Prijedlog rezolucije - B8-0399/2018Prijedlog rezolucije
B8-0399/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o rješavanju posebnih potreba u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima

26.9.2018 - (2018/2720(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Iskra Mihaylova u ime Odbora za regionalni razvoj


Postupak : 2018/2720(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0399/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0399/2018
Doneseni tekstovi :

B8-0399/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o rješavanju posebnih potreba u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima

(2018/2720(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 174. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2016. o kohezijskoj politici u planinskim regijama EU-a[1],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. lipnja 2017. o temeljima za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020.[2],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2018. naslovljenu „Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7. izvješće Europske komisije”[3],

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da ruralna, planinska i udaljena područja čine 80 % teritorija EU-a i da u njima živi 57 % stanovništva Unije te da su zaslužna za 46 % bruto dodane vrijednosti;

B.  budući da BDP po stanovniku u neurbaniziranim područjima iznosi 70 % prosjeka EU-a, dok BDP po stanovniku u urbanim područjima doseže 123 % prosjeka EU-a;

C.  budući da je u razdoblju od 2008 do 2012. stopa nezaposlenosti u neurbaniziranim područjima porasla sa 7 % na 10,4 %;

D.  budući da četvrtina stanovništva ruralnih, planinskih i udaljenih područja nema pristup internetu;

E.  budući da je važno pružati potporu ruralnim, planinskim i udaljenim područjima u prevladavanju izazova s kojima se suočavaju; budući da je jedan od takvih izazova ruralna depopulacija s obzirom na to da starije osobe (koje imaju više od 65 godina) čine 20 % ukupnog stanovništva tih područja, a mladi i dalje odlaze; budući da bi stoga mnogim građanima izvan urbanih područja trebalo zajamčiti da će im biti pružene slične mogućnosti kao i osobama koje žive u urbanim područjima;

F.  budući da u uslužnom sektoru samo 24 % radnih mjesta nije u urbanim područjima;

G.  budući da europsko gospodarstvo, gradovi, industrija (uključujući turizam) i građani u velikoj mjeri ovise o tim područjima kad je riječ o hrani, korištenju zemljišta, energiji, vodi, čistom zraku i sirovinama;

H.  budući da su ruralna, planinska i udaljena područja često smještena u graničnim regijama država članica i blizu vanjskih granica EU-a te budući da bi radi zadovoljavanja njihovih posebnih potreba, promicanja kohezije i poticanja dobrosusjedskih odnosa trebalo u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz prekogranične suradnje, makroregionalnih strategija i ostalih instrumenata kao što je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS);

I.  budući da su predstavnici iz 40 europskih zemalja potpisali Deklaraciju iz Venhorsta koju je 2017. izradio europski ruralni parlament, čiji je cilj promicanje suradnje u područjima poput povezivosti, infrastrukture, usluga, jačanja lokalnih gospodarstava te suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti;

1.  naglašava važnost ruralnih, planinskih i udaljenih područja za uravnotežen teritorijalni razvoj u Europi te ističe da ih je potrebno ojačati rješavanjem njihovih posebnih potreba u okviru politika EU-a;

2.  smatra da je poticanje lokalnog razvoja od ključne važnosti za stabilizaciju i kompenzaciju negativnih kretanja na lokalnim tržištima, demografske dinamike i prirodnih resursa;

3.  povrh toga, poziva na koordinaciju politika EU-a kako bi se osigurao razvoj ruralnih područja;

4.  naglašava da su potrebna ulaganja usmjerena na integraciju ruralnih, planinskih i udaljenih područja u sve politike radi ostvarivanja prioriteta EU-a uključujući, ali ne ograničavajući se na, pametan, održiv i uključiv rast, sigurnost hrane i sigurnost opskrbe hranom, socijalnu uključenost, ravnopravnost spolova, klimatske promjene, otvaranje radnih mjesta, digitalizaciju i efikasno unutarnje tržište;

5.  poziva na donošenje Programa EU-a za ruralna, planinska i udaljena područja radi promicanja socioekonomskog razvoja, gospodarskog rasta i diversifikacije, socijalne dobrobiti, zaštite prirode te suradnje i međupovezanosti s urbanim područjima kako bi se poticala kohezija i spriječio rizik od teritorijalne rascjepkanosti; snažno poziva na uspostavu projekta za razvoj pametnih sela kako bi se osigurao učinkovitiji, integriraniji i usklađeniji pristup politikama EU-a koje utječu na ruralna područja i obuhvaćaju sve razine vlasti, u skladu s načelom supsidijarnosti te Planom EU-a za gradove utvrđenom u Amsterdamskom paktu;

6.  nadalje, traži da se u Program EU-a za ruralna, planinska i udaljena područja uvrsti strateški okvir za razvoj ruralnih, planinskih i udaljenih područja, usklađen sa strategijama koje su usmjerene na regije koje zaostaju i periferne regije, kako bi se ispunili ciljevi u pogledu procjene učinka na ruralna područja, pametnih sela, pristupa javnim uslugama, digitalizacije, osposobljavanja i inovacija; povrh toga, poziva na jačanje pametne suradnje i partnerstava između ruralnih i urbanih područja kako bi se ponovno uspostavila ravnoteža u odnosima između ruralnih i urbanih područja;

7.  potiče ruralne i urbane zajednice da razvijaju projekte poput pametnih sela, na temelju postojećih prednosti i resursa te razvoja novih mogućnosti, kao što su decentralizirane usluge, energetska rješenja te digitalne tehnologije i inovacije;

8.  naglašava da je potrebno podupirati daljnji razvoj ruralnog turizma i agroturizma u planinskim područjima te istodobno očuvati posebnosti tih područja, na primjer tradicije i tradicionalne lokalne proizvode, s obzirom na to da turizam ima velik društveni, ekonomski i kulturni učinak;

9.  poziva Komisiju da u buduće zakonodavne prijedloge uvrsti odredbe kojima se u obzir uzimaju posebnosti tih područja i da omogući odgovarajuća sredstva, posebno iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, za kohezijsku politiku u razdoblju nakon 2020.;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija i državama članicama.

 

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti