Predlog resolucije - B8-0397/2018Predlog resolucije
B8-0397/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o tehnologijah distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov

24.9.2018 - (2017/2772(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-0405/2018
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Eva Kaili v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Postopek : 2017/2772(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0397/2018
Predložena besedila :
B8-0397/2018
Sprejeta besedila :

B8-0397/2018

Resolucija Evropskega parlamenta o tehnologijah distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov

(2017/2772(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o tehnologijah distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov (O-000092/2018 – B8-0405/2018),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o virtualnih valutah[1],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2017 o finančni tehnologiji: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja[2],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. februarja 2018 o geografskem blokiranju in drugih oblikah diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank[3],

–  ob upoštevanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679),

–  ob upoštevanju predloga uredbe o podaljšanju Evropskega sklada za strateške naložbe (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)),

–  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 11. oktobra 2017 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))[4],

–  ob upoštevanju pobud Evropske komisije za preučitev tehnologije distribuirane knjige transakcij, med drugim Blockchain4EU: Blockchain for Industrial Transformations (Blockchain4EU: blokovna veriga za industrijsko preobrazbo), Evropska opazovalnica in forum za blokovne verige, Blockchains for Social Good (Blokovne verige za družbeno dobro) ter študija o priložnosti in izvedljivosti infrastrukture EU za blokovne verige,

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker sta lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij in blokovne verige orodje, ki spodbuja opolnomočenje državljanov s tem, da jim omogoči nadzor nad lastnimi podatki in odločanje o tem, katere podatke bodo delili v knjigi, hkrati pa lahko izberejo, kdo drug bo imel vpogled v te podatke;

B.  ker je tehnologija distribuirane knjige vsestranska tehnologija, ki lahko izboljša stroškovno učinkovitost transakcij, tako da odpravi vmesnike in njihove stroške, hkrati pa poveča preglednost transakcije, s tem pa preoblikuje vrednostne verige in z zaupno decentralizacijo izboljšuje organizacijsko učinkovitost;

C.  ker bi lahko s tehnologijo distribuirane knjige transakcij prek potrebnih mehanizmov šifriranja in nadzora uvedli novo paradigmo na podlagi informacijske tehnologije, ki bi lahko demokratizirala dostop do podatkov, izboljšala zaupanja in preglednost ter zagotavljala varen in učinkovit kanal za izvrševanje transakcij;

D.  ker tehnologija distribuirane knjige transakcij spodbuja psevodnimizacijo uporabnikov, na pa tudi njihove anonimizacije;

E.  ker se tehnologija distribuirane knjige transakcij še razvija, kar zahteva inovacijam prijazen, tvoren in spodbujajoč okvir, ki zagotavlja pravno jasnost in upošteva načelo tehnološke nevtralnosti, hkrati pa spodbuja potrošnika, vlagatelja in varstvo okolja, povečuje socialno vrednost te tehnologije, manjša digitalni razkorak ter izboljšuje digitalna znanja in spretnosti državljanov;

F.  ker lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij zagotovi okvir za preglednost, zmanjša korupcijo, pomaga pri zaznavanju davčnih utaj, olajša politike za preprečevanje pranja denarja in odkrije ter pomaga zaznati poneverbo sredstev;

G.  ker tehnologija distribuirane knjige transakcij omogoča zagotavljanje celovitosti podatkov, revizijska sled, na kateri se vidi, če je bila spremenjena, pa omogoča nove modele javne uprave ter viša raven varnosti;

H.  ker bi moral biti regulativni pristop k tehnologiji distribuirane knjige transakcij prijazen do inovacij ter temeljiti na načelu tehnološke nevtralnosti, s čimer bi omogočal ustvarjanje inovacijam prijaznih ekosistemov in vozlišč za inovacije;

I.  ker je blokovna veriga samo ena od tehnologij distribuirane knjige transakcij; ker nekatere rešitve tehnologije distribuirane knjige transakcij hranijo vse posamezne transakcije v blokih, ki so med samo povezani v kronološkem vrstnem redu, s čimer tvorijo verigo, ki zagotavlja varnost in celovitost podatkov;

J.  ker naj bi kibernetski napadi imeli manjše posledice za takšne verige, saj morajo uspešno zajeti veliko število kopij in ne samo centralizirane različice;

K.  ker lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij bistveno izboljša ključne sektorje gospodarstva in kakovost javnih storitev, zagotovi visoko raven transakcij za potrošnike in državljane ter zmanjša njihove stroške;

L.  ker lahko vprašanja in pomisleki glede uporabe horizontalnih uredb in predpisov o vprašanjih, kot so varstvo podatkov in obdavčevanje, omejijo potencial za razvoj tehnologije distribuirane knjige transakcij v EU;

M.  ker imajo aplikacije tehnologije distribuirane knjige transakcij potencial, da hitro postanejo sistemske, podobno kot so digitalne inovacije korenito spremenile storitve v drugih sektorjih, npr. telekomunikacijah;

N.  ker tveganja in težave, povezane s to tehnologijo, še niso povsem poznane;

Tehnologija digitalne knjige transakcij, decentralizacije in možnosti uporabe

1.  poudarja, da tehnologija distribuirane knjige transakcij zmanjšuje stroške posredništva v zaupljivem okolju med strankami transakcije ter omogoča izmenjavo vrednosti med sorodnimi akterji, ki lahko krepi vlogo državljanov, moti ustaljene vzorce, izboljša storitve in zmanjša stroške vzdolž celotnih vrednostnih verige v številnih ključno pomembnih sektorjih;

2.  poudarja daljnosežen učinek, ki bi ga lahko aplikacije na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij imele na strukture javnega upravljanje in vlogo institucij, ter poziva Komisijo, naj s študijo oceni potencialne scenarije za širšo uveljavitev omrežij na podlagi javne tehnologije distribuirane knjige transakcij;

3.  želi opozoriti na široko paleto aplikacij na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij, ki bi lahko potencialno vplivale na vse gospodarske panoge;

Uporaba na področju energije in varstva okolja

4.  poudarja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij preobrazi in demokratizira energetske trge ter gospodinjstvom omogoči proizvodnjo in medsebojno izmenjavo okolju prijazne energije; poudarja, da bi takšne tehnologije zagotovile možnost razširljivosti in prožnost za upravljavce elektrarn, ponudnike in odjemalce;

5.  poudarja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij podpira proizvodnjo in porabo zelene energije ter bi lahko izboljšala učinkovitost energijskih borz; je seznanjen, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij preobrazi delovanje omrežja ter skupnostim in posameznikom omogoči, da zagotavljajo storitve omrežja in učinkovitejše vključujejo energijo iz obnovljivih virov; poudarja tudi, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij ponudi alternative državno sponzoriranim shemam naložb v obnovljive vire energije;

6.  ugotavlja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij izboljša infrastrukturo za prenos in distribucijo energije ter ustvari nov ekosistem za prenos na podlagi električnih vozil; poudarja, da tehnologija distribuirane knjige transakcij izboljšuje poročanje na področju energije in omogoča natančno sledenje certifikatov za obnovljive vire ali ogljik;

7.  poudarja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij podpre elektrifikacijo revnih podeželskih skupnosti prek mehanizmov alternativnih plačil in donacij;

8.  poudarja, da je treba spodbujati bolj energijsko varčne in karseda okolju prijazne tehnične rešitve; poudarja, da se med različni mehanizmi soglasja, med njimi „dokazilo o delu“, „dokazilo o deležništvu“, „dokazilo o pristojnosti“ in „dokazilo o pretečenem času“, poraba energije razlikuje; poziva Komisijo, naj v svoje dejavnosti v zvezi s tehnologijo distribuirane knjige transakcij doda razsežnost energijske učinkovitosti in naj zu raziskovalnimi pobudami preuči energijski učinek in energijsko učinkovitost različnih mehanizmov soglasja;

9.  poziva k oceni sistemov upravljanja v različnih mehanizmih soglasja, ki so še v razvoju, ob upoštevanju potencialnih potreb vmesniških sistemov, akterjev in organizacij, da bi potrdili in preverili pristnost izmenjav ter pravočasno preprečili goljufivo ravnanje;

10.  poudarja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij pomeni nove priložnosti za krožno gospodarstvo, in sicer s spodbujanjem recikliranja in omogočanjem sistemov zaupanja in ugleda v realnem času;

Promet

11.  poudarja potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij za mobilnost in logistiko, vključno z registracijo vozil in upravljanjem z njimi, preverjanjem prevoženih razdalj, pametnim zavarovanjem ter polnjenjem električnih vozil;

Zdravstveni sektor

12.  poudarja potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij za izboljšanje učinkovitosti podatkov ter poročanje o kliničnih preskušanjih v zdravstvu, saj omogoča izmenjavo podatkov med javnimi in zasebnimi institucijami pod nadzorom državljanov oz. pacientov;

13.  priznava potencial za izboljšanje učinkovitosti zdravstva prek interoperabilnosti elektronskih podatkov o zdravju, preverjanja identitete ter boljše porazdelitve zdravil;

14.  ugotavlja, da tehnologija distribuirane knjige transakcij državljanom omogoča boljši nadzor nad podatki o njihovem zdravju, boljšo preglednost teh podatkov ter možnost izbire, katere podatke bodo delili, tudi v zvezi s tem, katere podatke lahko uporabijo zavarovalnice in širši zdravstveni ekosistem; poudarja, da bi morale aplikacije tehnologije distribuirane knjige transakcij varovati zasebnost občutljivih podatkov o zdravju;

15.  poziva Komisijo, naj preuči primere, kjer se tehnologija distribuirane knjige transakcij uporablja pri upravljanju sistemov zdravstvenega varstva, in opredeli referenčne primere in zahteve, ki omogočajo vnos visokokakovostnih podatkov in interoperabilnost med različnimi distribuiranimi knjigami transakcij glede na sisteme ali vrste institucije ter njihove delovne procese;

Dobavne verige

16.  poudarja pomen tehnologije distribuirane knjige transakcij pri izboljšanju dobavnih verig; ugotavlja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij lajša transport in spremljanje izvora blaga ter njegovih vsebin ali sestavin, izboljša preglednost, prepoznavnost in preverjanje skladnosti, in sicer tako, da zagotavlja upoštevanje protokolov o trajnosti in človekovih pravicah na kraju izvora proizvoda, s tem pa zmanjša tveganje, da bi nezakonito blago vstopilo v dobavno verigo, in zagotavlja varstvo potrošnikov; ugotavlja, da se lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij uporablja kot orodje za izboljšanje učinkovitosti carinskih uradnikov pri iskanju ponarejenega blaga;

Izobraževanje

17.  poudarja potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij za preverjanje akademskih nazivov, šifrirano izdajanje spričeval (npr. tako imenovani blockcerts) ter za mehanizme prenašanja kreditnih točk;

18.  poudarja, da nepoznavanje potenciala tehnologije distribuirane knjige transakcij evropske državljane odvrača, da bi uporabili inovativne rešitve v njihovih podjetjih;

19.  poudarja, da je treba ustanoviti nepridobitne organizacije, na primer raziskovalne centre, ki bi bili vozlišča za inovacije, specializirana za tehnologijo distribuirane knjige transakcij, in bi izvajali izobraževalno funkcijo glede te tehnologije v posamezni državi članici;

20.  poziva Komisijo, naj preuči možnost vzpostavitve vseevropske, izjemno razširljive in interoperabilne mreže, ki bo uporabljala tehnološke vire izobraževalnih ustanov v Uniji, da bi to tehnologijo prilagodili za izmenjavo podatkov in informacij, s čimer bi prispevali k učinkovitejšem priznavanju akademskih in poklicnih kvalifikacij; prav tako spodbuja države članice, naj prilagodijo specializirane učne načrte na univerzitetni ravni, da bi vanje vključili študij tehnologij v razvoju, kot je tehnologija distribuirane knjige transakcij;

21.  se zaveda, da je treba za zaupanje v tehnologijo distribuirane knjige transakcij izboljšati njeno poznavanje in razumevanje; poziva države članice, naj to storijo z načrtnim izobraževanjem in usposabljanjem;

Ustvarjalne panoge in avtorske pravice

22.  poudarja, da lahko za digitalizirane ustvarjalne vsebine tehnologija distribuirane knjige transakcij omogoči sledenje intelektualne lastnine in upravljanje z njo ter olajša varstvo avtorskih pravic in patentov; poudarja, da lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij umetnikom omogoči večjo odgovornost in ustvarjalni razvoj pred odprte javne evidence, v kateri bodo javno opredeljeni lastništvo in avtorske pravice; poudarja, da bi lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij ustvarjalcem pomagala pri njihovem delu, ter tako okrepila varnost in delovanje v kontekstu sodelovalnega in odprtega ekosistema za inovacije, zlasti na področju, kot sta aditivna proizvodnja in tridimenzionalni tisk;

23.  ugotavlja, da bi lahko tehnologija distribuirane knjige transakcij koristila ustvarjalcem, saj bi lahko omogočila večjo preglednost in sledljivost uporabe njihovih digitalnih vsebin, hkrati pa bi zmanjšala število posrednikov, preko katerih prejemajo plačila za svoje ustvarjalne vsebine;

Finančni sektor

24.  poudarja pomen tehnologije distribuirane knjige transakcij pri finančnem posredništvu in njen potencial, da z boljšim upravljanjem podatkov in procesi poenotenja izboljša preglednost ter zmanjša stroške transakcij in skrite stroške; želi opozoriti na izzive, povezane z interoperabilnostjo, ki jih lahko ta tehnologija predstavlja za finančni sektor;

25.  pozdravlja raziskave in poskuse, ki so jih opravile velike finančne institucije pri preučevanju zmogljivosti tehnologije distribuirane knjige transakcij; poudarja, da lahko uporaba te tehnologije tudi vpliva na infrastrukturo finančne industrije ter zmoti finančno posredništvo;

26  poziva Komisijo in finančne organe, naj spremljajo razvoj trendov in primere uporabe v finančnem sektorju;

27.  poudarja nestanovitnost in negotovost glede kriptovalut; ugotavlja, da je mogoče dodatno preučiti smotrnost alternativnih metod plačevanja in prenosa vrednosti z uporabo kriptovalut; poziva Komisijo in ECB, naj posredujeta povratne informacije o virih nestanovitnosti kriptovalut, opredelita nevarnosti za javnost ter preučite možnost vključitve kriptovalut v evropski plačilni sistem;

Ekosistem tehnologije distribuiranje knjige transakcij

Suverenost posameznika, identiteta in zaupanje

28.  poudarja, da tehnologija distribuirane knjige transakcij uporabnikom omogoča, da se identificirajo, hkrati pa lahko sami določijo, katere osebne podatke želijo deliti; ugotavlja, da lahko široka paleta aplikacij omogoča različne stopnje preglednosti, s tem pa se veča potreba, da morajo biti aplikacije skladne z zakonodajo EU; poudarja tudi, da so podatki v javni knjigi psevdonimizirani in ne anonimni;

29.  poudarja, da tehnologija distribuirane knjige transakcij podpira razvoj novih modelov, ki bi spremenili sedanji koncept in arhitekturo digitalnih identitet; ugotavlja, da se zato digitalna identiteta razširja na ljudi, organizacije in predmete ter dodatno poenostavlja procese za ugotavljanje identitete, kot je „Know Your Customer“, hkrati pa omogoča osebni nadzor nad podatki;

30.  poudarja, da upravljanje z osebnimi podatki pomeni, da imajo uporabniki zmogljivost ter tehnično znanje in spretnosti za upravljanje z lastnimi podatki; je zaskrbljen zaradi nevarnosti, da bi uporabniki nepravilno uporabljali lastne podatke in bili žrtve goljufivih shem zaradi pomanjkanja znanja;

31.  poudarja, da so digitalne identitete nujno potrebne za prihodnost te tehnologije; meni, da bi morale države članice izmenjevati primere najboljše prakse o tem, kako zagotoviti varnost takšnih podatkov;

32.  poudarja, da tehnologija distribuirane knjige transakcij sicer spodbuja suverenost lastne identitete, vendar je v okviru te tehnologije pravico do pozabe težko izvajati;

33.  poudarja, da je izjemno pomembno, da je uporaba tehnologije distribuirane knjige transakcij skladna z zakonodajo EU o varstvu podatkov, zlasti s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR); poziva Komisijo in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, naj v zvezi s tem zagotovita več smernic;

34.  poudarja, da zaupanje v tehnologijo distribuirane knjige transakcij omogočajo kriptografski algoritmi, ki tretjo stran, ki deluje kot posrednik, nadomestijo z mehanizmom, ki skrbi za potrjevanje, zaščito in hrambo transakcij;

35.  poudarja, da zaupanje v blokovne verige brez dovoljenj za dostop omogočajo kriptografski algoritmi, udeleženci ter zasnova in struktura omrežja ter da je mogoče tretje strani, ki delujejo kot posredniki, nadomestiti z mehanizmom, ki skrbi za potrjevanje, zaščito in hrambo transakcij ter pospešuje kliring in poravnavo nekaterih transakcij z vrednostnimi papirji; ugotavlja, da je učinkovitost zaščitnih ukrepov odvisna od ustreznega izvajanja tehnologije ter da to zahteva tehnološki razvoj, ki bo zagotovil pristno varnost, s tem pa krepil zaupanje;

Pametne pogodbe

36.  poudarja, da so pametne pogodbe pomemben element, ki ga omogoča tehnologija distribuirane knjige transakcij in so lahko ključne pri omogočanju decentraliziranih aplikacij; poudarja, da mora Komisija opraviti poglobljeno oceno potencialnih in pravnih posledic, tj. tveganj v zvezi s pristojnostjo; meni, da bo spremljanje primerov uporabe koristno pri preučevanju potenciala pametnih pogodb;

37.  poudarja, da je pravna varnost glede veljavnosti digitalnega kriptografskega podpisa kritičen korak v smeri olajševanja uporabe pametnih pogodb;

38.  poziva Komisijo, naj spodbuja oblikovanje tehničnih standardov z ustreznimi mednarodnimi organizacijami, kot so ISO, ITU in CEN-CELENEC, ter naj opravi poglobljeno analizo obstoječega pravnega okvira v posameznih državah članicah v zvezi z izvršljivostjo pametnih pogodb; poziva Komisijo, naj v primeru morebitnih ovir za uporabo pametnih pogodb na enotnem digitalnem trgu sprejme ustrezne ukrepe, da bi ocenila, ali so te ovire sorazmerne; vendar ugotavlja, da je mogoče pravno varnost okrepiti s pravnim usklajevanjem ali vzajemnim priznavanjem med državami članicami glede pametnih pogodb;

Interoperabilnost, standardizacija in razširljivost

39.  poudarja, da obstaja več različnih tehnologij distribuirane knjige transakcij z različnimi značilnostmi, ter različnimi mehanizmi upravljanja (distribuirane knjige na podlagi dovoljenj in brez njih) in soglasja;

40.  ugotavlja, da je za zagotavljanje učinkovitosti potrebna interoperabilnost: (i) med tehnologijami distribuirane knjige transakcij; (ii) med aplikacijami, zgrajenimi na isti tehnologiji distribuirane knjige transakcij ter (iii) med tehnologijami distribuirane knjige transakcij in obstoječimi sistemi;

41.  pozdravlja pobude organizacij, kot je ISO, pri oblikovanju standardov na področju tehnologije distribuirane knjige transakcij; poziva Komisijo, naj nadaljuje sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami pri določanju standardov;

42.  poudarja pomen globalnega pristopa k standardom, da inovativna podjetja ne bodo regulirana z ureditvami, oblikovanimi zunaj EU;

43.  poudarja, da je za ustvarjanje zaupanja prek tehnologije distribuirane knjige transakcij potrebno veliko število stabilnih in razširjenih distribuiranih knjig, da bi preprečili kopičenje podatkov v rokah maloštevilnih akterjev na trgu, kar bi lahko privedlo do dogovarjanja; spodbuja ustanavljanje vozlišč tehnologije distribuirane knjige transakcij po EU;

Varnost infrastrukture

44.  želi opozoriti na pomen zaščite infrastrukture tehnologije distribuirane knjige transakcij ter meni, da ne bi smeli dovoliti zlorab prevladujočih položajev, če želimo uspešno uživati koristi te tehnologije;

45.  poziva Komisijo, naj tesno spremlja tehnološki razvoj (na primer kvantno računalništvo), oceni tehnološka tveganja, podpira odpornost proti kibernetskim napadom ali zlomu sistema ter naj spodbuja projekte na področju varstva podatkov, ki zagotavljajo trajnost platform tehnologije distribuirane knjige transakcij kot del načrta Evropske opazovalnice za blokovne verige; poziva Komisijo, naj temu ustrezno dodeli sredstva;

46.  spodbuja pristojne organe in Komisijo, naj razvijejo obremenitvene teste za aplikacije tehnologije distribuirane knjige transakcij;

Strateški pomen tehnologije distribuiranih knjig transakcij za javno infrastrukturo

47.  poudarja potencialno učinkovitost tehnologije distribuirane knjige transakcij za storitve in upravljanje javnega sektorja kar zadeva birokracijo, zlasti v zvezi z izvrševanjem akcijskega načrta za e-upravo s posebnim sklicevanjem na uveljavitev načela „samo enkrat“ po vsej EU, kar bi dodatno zmanjšalo upravna bremena za državljane, podjetja in javne uprave;

48.  poudarja potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij za decentraliziranje upravljanja in izboljšanje zmogljivosti državljanov, da od držav terjajo odgovornost; poziva Komisijo, naj preuči možnosti za izboljšanje tradicionalnih javnih storitev, vključno med drugim z digitalizacijo in decentralizacijo javnih registrov, zemljiških knjig, izdajanjem licenc in potrdili za državljane (npr. rojstni list, poročni list) ter upravljanjem migracij, zlasti z oblikovanjem konkretnih primerov uporabe in pilotnih projektov; poziva Komisijo, naj preuči aplikacije tehnologije distribuirane knjige transakcij, ki izboljšujejo procese, povezane z zasebnostjo in zaupnostjo izmenjave podatkov, pa tudi z dostopom do storitev e-uprave z uporabo decentralizirane digitalne identitete;

49.  se zaveda tveganj, povezanih z aplikacijami tehnologije distribuirane knjige transakcij, zlasti z uporabo aplikacij blokovne verige brez dovoljenj za hudodelske dejavnosti, vključno z davčnimi utajami, izogibanjem davkov in pranjem denarja, ter vztraja, da morajo Komisija in države članice ta vprašanja nujno spremljati in obravnavati; poziva Komisijo, naj v ta namen preuči potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij na področju kazenskega pregona, pri sledenju pranja denarja in transakcij sive ekonomije ter pri spremljanju davkov;

50.  poziva Komisijo, naj spremlja potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij za izboljšanje družbenega dobrega in naj oceni vpliv te tehnologije na družbo;

51.  poziva Komisijo, naj vzpostavi platforme na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij, ki bodo omogočale spremljanje in sledenje financiranja EU nevladnim organizacijam ter tak povečale prepoznavnost programov pomoči EU in odgovornost za prejemnike;

52.  poudarja, ob upoštevanju priložnosti za izboljšanje učinkovitosti, ki jih omogoča tehnologija distribuirane knjige transakcij, potencial, ki ga imajo blokovne verige javnega sektorja EU na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij, ki bodo omogočile decentralizirane čezmejne transakcije med državami članicami ter s tem olajšale razvoj varnejših in bolj racionaliziranih storitev, regulativnega poročanja in izmenjave podatkov med državljani in institucijami EU;

53.  poudarja, da bi lahko blokovne verige javnega sektorja EU omogočile večjo preglednost ter bolj racionalizirano obdelavo informacij in razvoj varnejših storitev za evropske državljane; poudarja da bi lahko države članice oblikovale skupno mrežo blokovnih verig z dovoljenji, v kateri bi na varen in prožen način shranjevale podatke o državljanih;

54.  poziva Komisijo, naj oceni varnost in učinkovitost elektronskih volilnih sistemov, tudi tistih, ki uporabljajo tehnologijo distribuirane knjige transakcij, tako v javnem kot zasebnem sektorju; spodbuja dodatno preučitev primerov uporabe;

Mala in srednja podjetja, prenos tehnologije in financiranje

55.  pozdravlja potencial tehnologije distribuirane knjige transakcij za izboljšanje obstoječih vrednostih verig in preoblikovanje poslovnih modelov, s čimer spodbuja blaginjo na podlagi inovacij; poudarja učinek racionalizacije dobavnih verig in povečanja interoperabilnosti med podjetji;

56.  poudarja, da lahko odprti protokoli blokovne verige znižajo vstopne ovire za mala in srednja podjetja ter izboljšajo konkurenco na digitalnih trgih;

57.  poudarja, da imajo lahko mala in srednja podjetja koristi od opuščanja posrednikov, saj se s tem zmanjšajo stroški transakcij, stroški posredništva in birokracija; ugotavlja, da uporaba tehnologije distribuirane knjige transakcij zahteva naložbe v specializirano infrastrukturo ali visokozmogljive storitve;

58.  ugotavlja, da inovativna mala in srednja ter zagonska podjetja potrebujejo dostop do financiranja, da bi lahko razvijala projekte, ki temeljijo na tehnologiji distribuirane knjige transakcij; poziva EIB in Evropski investicijski sklad, naj zagotovita možnosti financiranja, ki podpirajo podjetniška prizadevanja na področju tehnologije distribuirane knjige transakcij, da bi pospešili prenos tehnologije;

59.  poziva Komisijo, naj se poveže z državami članicami, da bi zagotovila pravno varnost za vlagatelje, uporabnike in državljane, tako aktivne in pasivne, pri tem pa naj spodbuja harmonizacijo v Uniji ter preučevanje zamisli o uvedbi evropskega potnega lista za projekte na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij;

60.  poudarja potencial, ki ga imajo prve javne ponudbe kovancev (ICO) kot alternativni naložbeni instrument za financiranje malih in srednjih podjetij ter inovativnih podjetij, da bi pospešili prenos tehnologij; opozarja, da lahko pomanjkanje jasnosti glede pravnega okvira, ki bi se uporabljal za prve javne ponudbe kovancev, negativno vpliva na njihov potencial; želi opozoriti, da je lahko pravna varnost bistvena pri krepitvi varstva vlagateljev in potrošnikov ter zmanjševanju tveganj zaradi asimetričnih informacij, goljufivega vedenja, nezakonitih dejavnosti, kot sta pranje denarja in davčna utaja, ter drugih tveganj, na katera je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) opozoril v svojem poročilu o prvih javnih ponudbah kovancev iz leta 2017; poziva Komisijo, naj zagotovi smernice in standarde ter razkrije dokumente, zlasti v primeru storitvenih žetonov, ki štejejo bolj za poseben razred sredstev in manj za vrednostni papir;

61.  poudarja nevarnosti, povezane s prvimi javnimi ponudbami kovancev; poziva Komisijo in zadevne regulativne organe, naj opredelijo merila, ki izboljšajo zaščito vlagateljev ter pojasnjujejo zahteve glede razkritja in obveznosti za pobudnike prvih javnih ponudb kovancev; poudarja, da je pravna varnost bistvena za sprostitev potenciala prvih javnih ponudb kovancev in preprečevanje goljufivih in negativnih tržnih signalov;

62.  poudarja, da so lahko prve javne ponudbe kovancev bistven element znotraj unije kapitalskih trgov; poziva Komisijo, naj preuči pravne zahteve, ki bodo omogočile povezovanje tega razreda sredstev z drugimi finančnimi sredstvi pri krepitvi financiranja in inovativnih projektov malih in srednjih podjetij;

63.  poziva Komisijo, naj ustanovi observatorij za spremljanje prvih javnih ponudb kovancev in podatkovno zbirko njihovih značilnosti in taksonomije, ki bi razlikovala med varnostnimi in storitvenimi žetoni; meni, da bi v smislu pomoči državam članicam pri preučevanju možnosti prvih javnih ponudb kovancev koristen produkt takšnega observatorija lahko bil vzorčni okvir regulativnih peskovnikov in kodeks vedenja, ki bi ga spremljali standardi;

64.  pozdravlja odločitev Komisije in Sveta, da vključita tehnologijo distribuirane knjige transakcij kot legitimni sektor za financiranje v okvir Evropskega sklada za strateške naložbe 2.0;

Politike za spodbujanje tehnologije distribuirane knjige transakcij v Evropi

65.  poudarja, da bi morali biti regulativni pristopi k tehnologiji distribuirane knjige transakcij inovacijam prijazni, omogočati bi morali čezmejno opravljanje storitev in bi morali temeljiti na načelih tehnološke nevtralnosti in nevtralnosti poslovnega modela;

66.  poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo in izvajajo strategije usposabljanja in preusposabljanja na področju digitalnega znanja ali spretnosti, ki lahko zagotovijo dejavno in vključujočo udeležbo evropske družbe v spremembi paradigme;

67.  spodbuja Komisijo in pristojne nacionalne organe, naj hitro izgradijo tehnično znanje in regulativne zmogljivosti, ki bodo omogočili hitre zakonodajne ali regulativne ukrepe, če in ko bodo potrebni;

68.  poudarja, da Unija ne bi smela urejati tehnologije distribuirane knjige transakcij kot take, temveč bi morala poskušati odpraviti obstoječe ovire za izvajanje blokovnih verig; pozdravlja namero Komisije, da bo uporabila metodo primera uporabe pri preučevanju regulativnega okolja glede uporabe tehnologije distribuirane knjige transakcij in akterjev, ki jo uporabljajo v posameznem sektorju, ter Komisijo in države članice poziva, naj spodbujajo zbliževanje in harmonizacijo regulativnih pristopov;

69.  poziva Komisijo, naj oceni in razvije evropski pravni okvir za reševanje problemov glede pristojnosti, do katerih bi lahko prišlo pri goljufivih ali hudodelskih primerih izmenjave tehnologije distribuirane knjige transakcij;

70.  ugotavlja, da je uporaba primerov bistvenega pomena za razvoj primerov najboljše prakse v ekosistemu tehnologije distribuirane knjige transakcij ter za oceno in upravljanje učinkov na strukturo zaposlovanja pri postopkih avtomatizacije;

71.  pozdravlja v prihodnost usmerjene okvire, namenjene izboljšanju ocenjevanja potencialnih priložnosti in izzivov nastajajočih tehnologij, v podporo boljšemu odločanju in konkretno pozdravlja projekt Blockchain4EU: Blockchain for Industrial Transformations (Blockchain4EU: blokovna veriga za industrijsko preobrazbo), ki ga izvaja Komisija;

72.  poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo skupne pobude za ozaveščanje in usposabljanje državljanov, podjetij in javnih uprav, da bi olajšali razumevanje in uveljavitev te tehnologije;

73.  poudarja pomen raziskav na področju tehnologije distribuirane knjige transakcij in naložb vanjo; ugotavlja, da bi moral večletni finančni okvir po letu 2020 zagotoviti financiranje za raziskovalne pobude in projekte na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij, saj so potrebne bazične raziskave te tehnologije, tudi glede potencialnih tveganj in vpliva na družbo;

74.  poziva Komisijo, naj ozavešča o tehnologiji distribuirane knjige transakcij, sproža pobude za izobraževanje državljanov glede te tehnologije ter obravnava problem digitalnega razkoraka med državami članicami;

75.  priporoča, naj bodo obstoječe in prihodnje pobude in pilotni projekti, povezani s tehnologijami distribuirane knjige transakcij, ki jih izvaja Komisija, tesno usklajevani, po možnosti pod mentorstvom Opazovalnice EU za blokovne verige, da bi izkoristili sinergijske učinke in zagotovili ustvarjanje dejanske dodane vrednosti, hkrati pa preprečili drage dvojne strukture; poziva Komisijo, naj si redno izmenjuje informacije s Parlamentom o napredku pri pilotnih projektih, povezanih s tehnologijo distribuirane knjige transakcij;

76.  poziva Komisijo, naj sproži politične pobude, ki bi spodbujale konkurenčni položaj EU na področju tehnologije distribuirane knjige transakcij;

77.  poudarja, da ima Unija odlično priložnost, da postane vodilna v svetu na področju tehnologije distribuirane knjige transakcij in da bo na tem področju verodostojen akter pri usmerjanju razvoja in oblikovanju trgov na svetovni ravni v sodelovanju z mednarodnimi partnerji;

78.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

Zadnja posodobitev: 28. september 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov