ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 389kWORD 47k
13.9.2018
PE624.104v01-00
 
B8-0395/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος ΕΒΑ (Όλα εκτός από όπλα) στην Καμπότζη


Angelo Ciocca

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος ΕΒΑ (Όλα εκτός από όπλα) στην Καμπότζη  
B8‑0395/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13.9.2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού, σχετικά με την Καμπότζη, και συγκεκριμένα με την υπόθεση Kem Sokha (2018/2842(RSP)), επιβεβαιώνοντας τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζουν να σημειώνονται στη χώρα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Καμπότζη επωφελείται από το ευνοϊκότερο καθεστώς που προβλέπεται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, δηλαδή το καθεστώς ΕΒΑ (Όλα εκτός από όπλα), καθώς και ότι κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 η ΕΕ διέθεσε 410 εκατομμύρια ευρώ για την Καμπότζη στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας και ότι οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις εξακολουθούν να έχουν ως προϋπόθεση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

1.  καλεί την Επιτροπή να θέσει τέλος το συντομότερο δυνατό στο καθεστώς EBA (οτιδήποτε εκτός από όπλα) στην Καμπότζη.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου