ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 380kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προστασία των ορεινών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τη θηρευτική δραστηριότητα των λύκων


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των ορεινών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τη θηρευτική δραστηριότητα των λύκων  
B8‑0396/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ χαρακτηρίζει τον λύκο ως προστατευόμενο είδος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2017/2819 το οποίο επισημαίνει ότι ο λύκος μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικοσυστημάτων και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων στις κατοικημένες αγροτικές περιοχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης, όπως στο Βένετο και στο Τρεντίνο-Άνω Αδίγη, ο λύκος δεν απειλείται με εξαφάνιση και ο πολλαπλασιασμός των ζώων αυτών θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των ορεινών εκμεταλλεύσεων, με συχνές θηρευτικές δραστηριότητες και επιθέσεις που προκαλούν σημαντικές ζημίες στους κτηνοτρόφους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγροτική και η αγρο-δασο-ποιμενική δραστηριότητα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προστασία και την αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών·

1.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα τροποποίησης του καθεστώτος προστασίας των λύκων στο Βένετο και στο Τρεντίνο-Άνω Αδίγη, επιτρέποντας στις περιφέρειες να εφαρμόζουν σχέδια περιορισμού, αιχμαλώτισης και επιλεκτικής θανάτωσης των λύκων·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ορισμού επαρκών μέτρων προστασίας και στήριξης των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τη θηρευτική δραστηριότητα των λύκων.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου