Päätöslauselmaesitys - B8-0399/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0399/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden erityistarpeiden huomioon ottamisesta

26.9.2018 - (2018/2720(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Iskra Mihaylova aluekehitysvaliokunnan puolesta


Menettely : 2018/2720(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0399/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0399/2018
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0399/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden erityistarpeiden huomioon ottamisesta

(2018/2720(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan,

–  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla[1],

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen[2],

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 antamansa päätöslauselman taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Euroopan unionissa: Euroopan komission seitsemäs kertomus[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että maaseutu- ja vuoristoalueet sekä syrjäiset alueet muodostavat 80 prosenttia EU:n alueesta, niillä asuu 57 prosenttia sen väestöstä ja niiden osuus bruttoarvonlisäyksestä on 46 prosenttia;

B.  ottaa huomioon, että muiden kuin kaupunkialueiden bruttokansantuote henkeä kohti on 70 prosenttia EU:n keskiarvosta, kun taas kaupunkien asukkaiden bruttokansantuote henkeä kohti on jopa 123 prosenttia EU:n keskiarvosta;

C.  ottaa huomioon, että muiden kuin kaupunkialueiden työttömyys kasvoi seitsemästä prosentista 10,4 prosenttiin vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana;

D.  ottaa huomioon, että neljänneksellä maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden väestöstä ei ole internetyhteyttä;

E.  toteaa, että on tärkeää tukea maaseutu- ja vuoristoalueita sekä syrjäisiä alueita, jotta ne voivat voittaa kohtaamaansa haasteet; toteaa, että yksi näistä haasteista on maaseudun väestökato, sillä 20 prosenttia näiden alueiden koko väestöstä on ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita) ja nuorten pako näiltä alueilta jatkuu edelleen; ottaa huomioon, että monille ihmisille muilla kuin kaupunkialueilla olisi sen vuoksi annettava takeet siitä, että he voisivat saada samat mahdollisuudet kuin kaupunkialueilla asuvat;

F.  ottaa huomioon, että palveluala kattaa ainoastaan 24 prosenttia muiden kuin kaupunkialueiden työllisyydestä;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan talous, kaupungit, teollisuus (myös matkailu) ja kansalaiset ovat suuresti riippuvaisia näistä alueista ruoan, maankäytön, energian, veden, puhtaan ilman ja raaka-aineiden osalta;

H.  ottaa huomioon, että maaseutu- ja vuoristoalueet sekä syrjäiset alueet sijaitsevat usein jäsenvaltioiden raja-alueilla ja EU:n ulkorajojen lähellä; katsoo, että niiden erityistarpeiden huomioon ottamiseksi, koheesion edistämiseksi ja hyvien naapurisuhteiden lujittamiseksi olisi hyödynnettävä kaikilta osin rajatylittävän yhteistyön, makroaluestrategioiden ja muiden välineiden, kuten eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY), tarjoamia mahdollisuuksia;

I.  ottaa huomioon, että 40 Euroopan maan edustajat ovat allekirjoittaneet Euroopan maaseutuparlamentin vuonna 2017 antaman Venhorstin julkilausuman, jolla pyritään lisäämään yhteistyötä yhteenliitettävyyden, infrastruktuurin, palvelujen, paikallisten talouksien lujittamisen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan kaltaisilla aloilla;

1.  korostaa maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden merkitystä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle Euroopassa ja tarvetta lujittaa niitä ottamalla huomioon niiden erityistarpeet kaikissa EU:n politiikoissa;

2.  katsoo, että paikallisen kehityksen edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vakauttaa ja tasapainottaa paikallisia markkinoita, väestörakennetta ja luonnonvaroja koskevia negatiivisia suuntauksia;

3.  vaatii lisäksi koordinoimaan EU:n politiikkoja maaseutualueiden kehittämisen varmistamiseksi;

4.  korostaa, että investoinnit, jotka kohdistetaan maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisten alueiden integroimiseen kaikkiin politiikkoihin, ovat välttämättömiä, jotta saavutetaan EU:n painopisteet, joita ovat muun muassa älykäs, kestävä ja osallistava kasvu, elintarviketurvallisuus ja -turva, sosiaalinen osallisuus, sukupuolten tasa-arvo, ilmastonmuutos, työpaikkojen luominen, digitalisointi ja tehokkaat sisämarkkinat;

5.  kehottaa edistämään maaseutu- ja vuoristoalueita sekä syrjäisiä alueita koskevassa EU:n toimintaohjelmassa sosioekonomista kehitystä, talouskasvua ja talouden monipuolistamista, sosiaalista hyvinvointia, luonnonsuojelua sekä yhteistyötä ja yhteyksiä kaupunkialueiden kanssa, jotta voidaan lisätä koheesiota ja estää alueellisen hajautumisen riski; kehottaa laatimaan älykkäitä kyliä koskevan sopimuksen sen varmistamiseksi, että maaseutualueisiin vaikuttaviin EU:n politiikkoihin sovellettu lähestymistapa olisi aiempaa vaikuttavampi, integroidumpi ja koordinoidumpi ja että kaikki hallinnon tasot osallistuisivat siihen toissijaisuusperiaatteen ja Amsterdamin julkilausumassa vahvistetun kaupunkeja koskevan toimintaohjelman mukaisesti;

6.  kehottaa lisäksi sisällyttämään maaseutu- ja vuoristoalueita sekä syrjäisiä alueita koskevaan EU:n toimintaohjelmaan strategisen kehyksen, jolla kehitetään maaseutu- ja vuoristoalueita sekä syrjäisiä alueita ja jota koordinoidaan kehityksessä jälkeen jääneitä alueita ja syrjäseutualueita koskevien strategioiden kanssa, jotta voidaan saavuttaa maaseutuvaikutusten arviointia, älykkäitä kyliä, julkisten palveluiden saatavuutta, digitalisointia, koulutusta ja innovointia koskevat tavoitteet; kehottaa lisäksi lujittamaan älykästä yhteistyötä ja älykkäitä kumppanuuksia maaseutu- ja kaupunkikeskusten välillä maaseudun ja kaupunkien suhteiden tasapainottamiseksi;

7.  kannustaa maaseutualueita ja -yhteisöjä kehittämään älykkäiden kylien kaltaisia hankkeita olemassa olevien vahvuuksiensa ja kilpailuvalttiensa pohjalta ja kehittämään uusia mahdollisuuksia, kuten hajautetut palvelut, energiaratkaisut sekä digitaaliteknologiat ja -innovaatiot;

8.  korostaa tarvetta tukea edelleen maaseutumatkailun ja vuoristoalueiden maatilamatkailun kehittämistä samalla kun säilytetään näiden alueiden erityispiirteet, esimerkiksi perinteet ja perinteiset paikalliset tuotteet, koska matkailulla on huomattavaa sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista vaikutusta;

9.  kehottaa komissiota sisällyttämään tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin säännöksiä, joissa otetaan huomioon näiden alueiden erityispiirteet, ja osoittamaan asianmukaista rahoitusta erityisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoista vuoden 2020 jälkeiseen koheesiopolitiikkaan;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle ja jäsenvaltioille.

 

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö