Предложение за резолюция - B8-0399/2018Предложение за резолюция
B8-0399/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони

26.9.2018 - (2018/2720(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Искра Михайлова от името на комисията по регионално развитие


Процедура : 2018/2720(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0399/2018
Внесени текстове :
B8-0399/2018
Приети текстове :

B8‑0399/2018

Резолюция на Европейския парламент относно справяне със специфичните потребности на селските, планинските и отдалечените райони

(2018/2720(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 10 май 2016 г. относно политиката на сближаване в планинските райони на ЕС[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г.[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-и доклад на Европейската комисия[3],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че селските, планинските и отдалечените райони съставляват 80% от територията на ЕС, че в тях живее 57% от населението му и че те генерират 46% от брутната добавена стойност;

Б.  като има предвид, че брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в неурбанизираните райони е 70% от средния за ЕС, докато за някои градски жители БВП на глава от населението достига 123% от средния за ЕС;

В.  като има предвид, че коефициентът на безработица в неурбанизираните райони се увеличи от 7 на 10,4% между 2008 и 2012 г.;

Г.  като има предвид, че една четвърт от населението на селските, планинските и отдалечените райони няма достъп до интернет;

Д.  като има предвид, че е важно да се подкрепят усилията на селските, планинските и отдалечените райони за преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправят те; като има предвид, че пример за подобно предизвикателство е обезлюдяването на селските райони, в които възрастните хора (на над 65 години) съставляват 20% от общото население, а младите хора продължават да напускат; като има предвид, че по тази причина на много граждани извън градските райони следва да се даде увереност, че ще могат да се радват на същите възможности като жителите на градските райони;

Е.  като има предвид, че секторът на услугите покрива само 24% от общата заетост извън градските райони;

Ж.  като има предвид, че европейската икономика и европейските градове, икономически сектори (включително туризмът) и граждани зависят до голяма степен от тези райони за храна, земеползване, енергия, вода, чист въздух и суровини;

З.  като има предвид, че селските, планинските и отдалечените райони често са разположени в граничните райони на държавите членки и в близост до външните граници на ЕС и че с цел да се удовлетворят техните специфични потребности, да се насърчава сближаването и да се насърчават добросъседските взаимоотношения следва да се използват пълноценно всички възможности, предлагани от трансграничното сътрудничество, макрорегионалните стратегии и други инструменти, като Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС);

И.  като има предвид, че представители на 40 европейски държави подписаха Декларацията от Венхорст, изготвена от Европейския селски парламент през 2017 г., чиято цел е да се насърчава сътрудничеството в области като свързаността, инфраструктурата, услугите, да се укрепват местните икономики и да се води борба с бедността и социалното изключване;

1.  подчертава значението на селските, планинските и отдалечените райони за балансираното териториално развитие в Европа и необходимостта от укрепването им чрез удовлетворяване на техните специфични потребности с помощта на политиките на ЕС;

2.  счита, че насърчаването на местното развитие е от съществено значение за стабилизиране и неутрализиране на отрицателните тенденции на местните пазари, демографската динамика и природните активи;

3.  призовава освен това за съгласуване на политиките на ЕС, за да се осигури развитието на селските райони;

4.  подчертава, че инвестициите, насочени към интегриране на селските, планинските и отдалечените райони във всички политики са необходими за постигане на приоритетите на ЕС, включително, но не само, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, безопасност на храните и продоволствена сигурност, социално приобщаване, равенство между половете, изменение на климата, създаване на работни места, цифровизация и ефикасен вътрешен пазар;

5.  настоява програмата на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони да насърчава социално-икономическото развитие, икономическия растеж и диверсификацията, социалното благополучие, опазването на околната среда и сътрудничеството и създаването на връзки с градските райони с цел да се насърчава сближаването и да се предотвратява рискът от териториална разпокъсаност; настоятелно призовава за създаването на Пакт за интелигентни села с оглед да се гарантира по-ефективен, интегриран и координиран подход към политиките на ЕС, които оказват въздействие върху селските райони, който да предвижда участието на всички равнища на управление, в съответствие с принципа на субсидиарност и с Градската програма за Европа, определена в Пакта от Амстердам;

6.  изисква следователно тази програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони да включва стратегическа рамка за развитието на селските, планинските и отдалечените райони, която да бъде съгласувана със стратегиите, насочени към изоставащите и периферните региони, с цел постигане на целите на проверката на въздействието върху селските райони, интелигентните села, достъпа до обществени услуги, цифровизацията, обучението и иновациите; призовава освен това за укрепване на интелигентното сътрудничество и интелигентните партньорства между селските и градските центрове, за да се предефинира равновесието на връзката между селските и градските райони;

7.  насърчава селските райони и общности да разработват проекти, например за интелигентни села, въз основа на съществуващите техни силни страни и предимства и да развиват нови възможности, например децентрализирани услуги, решения в областта на енергетиката, цифрови технологии и иновации;

8.  подчертава необходимостта да се подкрепя бъдещото развитие на селския туризъм и на планинския агротуризъм, като едновременно с това се съхранят особеностите на тези райони, каквито са например техните традиции и традиционни местни продукти, тъй като туризмът оказва голямо социално, икономическо и културно въздействие;

9.  призовава Комисията да включва в бъдещите законодателни предложения разпоредби, вземащи под внимание особеностите на тези райони, и да предоставя подходящо финансиране, особено от европейските структурни и инвестиционни фондове, за политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите и на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност