Förfarande : 2018/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0394/2018

Ingivna texter :

B8-0394/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0350

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 172kWORD 55k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0388/2018
11.9.2018
PE624.103v01-00
 
B8-0394/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis, Elisabetta Gardini för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))  
B8‑0394/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 6 och 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande bland annat av sina resolutioner av den 28 april 2015 om en ny EU‑skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn(1), 16 september 2009 om skogsbränderna under sommaren 2009(2), 19 juni 2008 om förstärkning av EU:s insatskapacitet vid katastrofer(3), 4 september 2007 om naturkatastrofer(4), 7 september 2006 om skogsbränder och översvämningar i Europa 2006(5), 14 april 2005 om torkan i Portugal(6), 12 maj 2005 om torkan i Spanien(7) och 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa denna sommar(8), samt resolutionerna av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) – jordbruksaspekter(9), regionala utvecklingsaspekter(10) och miljöaspekter(11),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen(12),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(13),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mati i den grekiska regionen Attika har under sommaren härjats av förödande skogsbränder med många offer som följd, bland annat över 100 dödsfall.

B.  Bränderna har förstört hus, slagit hårt mot lokal och regional infrastruktur och drabbat den ekonomiska aktiviteten, särskilt för små och medelstora företag, jordbruket och turism- och hotellbranschen.

C.  Torka och ihållande bränder påskyndar ökenspridningen i stora delar av södra Europa, försämrar allvarligt livskvaliteten för de berörda befolkningarna och drabbar jordbruket, boskapsuppfödningen och skogsbeståndet.

D.  Oberoende av våra globala begränsningsinsatser lär den globala temperaturen stiga under de kommande årtiondena och få särskilt svåra konsekvenser för södra Europa, som förväntas bli en ytterst klimatförändringskänslig region och som redan har upplevt okontrollerade bränder i hittills oöverträffad skala som en direkt följd av de extrema värmeböljorna.

E.  Naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer över hela Europa har blivit vanligare, allvarligare och mer komplexa med svårare konsekvenser under senare år och resulterat i förluster i både människoliv och egendom. De kort- och långsiktiga följderna för ekonomin i de drabbade områdena är katastrofala med bland annat förstörelse av natur- och kulturarv, nedbrytning av ekonomisk och social infrastruktur och skador på miljön (vid okontrollerade bränder: förluster i fråga om naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald, nedbrytning av mikroklimat och ökade utsläpp av växthusgaser).

F.  Dessa naturkatastrofer har förödande ekonomiska och sociala konsekvenser på det lokala och regionala planet, både för sektorer som t.ex. turism och för den produktiva verksamheten i stort.

G.  Förebyggande åtgärder är av särskilt stor betydelse för skyddet mot naturkatastrofer, tekniska katastrofer och miljökatastrofer.

H.  Skogsbränderna förvärras även av att allt fler lämnar landsbygden och dess traditionella sysslor, otillräcklig skogsvård, förekomst av omfattande arealer med endast ett trädslag, plantering av olämpliga trädslag, avsaknad av en ordentlig förebyggande politik och alltför milda straff för anlagda bränder, tillsammans med bristande tillämpning av lagar som förbjuder olaglig byggnation och säkerställer återbeskogning.

I.  Vissa medlemsstater saknar fortfarande ett fullständigt markregister och ett ordentligt skogsregister med kartor, vilket tillsammans med bristande tillämpning av lagar som förbjuder olaglig byggnation på bränd mark skapar ett tomrum som leder till förändrad markanvändning och till att skogsområden omklassificeras i syfte att ge rum åt exempelvis byggverksamhet.

J.  Gemenskapens och sedermera unionens civilskyddsmekanism har aktiverats vid upprepade tillfällen på senare år.

K.  Naturkatastrofer som de allt vanligare skogsbränderna i södra Europa kan också få en gränsöverskridande dimension på grund av den hastighet med vilken de kan spridas från sin ursprungsplats och genom att de plötsligt kan ändra riktning, och kräver därför flexibla, snabba, samordnade och multilaterala insatser. Sådana katastrofer kan orsaka långtgående skador på egendom, mänskligt liv, ekonomisk verksamhet och regional miljö.

L.  Parlamentet har sedan 1995 lagt fram upprepade resolutioner med brådskande krav på olika EU-initiativ för att bekämpa okontrollerade bränder i södra Europa.

M.  Den 31 maj 2018 antog parlamentet förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande i sorgen och sin djupa medkänsla med de anhöriga till de omkomna, liksom med de bosatta i de drabbade områdena, och hyllar de brandmän, soldater, yrkesmän och frivilliga som oförtröttligt och med stort mod har deltagit i släckningsarbetet, undsatt människor och begränsat skadorna från sommarens naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att möjliggöra snabb och ändamålsenlig finansiering, bland annat omfördelning av befintliga europeiska struktur- och investeringsfonder, för att åtgärda skadorna och stödja offren.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla tillgängliga sammanhållningsinstrument och regionala fonder verkligen används för förebyggande verksamhet, territoriell säkerhet, återuppbyggnad och återställande samt alla andra nödvändiga insatser, i fullt samarbete med de grekiska nationella och regionala myndigheterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa prov på flexibilitet i denna exceptionella och allvarliga situation, med tanke på att Grekland är den enda medlemsstaten med stadigt krympande BNP.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja återhämtningen i de regioner som lidit stora skador, återställa de drabbade områdenas naturliga livsmiljöer, försöka få igång jobbskapandet och vidta lämpliga åtgärder för att kompensera de sociala kostnader som följer av förlusten av arbetstillfällen och andra inkomstkällor.

6.  Europaparlamentet beklagar djupt de många och omfattande förlusterna i vissa andra medlemsstater som nyligen drabbats av bränder av liknande omfattning. Parlamentet anser det därför nödvändigt att undersöka om förebyggande- och beredskapsåtgärderna varit adekvata, så att man kan dra nödvändiga lärdomar och förebygga och begränsa de förödande konsekvenserna av liknande katastrofer i medlemsstaterna i framtiden.

7.  Europaparlamentet beklagar att så många av dessa skogsbränder verkar vara anlagda och är särskilt bekymrat över att brottsliga gärningar av detta slag allt oftare ligger bakom skogsbränder i Europa. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att införa och tillämpa strängare påföljder för brottsliga gärningar som skadar miljön, i synnerhet sådana som förorsakar skogsbränder, och anser att snabba och effektiva utredningar för att fastställa vem som bär ansvaret, kombinerat med välavvägda påföljder, skulle avskräcka från vårdslöst och medvetet beteende av sådant slag.

8.  Europaparlamentet efterlyser effektivare metoder för tidig upptäckt av skogsbränder och bättre överföring av expertkunskap mellan medlemsstaterna när det gäller brandbekämpningsåtgärder, och uppmanar kommissionen att förbättra utbytet av erfarenheter bland regionerna och medlemsstaterna

9.  Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för den solidaritet som Europeiska unionen, dess medlemsstater och andra länder visat när det gällt att bistå de drabbade områdena under skogsbränderna genom att bidra med flygplan, brandbekämpningsutrustning och expertis samt den lovvärda hjälp som getts berörda myndigheter och räddningstjänster.

10.  Europaparlamentet framhåller att det behövs ett snabbare förfarande för att få tillgång till EU-medel för återställande av jordbruksmark efter bränder och att mer finansiellt stöd behöver tillgängliggöras för utveckling av brandgator. Parlamentet framhåller också att skogsbränder får förödande konsekvenser för boskap och djurbesättningar.

11.  Europaparlamentet anser att hänsyn måste tas till landsbygdsområdenas strukturella problem (avfolkning, övergiven jordbruksmark och avskogning).

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra framsteg med att utarbeta informations- och upplysningskampanjer om de förebyggande åtgärder som det nåtts enighet med medlemsstaterna om i syfte att minska riskerna med och konsekvenserna av naturkatastrofer, särskilt i högriskområden, genom att göra allmänheten medveten om behovet av miljövård och bevarande av naturresurserna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder, bland annat åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet, till stöd för ett mer hållbart utnyttjande av vatten, mark och biologiska resurser samt bättre avfallshantering, eftersom brister i dessa hänseenden ofta är vad som orsakar skogsbränder.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, medlemsstaternas regeringar och de regionala myndigheterna i de branddrabbade områdena.

 

(1)

EUT C 346, 21.9.2016, s. 17.

(2)

EUT C 224 E, 19.8.2010, s. 1.

(3)

EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 15.

(4)

EUT C 187 E, 24.7.2008, s. 55.

(5)

EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 240.

(6)

EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 599.

(7)

EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 414.

(8)

EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 322.

(9)

EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 363.

(10)

EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 369.

(11)

EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 375.

(12)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 924.

(13)

EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

Senaste uppdatering: 12 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy