2005 referitoare la seceta din Spania(7), și din 8 septembrie 2005 referitoare la dezastrele naturale (incendii și inundații) din Europa(8), precum și rezoluțiile sale din 18 mai 2006 referitoare la dezastrele naturale (incendii forestiere, secetă și inundații) - aspecte legate de agricultură(9), referitoare la dezastrele naturale (incendii, secetă și inundații) - aspecte legate de dezvoltarea regională(10), și referitoare la dezastrele naturale (incendii, secetă și inundații) - aspecte legate de mediu(11),

–  având în vedere Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii(12),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(13),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât localitatea Mati, din regiunea Attica, Grecia, a fost afectată vara aceasta de incendii forestiere devastatoare, care au provocat numeroase victime, printre care peste o sută de morți;

B.  întrucât incendiile respective au distrus case, au deteriorat grav infrastructura locală și regională și au dăunat activității economice, în special în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, în agricultură și, de asemenea, au afectat potențialul turismului și al sectorului hotelier;

C.  întrucât seceta și incendiile persistente accelerează procesul de deșertificare a unor regiuni întinse din sudul Europei, deteriorând puternic calitatea vieții populațiilor implicate și afectând agricultura, creșterea animalelor și patrimoniul forestier;

D.  întrucât, în ciuda eforturilor noastre globale de atenuare, în următoarele decenii se va produce, probabil, o creștere a temperaturii globale, cu efecte deosebit de grave pentru sudul Europei, o regiune care este, conform previziunilor, extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și care a fost deja afectată de incendii forestiere de o amploare fără precedent, provocate în mod direct de valurile de căldură extreme;

E.  întrucât frecvența, gravitatea, complexitatea și impactul dezastrelor naturale și antropice în întreaga Europă au crescut cu rapiditate în ultimii ani, provocând pierderi de vieți omenești și pierderi materiale, cu efecte catastrofale pe termen scurt și lung asupra economiei regiunilor afectate, inclusiv distrugerea patrimoniului natural și cultural, a infrastructurii economice și sociale și efecte nocive asupra mediului (în cazul incendiilor de vegetație, urmările includ pierderea de habitate naturale și de biodiversitate, deteriorarea microclimatului și creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră);

F.  întrucât aceste dezastre naturale au consecințe economice și sociale nocive pentru economiile locale și regionale, atât în sectoare ca turismul, cât și în ceea ce privește activitatea de producție în general;

G.  întrucât prevenirea are o importanță deosebită în ceea ce privește protecția împotriva catastrofelor naturale, tehnologice și ecologice;

H.  întrucât fenomenul incendiilor forestiere este agravat, de asemenea, de părăsirea treptată a zonelor rurale și renunțarea la activitățile rurale tradiționale, de întreținerea necorespunzătoare a domeniului silvic, de existența unor mari suprafețe de pădure cu o singură specie de arbori, de plantarea unor varietăți de arbori necorespunzătoare, de absența unei politici adecvate de prevenire și de sancțiuni insuficient de severe pentru cazurile de incendii provocate deliberat, precum și de aplicarea neadecvată a legislației care interzice construcțiile ilegale și prevede reîmpădurirea;

I.  întrucât unele state membre încă nu au un registru cadastral complet și nici un registru și hărți forestiere adecvate, care împreună cu implementarea necorespunzătoare a legislației care interzice construcțiile ilegale pe terenurile incendiate, constituie un vid ce conduce la schimbarea destinației terenurilor și reclasificarea terenurilor forestiere în terenuri eligibile pentru alte activități, cum ar fi construcțiile;

J.  întrucât mecanismul comunitar pentru protecția civilă și, ulterior, mecanismul de protecție civilă al Uniunii a fost activat în mod repetat în ultimii ani;

K.  întrucât dezastrele naturale, precum incendiile din ce în ce mai frecvente din sudul Europei, ar putea să aibă, de asemenea, o dimensiune transfrontalieră din cauza vitezei cu care se pot răspândi de la sursa originală și a abilității lor de a-și schimba direcția în mod neașteptat, necesitând astfel eforturi de răspuns flexibile, rapide, coordonate și multilaterale; întrucât asemenea dezastre pot provoca mari pagube materiale, pierderi de vieți omenești, pot dăuna activităților economice și mediului regional;

L.  întrucât, începând cu 1995, Parlamentul a prezentat rezoluții succesive, solicitând diferite inițiative ale Uniunii Europene privind combaterea incendiilor de vegetație din sudul Europei;

M.  întrucât Parlamentul a adoptat propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii la 31 mai 2018;

1.  exprimă condoleanțe și își declară solidaritatea profundă cu rudele celor care și-au pierdut viața, precum și cu locuitorii din zonele afectate, și aduce un omagiu pompierilor și soldaților profesioniști și voluntari care au lucrat fără încetare și plini de curaj pentru a stinge incendiile, pentru a salva oameni și pentru a reduce daunele provocate de dezastrele naturale din această vară;

2.  invită Comisia să ia toate măsurile necesare pentru a permite acordarea rapidă și eficace de finanțare, inclusiv prin realocarea fondurilor structurale și de investiții europene, pentru a repara pagubele și a sprijini victimele;

3.  solicită Comisiei să asigure faptul că toate instrumentele de coeziune și fondurile regionale disponibile sunt utilizate în mod eficace pentru activități de prevenire și, de asemenea, pentru siguranța teritorială, pentru activitățile de reconstrucție și reabilitare și pentru toate celelalte măsuri de intervenție necesare, în cooperare deplină cu autoritățile naționale și regionale elene;

4.  invită Comisia să dea dovadă de flexibilitate, în această situație gravă, ieșită din comun, dat fiind că Grecia este singurul stat membru al cărui PIB scade constant;

5.  îndeamnă Comisia să sprijine reabilitarea regiunilor care au suferit pagube majore, să restabilească habitatele naturale din zonele afectate, să facă eforturi de relansare a creării de locuri de muncă și să ia măsurile adecvate pentru a compensa costurile sociale inerente pierderii locurilor de muncă și a altor surse de venit;

6.  regretă profund faptul că și alte state membre au suferit numeroase pierderi majore, fiind afectate recent de incendii de o amploare similară; în consecință, consideră că este necesar să se examineze gradul de adecvare al măsurilor de prevenire și de pregătire pentru a se asigura că sunt trase învățămintele necesare, în vederea prevenirii și limitării efectelor devastatoare pe care le pot avea dezastre similare în statele membre în viitor;

7.  deploră faptul că multe dintre aceste incendii forestiere par a fi provocate de acțiuni de incendiere premeditată și își exprimă îngrijorarea, în special, în legătură cu faptul că tot mai multe dintre incendiile forestiere din Europa sunt provocate de astfel de acte criminale; solicită, prin urmare, statelor membre să înăsprească și să aplice efectiv pedepsele penale pentru actele criminale care distrug mediul înconjurător și, în special, celor care provoacă incendii forestiere și consideră că desfășurarea unei anchete prompte și eficiente, privind stabilirea răspunderii, urmată de sancțiuni proporționale, ar descuraja comportamentele neglijente și premeditate;

8.  solicită metode mai eficiente de detectare timpurie a incendiilor forestiere și îmbunătățirea transferului de expertiză între statele membre în ceea ce privește măsurile de suprimare a incendiilor, și îndeamnă Comisia să îmbunătățească schimbul de experiență între regiuni și între statele membre;

9.  recunoaște solidaritatea demonstrată de Uniunea Europeană, de statele sale membre și de alte țări în acordarea de asistență de urgență regiunilor afectate de incendii forestiere, prin punerea la dispoziție de aeronave, echipamente de stingere a incendiilor și expertiză în domeniu, cât și prin asistența considerabilă oferită autorităților responsabile și serviciilor de salvare;

10.  subliniază necesitatea accelerării procedurii de accesare a fondurilor UE pentru redresarea terenurilor agricole în urma incendiilor și pentru a asigura disponibilitatea unui ajutor financiar mai mare în scopul dezvoltării unor sisteme de protecție împotriva incendiilor; subliniază efectele fatale ale incendiilor forestiere asupra animalelor și a șeptelului;

11.  consideră că este esențial să se ia în considerare problemele structurale ale mediului rural (declinul demografic, abandonarea terenurilor agricole, despădurirea);

12.  invită Comisia să facă pași înainte în crearea unor campanii de informare și educare privind măsurile de prevenire stabilite împreună cu statele membre, în vederea reducerii riscului de dezastre naturale și a consecințelor acestora, în special în zonele cu gradul de risc cel mai ridicat, sensibilizând publicul cu privire la necesitatea de a proteja mediul și de a conserva resursele naturale; îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului, pentru a sprijini o utilizare mai sustenabilă a apei, a solurilor și a resurselor biologice, precum și o mai bună gestionare a deșeurilor, multe incendii fiind provocate de faptul că aceasta este deficitară;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, guvernelor statelor membre și autorităților regionale din zonele afectate de incendii.

 

(1)

JO C 346, 21.9.2016, p. 17.

(2)

JO C 224 E, 19.8.2010, p. 1.

(3)

JO C 286 E, 27.11.2009, p. 15.

(4)

JO C 187 E, 24.7.2008, p. 55.

(5)

JO C 305 E, 14.12.2006, p. 240.

(6)

JO C 33 E, 9.2.2006, p. 599.

(7)

JO C 92 E, 20.4.2006, p. 414.

(8)

JO C 193 E, 17.8.2006, p. 322.

(9)

JO C 297 E, 7.12.2006, p. 363.

(10)

JO C 297 E, 7.12.2006, p. 369.

(11)

JO C 297 E, 7.12.2006, p. 375.

(12)

JO L 347, 20.12.2013, p. 924.

(13)

JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate